IBPP1/443-637/11/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-637/11/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (który wpłynął do tut. organu w dniu 13 kwietnia 2011 r. za pismem przewodnim Dyrektora Izby skarbowej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2011 r. znak IPTPP1/443-1/11-1/IG celem załatwienia wg właściwości), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2011 r. (data wpływu 13 lipca 2011 r.), pismem z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.), pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. oraz pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy czynności wykonywane w ramach programu nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług oraz czy dotacja na realizację przedmiotowego programu powinna być opodatkowana - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy czynności wykonywane w ramach programu nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług oraz czy dotacja na realizację przedmiotowego programu powinna być opodatkowana.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2011 r., które wpłynęło do tut. organu w dniu 13 lipca 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-637/11/MS z dnia 29 czerwca 2011 r., pismem z dnia 27 lipca 2011 r., które wpłynęło do tut. organu w dniu 1 sierpnia 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-637/11/MS z dnia 19 lipca 2011 r., pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. oraz pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r., które wpłynęło do tut. organu w dniu 22 sierpnia 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-637/11/MS z dnia 4 sierpnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował w 2010 r. program nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych. Umowa dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Dla Uczniów została zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą O., której to Gminy jednostką organizacyjną jest Wnioskodawca. Środki finansowe na realizację zadania w 2010 r. pochodziły:

* z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (34,95%),

* ze środków własnych Gminy O. (65,05%).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta O. realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych została zlecona Wnioskodawcy jako jednostce posiadającej w trwałym zarządzie jedyną krytą pływalnię w mieście. Środki finansowe na ww. zadanie przekazane były na wyodrębniony rachunek bankowy z którego dokonywane były płatności związane z opieką instruktorów nauki pływania i opieką wychowawców, transportem dzieci na pływalnię, wynajmem torów pływackich, zakupem sprzętu do pływania. Dokumenty księgowe dokumentujące wydatki na ww. zadania ewidencjonowane były na wyodrębnionych z ewidencji księgowej kontach. Faktury VAT dokumentujące wynajem torów pływackich na potrzeby programu Wnioskodawca wystawiał samemu sobie w dwóch egzemplarzach, z których jeden był księgowany w ewidencji księgowej dotyczącej działalności bieżącej i ujmowany w rejestrze sprzedaży, drugi zaś księgowany był w ewidencji księgowej dotyczącej programu i ujmowany w rejestrze zakupów a VAT odliczany. Faktury te wystawiane są w celu rozliczenia się z przyznanej dotacji. W związku z otrzymaną dotacją uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego realizacją. Wnioskodawca nadmienia, że organizując kompleksową naukę pływania (poza programem) dla klas II szkół podstawowych, usługa ta świadczona jest odpłatnie.

Wnioskodawca jest podmiotem wyodrębnionym z Gminy O. pod względem finansowym i organizacyjnym. Jest również odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT, posiada odrębny NIP, a wykonywane usługi stanowią czynności wykonywane jako podatnik.

Dotacja uzyskana zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również środków własnych Gminy O. zdaniem Wnioskodawcy stanowi dopłatę do ceny świadczonych usług środki te bowiem pokrywają koszty ponoszone przy świadczeniu usług co ma niewątpliwie wpływ przy sporządzaniu kalkulacji cen za świadczone usługi. Dzięki uzyskanej dotacji uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów z nimi związanych.

Natomiast realizując identyczną usługę bez udziału dotacji celowych, uczestnicy zmuszeni byliby do ponoszenia kosztów związanych ze świadczoną usługą.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że zakres realizowanych zajęć programowych w całości oparty jest o wynajem torów, gdyż dotyczy opanowania i doskonalenia umiejętności pływania a odpłatność za wynajem torów w całości pochodzi z uzyskanych dotacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dotacja na realizację programu powinna być opodatkowana i czy czynności wykonywane w ramach świadczonej usługi podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z dnia 3 sierpnia 2010 r.) otrzymana dotacja na ww. cel powinna być opodatkowana gdyż wpływa na wysokość ceny. Świadcząc identyczną usługę bez dotacji, usługa ta byłaby odpłatna. Czynności wykonywane w ramach świadczonej usługi dotyczącej programu nauki pływania klas I i III powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zakres pytania obejmujący opodatkowanie otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji oraz czynności wykonywanych w ramach przedmiotowej dotacji dotyczy realizowanego przez Wnioskodawcę w 2010 r. programu nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych, zatem niniejszej interpretacji udzielono na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1.

nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

2.

podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizował w 2010 r. program nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych. Umowa dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Dla Uczniów została zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą O., której to Gminy jednostką organizacyjną jest Wnioskodawca. Środki finansowe na realizację zadania w 2010 r. pochodziły:

* z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (34,95%),

* ze środków własnych Gminy O. (65,05%).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta O. realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych została zlecona Wnioskodawcy jako jednostce posiadającej w trwałym zarządzie jedyną krytą pływalnię w mieście.

Dzięki uzyskanej dotacji uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów z nimi związanych.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy nieodpłatna nauka pływania dzieci z klas I i III szkół podstawowych w ramach zadania realizowanego z dotacji celowej, stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, w zakresie wykonywania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż MOSiR jako jednostka organizacyjna Gminy O., realizuje zadania własne Gminy. W ramach zadań prowadzi basen (posiada go w trwałym zarządzie) i wśród tych zadań znajduje się m.in. realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych zlecona zarządzeniem Prezydenta Miasta O.

Wnioskodawca zaspokaja tym samym potrzeby mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że bezpłatna nauka pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie usług.

Jednakże w opisanej sytuacji nie jest spełniony drugi warunek, aby ww. czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w związku z wykonaniem przedmiotowych usług wynikających z zadań Wnioskodawcy występuje związek z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauka pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych) zlecona zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem, tym samym czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niestanowiące dopłaty do ceny nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca otrzymywane dotacje służyły finansowaniu realizowanego w 2010 r. program nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych.

Środki finansowe na ww. zadanie przekazane były na wyodrębniony rachunek bankowy z którego dokonywane były płatności związane z opieką instruktorów nauki pływania i opieką wychowawców, transportem dzieci na pływalnię, wynajmem torów pływackich, zakupem sprzętu do pływania.

Przedmiotowa dotacja nie stanowi więc dopłaty do ceny świadczonych usług, a zatem przedmiotowa dotacja nie zwiększa podstawy opodatkowania.

Zatem pozyskana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizowanego przez Wnioskodawcę w 2010 r. programu nauki pływania dla dzieci z klas I i III szkół podstawowych. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja miała charakter zakupowy, nie miała na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji Wnioskodawca nie otrzymał sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów.

Tym samym dotacja czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl