Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-616/14/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data złożenia 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 września 2014 r. (data złożenia 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz ze związanymi z nimi gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym - jest:

1a. prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budynków i budowli położonych na działce nr 4331/17 oraz do sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej położonych na działkach 4331/17 i 4331/20;

1b. nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budowli "ogrodzenia nr 1" położonej na działce nr 4331/20;

1c. prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/17;

1d. nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/20;

2.

nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do kwestii złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli oraz gruntów na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT;

3.

prawidłowe - w zakresie zasadności złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przed datą zawarcia umowy przedwstępnej;

4.

prawidłowe - w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku VAT dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu działek nr 4331/17 i 4331/20 (po zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT);

5.

prawidłowe - w zakresie uznania dostawy nieruchomości jako sprzedaży wyodrębnionych środków trwałych;

6.

prawidłowe - w zakresie zastosowania w sprawie regulacji art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. w tut. Organie złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz ze związanymi z nimi gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym.

Wniosek uzupełniono pismem z 11 września 2014 r. (data złożenia 12 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 5 września 2014 r. nr IBPP1/443-616/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 2005 ze struktur Ośrodka została wydzielona i założona firma produkcyjna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką z o.o. lub Wnioskodawcą.

W dniu 1 października 2005 r. - na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 września 2005 r. Ośrodek został połączony z Centrum. Stąd też od tej chwili prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynków i budowli przysługiwało Centrum. Centrum to stało się również wspólnikiem Wnioskodawcy.

Od 1 października 2005 r. Wnioskodawca wynajmował od swojego udziałowca tj. Centrum całą nieruchomość. W trakcie trwania umowy najmu Centrum zmieniło nazwę na Instytut.

W dniu 23 lutego 2010 r. został podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, wskutek czego Instytut - na pokrycie objętych udziałów w Spółce z o.o. (Wnioskodawcy) - wniósł w formie aportu własność budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, tj. nieruchomości wynajmowanych Spółce z o.o. (Wnioskodawcy) od 1 października 2005 r., na którą składały się:

1.

budynki:

* hala produkcyjna górna o powierzchni użytkowej 1.386,10 m2,

* hala produkcyjna dolna o powierzchni użytkowej 1.300,00 m2,

* portiernia o powierzchni użytkowej 55,56 m2,

* budynek stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 43,50 m2,

* budynek garażowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 73 m2,

* budynek socjalny o powierzchni użytkowej 500 m2,

* wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 72 m2,

2.

budowle i infrastruktura:

* sieć ciepłownicza,

* sieć wodociągowa wewnętrzna,

* sieć wodociągowa zewnętrzna,

* wewnętrzna sieć telefoniczna,

* sieć kablowa,

* sprężarka i instalacje sprężonego powietrza,

* sieć kanalizacyjna,

* linia kablowa,

* drogi i place,

* oświetlenie terenu,

* mur oporowy strona wschodnia,

* mur oporowy strona zachodnia,

* ogrodzenie segmentowe.

Nieruchomość ta była położona na dwóch odrębnych działkach, wpisanych do dwóch różnych ksiąg wieczystych, z czego tylko działka o numerze 4331/17 była zabudowana budynkami. Jednak przedmiotowe działki gruntu graniczyły ze sobą i stanowiły funkcjonalną całość gospodarczą. Budynki zlokalizowane na nieruchomości odpowiadały przepisom prawa budowlanego, w szczególności art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Całość nieruchomości wniesionej w formie aportu służyła do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Na potwierdzenie dokonania powyższej czynności Instytut wystawił na rzecz Spółki z o.o. fakturę VAT wykazując w jej treści zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W trakcie użytkowania budynku Wnioskodawca:

1.

poniósł nakłady na modernizację i ulepszanie budynków,

2.

w roku 2010 wybudował na działce nr 4331/20 dodatkowe ogrodzenie tj. budowlę stanowiącą odrębny środek trwały, zwane w treści niniejszego wniosku "ogrodzeniem 1".

Wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem każdego budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku. Nadto wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem wszystkich budynków, a także związane z wybudowaniem dodatkowego ogrodzenia, łącznie nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości.

W związku z powyższymi wydatkami Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W dniu 9 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własność budynków i budowli - Spółce prowadzącej działalność gospodarczą na własnym parku maszynowym oraz w zupełnie innym zakresie niż działalność Wnioskodawcy.

W powyżej umowie:

1. strony oświadczyły, iż są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT,

2. Wnioskodawca oświadczył, iż sprzedaż budynków położonych na działce 4331/17 wraz ze związanym z nimi gruntem (prawem użytkowania wieczystego działki) jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy VAT, jednakże strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku i wybrały opodatkowanie dostawy tych budynków wraz z związanym z nimi gruntem, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT, składając właściwemu dla nabywcy urzędowi skarbowemu zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków i tym samym sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%,

3.

strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 października 2014 r.,

4.

strony ustaliły zaliczkę płatną do 10 czerwca 2014 r., a resztę ceny sprzedaży nabywca zobowiązany jest uiścić w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, po podpisaniu umowy, a w przypadku gdyby cena sprzedaży lub jej część była płacona ze środków pochodzących z kredytu bankowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej,

5.

strony ustaliły, iż wydanie nieruchomości nabywcy w posiadanie nastąpi w dniu zapłaty ceny sprzedaży,

6.

umowa sprzedaży działki 4331/20 będzie umową warunkową, zawartą pod warunkiem, że Prezydent Miasta nie wykona prawa pierwokupu w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Wnioskodawca oraz nabywca powyższej nieruchomości w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT złożyli przed naczelnikiem właściwym dla nabywcy, zgodne oświadczenie, w którym zrezygnowali ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT przy dokonaniu dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach i wybrali opodatkowanie podatkiem VAT dostawy przedmiotowych nieruchomości, wskazując datę planowanej dostawy, adres, przy którym położona jest nieruchomość, jak również nazwy oraz adresy i nr NIP obu stron przyszłej umowy.

Do dnia podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca przeniesie całe swoje przedsiębiorstwo, w tym halę produkcyjną, magazyn oraz biura do wynajmowanych od podmiotu trzeciego budynków. Procedura przenoszenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do nowego miejsca rozpoczęła się już kilka miesięcy przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży. Tym samym w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej w obrębie sprzedawanej nieruchomości.

Odnosząc się do budynków i budowli Wnioskodawca wskazuje, iż:

* dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło bądź w momencie wynajęcia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości od Instytutu (wcześniej zwanego Centrum) tj. w dniu 1 października 2005 r., bądź też w momencie wniesienia niniejszej nieruchomości w formie aportu do Spółki z o.o. tj. w dniu 23 lutego 2010 r.,

* między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres znacznie dłuższy niż okres dwuletni,

* wydatki poniesione na modernizację i ulepszanie sprzedawanej nieruchomości nie przekroczyły 30% wartość początkowej tych obiektów,

* niewielka część nieruchomości jest wynajmowana podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą.

Wnioskodawca wskazuje również, iż działki 4331/17 i 4331/20 są położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy obiektami produkcyjno-składowymi i usługowymi, a w ewidencji gruntów tereny te są oznaczone jako tereny przemysłowe (Ba).

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

I.W ocenie Wnioskodawcy przedmiotem planowanej sprzedaży nie będzie sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, gdyż Wnioskodawca zamierza sprzedać wyłącznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własności budynków oraz budowli. Tym samym przedmiotem umowy sprzedaży będą wyłącznie grunty zabudowane pustymi budynkami i budowlami wskazanymi w treści wniosku. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości związana jest z przeniesieniem całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zmianą adresu Spółki z o.o.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod innym adresem. W chwili obecnej przeniesiono tam całą część administracyjno-biurową przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz część działalności produkcyjnej z częścią maszyn i urządzeń.

Do dnia podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca przeniesie całe swoje przedsiębiorstwo, w tym wszystkie maszyny produkcyjne oraz wszystkie ruchomości znajdujące się w magazynie tj. towary, materiały czy wyroby gotowe, do wynajmowanych od podmiotu trzeciego budynków. Procedura przenoszenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do nowego miejsca rozpoczęła się już kilka miesięcy przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży. Tym samym w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej w obrębie sprzedawanej nieruchomości.

Zatem w ocenie Wnioskodawcy przedmiotem sprzedaży nie będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe przedmiotem sprzedaży nie będą również:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy ruchomości oraz prawa do korzystania z ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa.

W momencie zawarcia umowy przyrzeczonej nabywca nieruchomości, jako następca prawny Wnioskodawcy, wstąpi w prawa wynajmującego wynikające z dwóch umów najmu niewielkiej części sprzedawanej nieruchomości.

II.W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości należy uznać jako sprzedaż części majątku w postaci wyodrębnionych środków trwałych, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca nie dokonał wyodrębnienia organizacyjnego sprzedawanej nieruchomości na podstawie umowy spółki, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu wewnętrznego. Stąd też nieruchomość ta nie stanowi odrębnego oddziału, filii czy też zakładu Wnioskodawcy. Co więcej Wnioskodawca nie dokonał wyodrębnienia finansowego sprzedawanej nieruchomości, nie sporządzał dla niej odrębnego bilansu, nie ewidencjonował odrębnie przychodów i kosztów. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, w tym cała produkcja, zostanie do dnia podpisania umowy przenoszącej własność w całości przeniesiona w nowe miejsce, wraz z całym niezbędnym parkiem maszynowym, magazynem i pracownikami. Tym samym przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z budowlami oraz pustymi budynkami.

Stąd też w ocenie Wnioskodawcy przedmiot sprzedaży:

* nie stanowi wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

* nie stanowi wyodrębnionej funkcjonalnie części przedsiębiorstwa, nie realizuje samodzielnie działań gospodarczych,

* po dokonaniu sprzedaży nie będzie stanowił samodzielnego przedsiębiorstwa realizującego zadania gospodarcze, gdyż będzie to sam ogrodzony grunt wraz z budowlami i pustymi budynkami.

Stąd też dopiero po uprzednim przystosowaniu budynków do działalności nabywcy oraz po zaopatrzeniu budynków w szczególności w: niezbędne wyposażenie, sprzęt, maszyny, urządzenia, towary czy też materiały, będzie możliwe rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

III.Wymienione w treści wniosku:

* sieć ciepłownicza,

* sieć wodociągowa wewnętrzna,

* sieć wodociągowa zewnętrzna,

* wewnętrzna sieć telefoniczna,

* sieć kablowa,

* sprężarka i instalacje sprężonego powietrza,

* sieć kanalizacyjna,

* linia kablowa,

* drogi i place,

* oświetlenie terenu,

* mur oporowy strona wschodnia,

* mur oporowy strona zachodnia,

* ogrodzenie segmentowe

są w ocenie Wnioskodawcy budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) oraz są trwale związane z gruntem. Nadto nie były one ulepszane przez Wnioskodawcę oraz nie były przedmiotem umów dzierżawy, najmu lub umów o podobnym charakterze.

Budowle w postaci:

* sieci wodociągowej wewnętrznej oznaczone symbolem PKOB nr 2222,

* sieci wodociągowej zewnętrznej oznaczone symbolem PKOB nr 2222,

* wewnętrznej sieci telefonicznej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* sieci kablowej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* sprężarki i instalacji sprężonego powietrza oznaczone symbolem PKOB nr 2221,

* linii kablowej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* dróg i placów oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* oświetlenia terenu oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* muru oporowego strony wschodniej oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* muru oporowego strony zachodniej oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* ogrodzenia segmentowego oznaczone symbolem PKOB nr 2420

znajdują się na działce o nr 4331/17.

Z kolei sieć ciepłownicza oznaczona symbolem PKOB nr 2222 oraz sieć kanalizacyjna oznaczona symbolem PKOB nr 2223 znajdują się na działkach nr 4331/17 oraz nr 4331/20.

IV."Ogrodzenie 1" będzie na moment dostawy oznaczone symbolem PKOB nr 2420.

V."Ogrodzenie nr 1" zostało wybudowane w 2010 r. Od tego czasu Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ulepszeń przedmiotowej budowli. Stąd też od dnia wybudowania budowli do dnia sporządzenia wniosku Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie "ogrodzenia nr 1" w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy w stosunku do "ogrodzenia nr 1" nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

VI.Działalność gospodarcza Wnioskodawcy, do której była i jest wykorzystywana przedmiotowa nieruchomość, jest działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy dostawa budynków i budowli wraz z związanymi z nimi gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym, oznaczonymi ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, podlega zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT czy też na podstawie innych przepisów ustawy VAT.

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca oraz nabywca przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży budynków i budowli wraz z związanymi z nimi gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, prawidłowo złożyli właściwemu dla nabywcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenia, w których wybrali opodatkowanie dostawy budynków, budowli oraz gruntów podatkiem od towarów i usług.

3. Czy oświadczenie, o którym mowa w pytaniu nr 2 należy złożyć przed datą zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, czy też przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej.

4. Czy dostawa budynków i budowli opisanych w treści niniejszego wniosku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych według stawki 23%.

5. Czy dostawę nieruchomości, opisanych w treści niniejszego wniosku, należy uznać jako sprzedaż wyodrębnionych środków trwałych czy też jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

6. Czy w związku z dostawą nieruchomości, opisanych w treści niniejszego wniosku, znajdzie zastosowanie regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

1.

wybudowaniu lub

2.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy VAT, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynku, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

1.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

W myśl art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).

Przenosząc powyższe regulacje na grunt przestawionego zagadnienia prawnego wskazać należy, iż od 1 października 2005 r. Wnioskodawca wynajmował od swojego udziałowca tj. Centrum nieruchomość wniesioną w późniejszym czasie do Spółki z o.o. w formie aportu. W trakcie trwania umowy najmu Centrum zmieniło nazwę na Instytut.

W dniu 23 lutego 2010 r. został podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, wskutek czego Instytut - na pokrycie objętych udziałów w Spółce z o.o. - wniósł w formie aportu własność budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, tj. nieruchomości wynajmowanych Spółce z o.o. od 1 października 2005 r., na którą składały się:

1.

budynki:

* hala produkcyjna górna o powierzchni użytkowej 1.386,10 m2,

* hala produkcyjna dolna o powierzchni użytkowej 1.300,00 m2,

* portiernia o powierzchni użytkowej 55,56 m2,

* budynek stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 43,50 m2,

* budynek garażowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 73 m2,

* budynek socjalny o powierzchni użytkowej 500 m2,

* wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 72 m2,

2.

budowle i infrastruktura:

* sieć ciepłownicza,

* sieć wodociągowa wewnętrzna,

* sieć wodociągowa zewnętrzna,

* wewnętrzna sieć telefoniczna,

* sieć kablowa,

* sprężarka i instalacje sprężonego powietrza,

* sieć kanalizacyjna,

* linia kablowa,

* drogi i place,

* oświetlenie terenu,

* mur oporowy strona wschodnia,

* mur oporowy strona zachodnia,

* ogrodzenie segmentowe.

Nieruchomość ta była położona na dwóch odrębnych działkach, wpisanych do dwóch różnych ksiąg wieczystych, z czego tylko działka o nr 4331/17 była zabudowana budynkami. Jednak przedmiotowe działki gruntu graniczyły ze sobą i stanowiły funkcjonalną całość gospodarczą. Budynki zlokalizowane na nieruchomości odpowiadały przepisom prawa budowlanego, w szczególności art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Całość nieruchomości wniesionej w formie aportu służyła do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Na potwierdzenie dokonania powyższej czynności Instytut wystawił na rzecz Spółki z o.o. fakturę VAT wykazując w jej treści zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W trakcie użytkowania budynku Wnioskodawca:

1.

poniósł nakłady na modernizację i ulepszenie budynków,

2.

w roku 2010 wybudował na działce nr 4331/20 dodatkowe ogrodzenie tj. budowlę stanowiącą odrębny środek trwały, zwane w treści wniosku "ogrodzeniem 1".

Wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem każdego budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku. Nadto wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem wszystkich budynków, a także związane z wybudowaniem dodatkowego ogrodzenia, łącznie nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości.

W związku z powyższymi wydatkami Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W dniu 9 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własność budynków i budowli Spółce prowadzącej działalność gospodarczą na własnym parku maszynowym oraz w zupełnie innym zakresie niż działalność Wnioskodawcy.

W powyżej umowie:

1. strony oświadczyły, iż są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT,

2. Wnioskodawca oświadczył, iż sprzedaż budynków położonych na działce 4331/17 wraz ze związanym z nim gruntem (prawem użytkowania wieczystego działki) jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy VAT, jednakże strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku i wybrały opodatkowanie dostawy tych budynków wraz ze związanym z nimi gruntem zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT, składając właściwemu dla nabywcy urzędowi skarbowemu zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków i tym samym sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%,

3.

strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 października 2014 r.,

4.

strony ustaliły zaliczkę płatną do 10 czerwca 2014 r., a resztę ceny sprzedaży nabywca zobowiązany jest uiścić w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, po podpisaniu umowy, a w przypadku gdyby cena sprzedaży lub jej część była płacona ze środków pochodzących z kredytu bankowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej,

5.

strony ustaliły, iż wydanie nieruchomości nabywcy w posiadanie nastąpi w dniu zapłaty ceny sprzedaży,

6.

umowa sprzedaży działki 4331/20 będzie umową warunkową, zawartą pod warunkiem, że Prezydent Miasta nie wykona prawa pierwokupu w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Wnioskodawca odnosząc się do budynków i budowli wskazuje, iż:

* dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło bądź w momencie wynajęcia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości od Instytutu (wcześniej zwanego Centrum) tj. w dniu 1 października 2005 r., bądź też w momencie wniesienia niniejszej nieruchomości w formie aportu do Spółki z o.o. tj. w dniu 23 lutego 2010 r.,

* między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres znacznie dłuższy niż okres dwuletni,

* wydatki poniesione na modernizację i ulepszanie sprzedawanej nieruchomości nie przekroczyły 30% wartość początkowej tych obiektów,

* niewielka część nieruchomości jest wynajmowana podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą.

Wnioskodawca wskazuje również, iż działki 4331/17 i 4331/20 są położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy obiektami produkcyjno-składowymi i usługowymi, a w ewidencji gruntów tereny te są oznaczone jako tereny przemysłowe (Ba).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione w treści wniosku okoliczności, w ocenie Wnioskodawcy dostawa budynków i budowli położonych na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Nie znajdują zatem zastosowania zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10a ustawy VAT.

Wskutek powyższego dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, na którym te budynki i budowle są posadowione, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy VAT, będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Powyższe zwolnienie będzie miało miejsce o ile Wnioskodawca nie wybierze opcji opodatkowania transakcji zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT. Bowiem do dnia zawarcia umowy przedwstępnej dostawca i nabywca, spełniający warunki ustalone w art. 43 ust. 10 ustawy VAT, mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, przysługującego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT oraz wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli i prawa użytkowania wieczystego.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca oraz nabywca powyższej nieruchomości, w sposób prawidłowy w dniu 6 czerwca 2014 r. tj. jeszcze przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT złożyli przed naczelnikiem właściwym dla nabywcy, zgodne oświadczenie, w którym zrezygnowali ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT przy dokonaniu dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach i wybrali opodatkowanie podatkiem VAT dostawy przedmiotowych nieruchomości wskazując datę planowanej dostawy, adres, przy którym położona jest nieruchomość, jak również nazwy oraz adresy i nr NIP obu stron przyszłej umowy.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe oświadczenie należało złożyć przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, a nie przed podpisaniem przyrzeczonej umowy sprzedaży. W przeciwnym razie strony nie mogłyby naliczyć i odprowadzić podatku VAT od zaliczki uiszczonej w wyniku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży.

Co więcej zdaniem Wnioskodawcy Spółka z o.o. oraz nabywca nieruchomości nie mają obowiązku ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT, przed przystąpieniem do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Wnioskodawcy przestawiona w treści wniosku dostawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych wg stawki 23%.

Zgodnie z regulacją art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem pojęcie "przedsiębiorstwo" na potrzeby ustawy o VAT należy rozumieć zgodnie z definicją przyjętą przez Kodeks cywilny. Co prawda w wyroku z 11 czerwca 1997 r. (III SA 708/97, niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do przedsiębiorstwa rozumianego w ujęciu podmiotowym, poprzez definicję z Nowej encyklopedii powszechnej PWN z 1996 r. uznając, iż: "przedsiębiorstwem jest podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym obejmujący jeden lub kilka zakładów produkcyjnych", a nie za pomocą definicji określonej w Kodeksie cywilnym, jednakże w innych wyrokach wykorzystywał definicję kodeksową.

Tym samym przedsiębiorstwo jest, zgodnie z art. 551 k.c., zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa (jeżeli, rzecz jasna, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa) - więc jeśli podatnik wyprzedaje swój majątek, sprzedając poszczególne jego elementy, wówczas każda z tych transakcji będzie traktowana odrębnie i opodatkowana według zasad właściwych dla danej transakcji.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca sukcesywnie od kilku miesięcy przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży przenosi swoje zorganizowane przedsiębiorstwo do wynajmowanych od podmiotu trzeciego budynków. Stąd też do dnia podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca przeniesie całe swoje zorganizowane przedsiębiorstwo, w tym halę produkcyjną, magazyn oraz biura do nowej siedziby. Tym samym w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej w obrębie sprzedawanej nieruchomości.

Co więcej nabywca nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą na własnym parku maszynowym oraz w zupełnie innym zakresie niż działalność Wnioskodawcy.

Co istotne, przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie nieruchomość składająca się z budynków, budowli oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym. Nie stanowi ona w ocenie Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stąd też w opinii Wnioskodawcy dostawę nieruchomości, opisanych w treści niniejszego wniosku, należy uznać wyłącznie jako sprzedaż części majątku w postaci wyodrębnionych środków trwałych, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wskutek czego nie znajduje zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

1a. prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budynków i budowli położonych na działce nr 4331/17 oraz do sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej położonych na działkach 4331/17 i 4331/20;

1b. nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budowli "ogrodzenia nr 1" położonej na działce nr 4331/20;

1c. prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/17;

1d. nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/20;

2.

nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do kwestii złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli oraz gruntów na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT;

3.

prawidłowe - w zakresie zasadności złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przed datą zawarcia umowy przedwstępnej;

4.

prawidłowe - w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku VAT dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu działek nr 4331/17 i 4331/20 (po zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT);

5.

prawidłowe - w zakresie uznania dostawy nieruchomości jako sprzedaży wyodrębnionych środków trwałych;

6.

prawidłowe - w zakresie zastosowania w sprawie regulacji art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie zagadnień będących przedmiotem wniosku, kwestie dotyczące skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek nr 4331/17 i 4331/20 tut. Organ postanowił ująć w jednej interpretacji.

Ponadto z uwagi na treść wniosku oraz używanie przez Wnioskodawcę w opisie sprawy czasu przyszłego, tut. Organ - mimo zaznaczenia przez Wnioskodawcę, iż wniosek dotyczy stanu faktycznego - uznał, że dotyczy on zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie do art. 43 ust. 10 cytowanej ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jak stanowi art. 43 ust. 11 powołanej ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Ponadto na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak wynika z wniosku, od 1 października 2005 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynków i budowli przysługiwało Centrum, które od tego dnia stało się również wspólnikiem Wnioskodawcy. Również od 1 października 2005 r. Wnioskodawca wynajmował od swojego udziałowca tj. Centrum całą nieruchomość. W trakcie trwania umowy najmu Centrum zmieniło nazwę na Instytut.

W dniu 23 lutego 2010 r. został podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, wskutek czego Instytut - na pokrycie objętych udziałów w Spółce z o.o. (Wnioskodawcy)- wniósł w formie aportu własność budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, tj. nieruchomości wynajmowanych Spółce z o.o. (Wnioskodawcy) od 1 października 2005 r., na którą składały się budynki oraz budowle i infrastruktura. Na potwierdzenie dokonania powyższej czynności Instytut wystawił na rzecz Spółki z o.o. fakturę VAT wykazując w jej treści zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W trakcie użytkowania budynku Wnioskodawca poniósł nakłady na modernizację i ulepszanie budynków, a w roku 2010 wybudował na działce nr 4331/20 dodatkowe ogrodzenie tj. budowlę stanowiącą odrębny środek trwały, zwane w treści niniejszego wniosku "ogrodzeniem 1".

Wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem każdego budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku. Nadto wydatki związane z modernizacją i ulepszaniem wszystkich budynków, a także związane z wybudowaniem dodatkowego ogrodzenia, łącznie nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości.

W związku z powyższymi wydatkami Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W dniu 9 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własność budynków i budowli.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Wnioskodawca oraz nabywca powyższej nieruchomości w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT złożyli przed naczelnikiem właściwym dla nabywcy, zgodne oświadczenie, w którym zrezygnowali ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT przy dokonaniu dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach i wybrali opodatkowanie podatkiem VAT dostawy przedmiotowych nieruchomości, wskazując datę planowanej dostawy, adres, przy którym położona jest nieruchomość, jak również nazwy oraz adresy i nr NIP obu stron przyszłej umowy.

Odnosząc się do budynków i budowli Wnioskodawca wskazuje, iż:

* dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło bądź w momencie wynajęcia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości od Instytutu (wcześniej zwanego Centrum) tj. w dniu 1 października 2005 r., bądź też w momencie wniesienia niniejszej nieruchomości w formie aportu do Spółki z o.o. tj. w dniu 23 lutego 2010 r.,

* między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres znacznie dłuższy niż okres dwuletni,

* wydatki poniesione na modernizację i ulepszanie sprzedawanej nieruchomości nie przekroczyły 30% wartość początkowej tych obiektów,

* niewielka część nieruchomości jest wynajmowana podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą.

Ponadto z wniosku wynika, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie będzie sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, gdyż Wnioskodawca zamierza sprzedać wyłącznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własność budynków oraz budowli.

Przedmiotem sprzedaży nie będzie też zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż nieruchomości należy uznać jako sprzedaż części majątku w postaci wyodrębnionych środków trwałych, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca nie dokonał wyodrębnienia organizacyjnego sprzedawanej nieruchomości na podstawie umowy spółki, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu wewnętrznego. Stąd też nieruchomość ta nie stanowi odrębnego oddziału, filii czy też zakładu Wnioskodawcy. Co więcej Wnioskodawca nie dokonał wyodrębnienia finansowego sprzedawanej nieruchomości, nie sporządzał dla niej odrębnego bilansu, nie ewidencjonował odrębnie przychodów i kosztów.

Wymienione we wniosku budowle są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) oraz są trwale związane z gruntem. Nadto nie były one ulepszane przez Wnioskodawcę oraz nie były przedmiotem umów dzierżawy, najmu lub umów o podobnym charakterze.

Budowle w postaci:

* sieci wodociągowej wewnętrznej oznaczone symbolem PKOB nr 2222,

* sieci wodociągowej zewnętrznej oznaczone symbolem PKOB nr 2222,

* wewnętrznej sieci telefonicznej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* sieci kablowej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* sprężarki i instalacji sprężonego powietrza oznaczone symbolem PKOB nr 2221,

* linii kablowej oznaczone symbolem PKOB nr 2224,

* dróg i placów oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* oświetlenia terenu oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* muru oporowego strony wschodniej oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* muru oporowego strony zachodniej oznaczone symbolem PKOB nr 2112,

* ogrodzenia segmentowego oznaczone symbolem PKOB nr 2420

znajdują się na działce o nr 4331/17.

Z kolei sieć ciepłownicza oznaczona symbolem PKOB nr 2222 oraz sieć kanalizacyjna oznaczona symbolem PKOB nr 2223 znajdują się na działkach nr 4331/17 oraz nr 4331/20.

"Ogrodzenie 1" będzie na moment dostawy oznaczone symbolem PKOB nr 2420. Ogrodzenie to zostało wybudowane w 2010 r. Od tego czasu Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ulepszeń przedmiotowej budowli. Stąd też od dnia wybudowania budowli do dnia sporządzenia wniosku Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie "ogrodzenia nr 1" w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym w stosunku do "ogrodzenia nr 1" nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do budynków i budowli znajdujących się na działce nr 4331/17, a także sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej znajdujących się na działkach nr 4331/17 oraz nr 4331/20 - pierwsze zasiedlenie nastąpiło z dniem 1 października 2005 r. bowiem w tym dniu budynki i budowle te stały się przedmiotem opodatkowanej czynności wynajmu dokonanej przez Spółkę z o.o. (Wnioskodawcę) od swojego udziałowca - Centrum będącego ówczesnym właścicielem.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził we wniosku, że w trakcie użytkowania budynków poniósł nakłady na modernizację i ulepszanie budynków, ale wydatki związane modernizacją i ulepszaniem każdego budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej każdego budynku. Natomiast budowle nie były ulepszane przez Wnioskodawcę.

Powyższe oznacza, że planowana dostawa tych budynków i budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa tych budynków i budowli podlega zwolnieniu od podatku na podstawie przytoczonego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca podał, że w roku 2010 wybudował na działce nr 4331/20 dodatkowe ogrodzenie tj. budowlę stanowiącą odrębny środek trwały, zwane w treści niniejszego wniosku "ogrodzeniem 1", które będzie na moment dostawy oznaczone symbolem PKOB nr 2420. "Ogrodzenie nr 1" zostało wybudowane w 2010 r. W związku z tymi wydatkami Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od tego czasu Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ulepszeń przedmiotowej budowli. Stąd też od dnia wybudowania budowli do dnia sporządzenia wniosku Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie "ogrodzenia nr 1" w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Powyższe oznacza, że w stosunku do "ogrodzenia nr 1" nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Z wniosku nie wynika bowiem, by "ogrodzenie nr 1" stało się przedmiotem jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Okoliczności te oznaczają, że w stosunku do tej budowli nie będzie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na dostawę tej budowli dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia czyli niespełnienie warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a tej ustawy.

Dostawa "ogrodzenia nr 1" nie będzie mogła także korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wyżej wskazano Wnioskodawca podał, że przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wybudowanie na działce 4331/20 dodatkowego ogrodzenia oraz że nie poniósł wydatków na ulepszenie tego ogrodzenia.

Okoliczności te oznaczają, że w stosunku do tej budowli nie będzie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a tej ustawy.

Zatem dostawa "ogrodzenia nr 1" podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1, że dostawa budynków i budowli położonych na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT uznano za:

1a.prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budynków i budowli położonych na działce nr 4331/17 oraz do sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej położonych na działkach 4331/17 i 4331/20;

1b.nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy budowli "ogrodzenia nr 1" położonej na działce nr 4331/20.

Jednocześnie - zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy - zwolnieniem zostanie objęta dostawa prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/17 zabudowanej budynkami i budowlami (lub ich częściami), których dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast dostawa prawa wieczystego użytkowania działki 4331/20 w części przyporządkowanej do zwolnionej od podatku VAT dostawy znajdujących się na tej działce części budowli, tj. sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, a w części przyporządkowanej do opodatkowanej 23% stawką podatku VAT dostawy "ogrodzenia nr 1" będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1, że dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, na którym budowle są posadowione, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy VAT, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT uznano za:

1c.prawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/17;

1d.nieprawidłowe - w zakresie odnoszącym się do dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 4331/20.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 tej ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Wnioskodawca oraz nabywca powyższej nieruchomości w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT złożyli przed naczelnikiem właściwym dla nabywcy, zgodne oświadczenie, w którym zrezygnowali ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT przy dokonaniu dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach i wybrali opodatkowanie podatkiem VAT dostawy przedmiotowych nieruchomości, wskazując datę planowanej dostawy, adres, przy którym położona jest nieruchomość, jak również nazwy oraz adresy i nr NIP obu stron przyszłej umowy.

W związku z dokonanym w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięciem, że dostawa budynków i budowli znajdujących się na działce nr 4331/17 oraz budowli (sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej) znajdujących się na działkach nr 4331/17 i 4331/20 może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do tych budynków i budowli Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych budynków, budowli lub ich części.

Wnioskodawca nie może natomiast zrezygnować ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT dostawy budowli "ogrodzenie nr 1", gdyż jak stwierdzono wyżej, dostawa tego ogrodzenia nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tylko podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

W przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr 4331/17 oraz budowli (sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej) znajdujących się na działkach nr 4331/17 i 4331/20 oraz biorąc pod uwagę fakt, że dostawa budowli "ogrodzenie nr 1" posadowionej na działce 4331/20 podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stwierdzić należy, że również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr 4331/17 i 4331/20 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Tym samym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2, że Wnioskodawca oraz nabywca powyższej nieruchomości, w sposób prawidłowy w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT złożyli przed naczelnikiem właściwym dla nabywcy, zgodne oświadczenie, w którym zrezygnowali ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT przy dokonaniu dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach i wybrali opodatkowanie podatkiem VAT dostawy.

Jak bowiem wyżej stwierdzono, Wnioskodawca oraz nabywca nieruchomości mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać zwolnienie jedynie w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części które podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a więc w przedmiotowej sprawie mogą zrezygnować ze zwolnienia jedynie w odniesieniu do dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr 4331/17 oraz budowli (sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej) znajdujących się na działkach nr 4331/17 i 4331/20, natomiast nie mogą wybrać tego zwolnienia w odniesieniu do dostawy budowli "ogrodzenie nr 1", która jest opodatkowana podatkiem VAT i w odniesieniu do dostawy prawa wieczystego użytkowania działek nr 4331/17 i 4331/20, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT według takich zasad jak budynki i budowle lub ich części znajdujące na tych działkach.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii momentu, w którym należy złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, tj. czy należy go złożyć przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, czy przed podpisaniem przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy stwierdzić, że zgodnie z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W świetle powyższego przepisu złożenie oświadczenia musi nastąpić przed dniem dokonania dostawy budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których kontrahenci rezygnują z ich zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybierają ich opodatkowanie podatkiem VAT. W przedmiotowej sprawie oświadczenie to można było złożyć w dowolnym momencie przed dokonaniem dostawy.

Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje czy oświadczenie to zostało złożone przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, czy przed podpisaniem przyrzeczonej umowy sprzedaży bowiem przepisy ustawy o VAT nie wiążą terminu złożenia oświadczenia z terminem podpisania umowy (przedwstępnej czy przyrzeczonej) lecz z terminem dostawy obiektów.

Jednocześnie przepisy prawa podatkowego nie przewidują wielokrotnego składania takiego oświadczenia.

Zaznaczyć jednak należy, iż jeżeli w przedmiotowej sprawie oświadczenie to zostało złożone przed podpisaniem przedwstępnej umowy, to otrzymana na podstawie tej umowy zaliczka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z uwzględnieniem faktu, iż jest dokonana na poczet dostawy, która w całości (w odniesieniu do wszystkich budynków, budowli i prawa wieczystego użytkowania dwóch działek) będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3, że oświadczenie należało złożyć przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, w przeciwnym razie strony nie mogłyby naliczyć i odprowadzić podatku VAT od zaliczki uiszczonej w wyniku zawarcia umowy przedwstępnej, oraz że Wnioskodawca oraz nabywca nie mają obowiązku ponownego złożenia oświadczenia przed przystąpieniem do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży - uznano za prawidłowe.

W przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr 4331/17 oraz budowli (sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacyjnej) znajdujących się na działkach nr 4331/17 i 4331/20, i wyboru opodatkowania dostawy tych budynków i budowli podatkiem VAT, dostawa tych budynków i budowli będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

Ponieważ dla wymienionych we wniosku budynków i budowli, w odniesieniu do których Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca nie przewidział obniżonej stawki podatku od towarów i usług, jak również nie będą one podlegały zwolnieniu od podatku, ich dostawę należy opodatkować zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką w wysokości 23%.

W sytuacji zatem rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dostawy ww. budynków i budowli i wyboru przez Wnioskodawcę opodatkowania ich 23% stawką podatku VAT, oraz biorąc pod uwagę fakt, że dostawa budowli "ogrodzenie 1" podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr 4331/17 i 4331/20, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 tej ustawy, również podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Zaznaczyć należy, że nie będzie dla tej dostawy możliwe zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, ponieważ dostawa nie będzie dotyczyć terenów niezabudowanych (obie działki będące przedmiotem wniosku są terenami zabudowanymi).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 4, że dostawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz 4331/17 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na wyżej wymienionych nieruchomościach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych według stawki 23% - uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, który stanowi, że ilekroć w jej przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak podał Wnioskodawca, przedmiotem planowanej sprzedaży nie będzie sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, gdyż Wnioskodawca zamierza sprzedać wyłącznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4331/20 oraz nr 4331/17 wraz z prawem własność budynków oraz budowli. Tym samym przedmiotem umowy sprzedaży będą wyłącznie grunty zabudowane pustymi budynkami i budowlami wskazanymi w treści wniosku.

Ponadto Wnioskodawca podał, że nie dokonał wyodrębnienia organizacyjnego sprzedawanej nieruchomości na podstawie umowy spółki, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu wewnętrznego. Stąd też nieruchomość ta nie stanowi odrębnego oddziału, filii czy też zakładu Wnioskodawcy. Co więcej Wnioskodawca nie dokonał wyodrębnienia finansowego sprzedawanej nieruchomości, nie sporządzał dla niej odrębnego bilansu, nie ewidencjonował odrębnie przychodów i kosztów. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, w tym cała produkcja, zostanie do dnia podpisania umowy przenoszącej własność w całości przeniesiona w nowe miejsce, wraz z całym niezbędnym parkiem maszynowym, magazynem i pracownikami. Tym samym przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz budowlami oraz pustymi budynkami.

Stąd też przedmiot sprzedaży:

* nie stanowi wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

* nie stanowi wyodrębnionej funkcjonalnie części przedsiębiorstwa, nie realizuje samodzielnie działań gospodarczych,

* po dokonaniu sprzedaży nie będzie stanowił samodzielnego przedsiębiorstwa realizującego zadania gospodarcze, gdyż będzie to sam ogrodzony grunt wraz z budowlami i pustymi budynkami.

Z treści wniosku wynika, że przedmiotem dostawy nie będzie ani przedsiębiorstwo, ani jego zorganizowana część ponieważ wymienione przez Wnioskodawcę elementy sprzedaży nie wypełniają podanych powyżej definicji.

W tej sytuacji należy uznać, że przedmiotem dostawy będą poszczególne składniki majątku Wnioskodawcy, zatem do ich dostawy nie będzie możliwe zastosowanie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynikającego z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytań nr 5 i 6, że dostawę nieruchomości opisanych w treści wniosku należy uznać wyłącznie jako sprzedaż części majątku w postaci wyodrębnionych środków trwałych, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wskutek czego nie znajduje zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT - uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację budynków i budowli do odpowiednich symboli PKOB wskazanych przez Wnioskodawcę ponieważ ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do wydawania opinii klasyfikacyjnych i nie mogą one decydować o zaliczeniu określonych budynków i budowli do odpowiedniego grupowania PKOB. Zaliczenie określonego budynku i budowli do właściwego symbolu PKOB należy do obowiązków Wnioskodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego symbolu, do którego należy zaliczyć dany budynek i budowlę Wnioskodawca może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl