Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-59/14/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.) uzupełnionym pismem z 2 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.) oraz pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów nr 262/5 i nr 262/9 zabudowanych budynkami i budowlami oraz niezabudowanej działki nr 262/10 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 2 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu nr 262/5 i nr 262/9 zabudowanych budynkami i budowlami oraz niezabudowanej działki nr 262/10.

Wniosek został uzupełniony pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-968/13/LSz z 3 stycznia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Celem uregulowania statusu prawnego posiadanych nieruchomości planuje zawarcie umowy zamiany oraz umowy sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz prawa własności nieruchomości z M. i B., którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni: B. od 17 stycznia 2006 r. i M. od 29 sierpnia 2000 r. Zarówno B. jak i M. nie są wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Dla wszystkich nieruchomości, które mają być przedmiotem umowy zamiany oraz umowy sprzedaży został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru "Z.", zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr....z dnia 28 czerwca 2006 r. ("MPZP"). Na podstawie planowanej umowy zamiany oraz umowy sprzedaży Wnioskodawca zamierza nabyć udziały we współużytkowaniu wieczystym działek gruntu oraz we współwłasności budynków i budowli nieruchomości położonych w K. obręb 14 P. oznaczonych jako Nieruchomości 1 - 3. Na podstawie umowy zamiany Wnioskodawca zamierza nabyć od B. i M. pozostałe ich udziały w Nieruchomości 1 oraz od M. pozostały jego udział w Nieruchomości 3 w zamian za przeniesienie na rzecz B. i M. prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz prawo własności następujących nieruchomości:

Nieruchomość 4

Nieruchomość 4 stanowi zabudowaną działkę ewidencyjną nr 262/5 o pow. 0.2179 ha. Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym ww. działki i właścicielem posadowionych na niej: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowym oraz budowli stanowiącymi asfaltowo-betonowe drogi i place wewnętrzne, wybudowanych w latach 70-tych. Zgodnie z MPZP Nieruchomość 4 w całości jest przeznaczona pod tereny usług publicznych (symbol: B8.UP). Przedmiotem planowanej umowy zamiany ma być zbycie przez Wnioskodawcę na rzecz M. całej Nieruchomości 4 w zamian za część udziału w prawach do Nieruchomości 1 oraz części udziału w prawach do Nieruchomości 3, Wnioskodawca zobowiązany będzie także do dopłaty na rzecz M. różnicy w wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomość 4 została wniesiona do spółki Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wnioskodawcy na podstawie umowy przeniesienia praw z dnia 20 grudnia 2002 r. ze stawką zwolnioną zgodnie z § 69 pkt 3 ówcześnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 z późn. zm.) ("Rozporządzenie MF"). Zarówno przed nabyciem przez Wnioskodawcę jak również po nabyciu Nieruchomość 4 była i jest wynajmowana na rzecz osób trzecich, a czynsz jest opodatkowany podatkiem VAT.

Nieruchomość 5

Nieruchomość 5 składa się z zabudowanej działki nr 262/9 o powierzchni 0,4832 ha. Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym ww. działki i właścicielem posadowionych na niej: budynku dydaktyczno-biurowo-magazynowego oraz budowli stanowiącymi asfaltowo-betonowe drogi i place wewnętrzne, wybudowanych w latach 70-tych. Nieruchomość 5 została wniesiona do spółki Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wnioskodawcy na podstawie umowy przeniesienia praw z dnia 20 grudnia 2002 r. ze stawką zwolnioną zgodnie z § 69 pkt 3 Rozporządzenia MF. Przedmiotem planowanej umowy zamiany ma być zbycie przez Wnioskodawcę: (1) na rzecz M. udziału wynoszącego 85/100 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 262/9 oraz we współwłasności ww. budynku oraz budowli; (2) na rzecz B. udziału wynoszącego 15/100 części w tych prawach. Zarówno przed nabyciem przez Wnioskodawcę jak również po nabyciu Nieruchomość 5 była i jest wynajmowana na rzecz osób trzecich, a czynsz jest opodatkowany podatkiem VAT.

Nieruchomość 6

Nieruchomość 6 składa się z niezabudowanej działki nr 262/10 o powierzchni 0,0327 ha. Zgodnie z obowiązującym MPZP ww. działka jest przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej (symbol: B8.ZP/KDX). Nieruchomość 6 została wniesiona do spółki Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wnioskodawcy na podstawie umowy przeniesienia praw z dnia 20 grudnia 2002 r. ze stawką zwolnioną zgodnie z § 69 pkt 3 Rozporządzenia MF. Przedmiotem planowanej umowy zamiany ma być zbycie przez Wnioskodawcę na rzecz B. całej Nieruchomości 6.

Uzupełniająco podano, iż Nieruchomość 4, Nieruchomość 5 i Nieruchomość 6 zabudowane w latach 70-tych ubiegłego wieku budynkami i budowlami stanowiły wraz z innymi nieruchomościami część przedsiębiorstwa państwowego:. Zakłady Elektroniczne T... ("KZE") i wykorzystywane były do prowadzenia opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej przez to przedsiębiorstwo co najmniej od 1994 r. Działalność ta była kontynuowana na terenie m.in. Nieruchomości 4, Nieruchomości 5 i Nieruchomości 6 przez to przedsiębiorstwo pomimo ogłoszenia w dniu 30 maja 2001 r. upadłości tego przedsiębiorstwa państwowego. W dniu 14 listopada 2002 r. w wyniku umowy sprzedaży przedmiotowe Nieruchomość 4, Nieruchomość 5 i Nieruchomość 6 zostały zakupione przez spółkę...Centrum... SA w K. i następnie wniesione do spółki Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wnioskodawcy. Zarówno Wnioskodawca jak też M. oraz B. od dnia nabycia nie dokonali nakładów na Nieruchomość w wysokości przekraczającej 30% wartości Nieruchomości.

W wyniku planowanej umowy zamiany:

A.Wnioskodawca przeniesie na M. udział wynoszący 85/100 części w Nieruchomości 5 w zamian za co M. przeniesie na Wnioskodawcę część udziału w Nieruchomości 1; wartość rynkowa udziałów będzie równa.

B.Wnioskodawca przeniesie na M. Nieruchomość 4 w zamian za co M. przeniesie na Wnioskodawcę część udziału w Nieruchomości 1 oraz część udziału w Nieruchomości 3; wartość rynkowa udziałów M. w Nieruchomości 1 i Nieruchomości 3 jest wyższa o 150.000 zł niż wartość Nieruchomości 4 w związku z czym Wnioskodawca dopłaci M. ww. kwotę odpowiadającą różnicy wartości;

C.Wnioskodawca przeniesie na B. Nieruchomość 6 w zamian za co B. przeniesie na Wnioskodawcę część udziału w Nieruchomości 1; wartość rynkowa Nieruchomości 6 oraz zamienianego udziału będzie równa;

E.Wnioskodawca przeniesie na B. udział wynoszący 15/100 części w Nieruchomości 5 w zamian za co B. przeniesie na Wnioskodawcę część udziału w Nieruchomości 1; wartość rynkowa zamienianych udziałów będzie równa.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

obiekty znajdujące się na Nieruchomości 4 - działce nr 262/5:

* budynek produkcyjno-magazynowy jest klasyfikowany wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 1251.

* budowle: drogi i place asfaltowo-betonowe, są klasyfikowane wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 2112.

obiekty znajdujące się na Nieruchomości 5 - działce nr 262/9:

* budynek 47 jest klasyfikowany wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 1220.

* budynek 28 dydaktyczno-biurowy jest klasyfikowany wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 1263.

* budynek 9 jest klasyfikowany wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 1263.

* budowle: drogi i place asfaltowo-betonowe, są klasyfikowane wg symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako PKOB 2112.

Obiekty znajdujące się na Nieruchomości 4 - działce nr 262/5 - oraz na Nieruchomości 5 -działce nr 262/9 - są trwale związane z gruntem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru "Z.", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr.... z dnia 28 czerwca 2006 r. ("MPZP") Nieruchomość 6 - działka nr 262/10 - znajduje się na terenie zieleni urządzonej (symbol B8.Zp/KDX). Zgodnie z § 52 MPZP w zakresie warunków jego zabudowy ustalono, iż przedmiotowy teren jest przeznaczony pod zabudowę: (i) pasażem z (ii) dopuszczeniem lokalizowania na terenie pasażu elementów małej architektury. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Nieruchomość 6 tj. działkę nr 262/10 należy uznać za przeznaczoną pod zabudowę, zgodnie z MPZP.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 4, nr 5, nr 6):

4. Nieruchomość nr 4: Czy prawidłowe jest przyjęcie, że z uwagi na fakt, że (i) budynek posadowiony na Nieruchomości 4 został zasiedlony dawniej niż dwa lata przed planowanym terminem umowy zamiany Nieruchomości 4, (ii) od dnia jej nabycia nie ponoszono w odniesieniu do tej nieruchomości nakładów przekraczających 30% jej wartości oraz (iii) od 2003 r. jest przedmiotem umowy najmu, umowa zamiany Nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca i nabywające Nieruchomość podmioty przed zawarciem umowy zamiany mogą wspólnie złożyć wniosek o rezygnacji ze zwolnienia i poddać tę zamianę opodatkowaniu, przy czym w przypadku takiej zamiany budynku nie wyodrębnia się wartości gruntu i dzieli on traktowanie podatkowe budynku.

5. Nieruchomość nr 5: Czy prawidłowe jest przyjęcie, że z uwagi na fakt, że (i) budynek posadowiony na Nieruchomości 5 został zasiedlony dawniej niż dwa lata przed planowanym terminem umowy zamiany, (ii) od dnia jej nabycia nie ponoszono w odniesieniu do tej Nieruchomości nakładów przekraczających 30% jej wartości oraz (iii) od 2003 r. jest przedmiotem umowy najmu, umowa zamiany Nieruchomości 5 podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca i nabywające nieruchomość podmioty przed zawarciem umowy zamiany Nieruchomości 5 mogą wspólnie złożyć wniosek o rezygnacji ze zwolnienia i poddać tę zamianę opodatkowaniu przy czym w przypadku takiej zamiany budynku nie wyodrębnia się wartości gruntu i dzieli on traktowanie podatkowe budynku.

6. Nieruchomość nr 6: Czy prawidłowe jest przyjęcie, że z uwagi na fakt, że wskazana nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu, która objęta jest MPZP, z którego wynika przeznaczenie tej działki jako tereny zieleni urządzonej (B8.ZP/KDX), należy przyjąć że jest ona w całości "terenem budowlanym" w rozumieniu art. 2 ust. 33 ustawy o VAT, a w konsekwencji jej zamiana podlega opodatkowaniu VAT (nie stosuje się do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko oznaczone we wniosku nr Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6):

Na tle obowiązujących przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie należy przyjąć następujące, opisane poniżej, stanowisko:

Na wstępie należy podkreślić, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko Ministra Finansów w zakresie oceny prawnej umowy zamiany na gruncie ustawy o VAT (zaprezentowane w szczególności w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2011 r. sygn. IBPP3/443-190/11/IK) dla potrzeb tego podatku transakcja zamiany jest traktowana jak dwie odrębne odpłatne dostawy towarów, w wyniku zamiany każda ze stron wchodzi bowiem we władanie nabytego towaru jak właściciel.

Ad. 4 Nieruchomość 4: W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ oddanie budynku posadowionego na wskazanej nieruchomości do użytku nastąpiło dawniej niż 2 lata przed planowanym zawarciem umowy i nie dokonywano na Nieruchomości 4 żadnych ulepszeń od dnia jej nabycia oraz od 2003 r. jest przedmiotem umowy najmu, a czynsz najmu jest opodatkowany podatkiem VAT, to w konsekwencji powinno w odniesieniu do tej Nieruchomości mieć zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji wszyscy uczestnicy planowanej umowy, jeśli tak postanowią mogą zastosować art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, czyli zrezygnować ze zwolnienia. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, gdyż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych lub ich części z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta także dostawa gruntu, na którym są one posadowione. W związku z powyższym do dostawy Nieruchomości 4 należy przyjąć zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z prawem rezygnacji z tego zwolnienia.

Ad. 5 Nieruchomość 5: W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ oddanie budynku posadowionego na Nieruchomości 5 do użytku nastąpiło dawniej niż 2 lata przed planowanym zawarciem umowy i nie dokonywano na nieruchomości żadnych ulepszeń od dnia jej nabycia oraz od 2003 r. jest przedmiotem umowy najmu, a czynsz najmu jest opodatkowany podatkiem VAT, to w konsekwencji powinno w odniesieniu do tej Nieruchomości mieć zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji wszyscy uczestnicy planowanej umowy, jeśli tak postanowią mogą zastosować art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, czyli zrezygnować ze zwolnienia. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, gdyż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych lub ich części z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta także dostawa gruntu, na którym są one posadowione. W związku z powyższym do całości dostawy Nieruchomości 5 należy przyjąć zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z prawem rezygnacji z tego zwolnienia.

Ad. 6 Nieruchomość 6: W ocenie Wnioskodawcy, w stosunku do Nieruchomości 6 w postaci niezabudowanej działki nr 262/10 należy przyjąć, iż jej dostawa będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ stanowi ona w całości w świetle obowiązującego MPZP - tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT (jest zgodnie z planem przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej), a w konsekwencji uwzględniając przedstawione wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej działki nie będzie objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż zgodnie z obowiązującym dla tego terenu MPZP dopuszcza się możliwość realizacji na terenach o takim przeznaczeniu elementów małej architektury. Wobec powyższego Nieruchomość 6 stanowi w istocie teren przeznaczony pod zabudowę, a zatem jej dostawa winna zostać opodatkowana. Słuszność wskazanego stanowiska potwierdza w szczególności interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 6 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/ 443-190/11/IK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu nr 262/5 i nr 262/9 zabudowanych budynkami i budowlami oraz niezabudowanej działki nr 262/10, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z kolei art. 198 ww. ustawy k.c. stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa.

Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę jako czynnego zarejestrowanego podatnika podatku VAT, sprzedaż nieruchomości opisanych w przedmiotowej sprawie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca podał we wniosku, że przedmiotem sprzedaży będą budynki i budowle posadowione na działkach nr 262/5 i nr 262/9 będących w użytkowaniu wieczystym.

Obiekty znajdujące się na Nieruchomości 4, tj. działce nr 262/5, tj.:

* budynek produkcyjno-magazynowy sklasyfikowany został pod symbolem PKOB 1251,

* budowle: drogi i place asfaltowo-betonowe sklasyfikowane zostały pod symbolem PKOB 2112.

Obiekty znajdujące się na Nieruchomości 5, tj. działce nr 262/9, tj.:

* budynek 47 sklasyfikowany został pod symbolem PKOB 1220,

* budynek 28 dydaktyczno-biurowy sklasyfikowany został pod symbolem PKOB 1263,

* budynek 9 sklasyfikowany został pod symbolem PKOB 1263,

* budowle: drogi i place asfaltowo-betonowe sklasyfikowane zostały pod symbolem PKOB 2112.

Obiekty znajdujące się na Nieruchomości 4 oraz na Nieruchomości 5 są trwale związane z gruntem.

W myśl art. 3 pkt 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji "Budynki" można wyróżnić grupę 122 budynki biurowe.

Grupa 122 obejmuje klasę 1220 - Budynki biurowe, do której zalicza się budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych, budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów. Klasa nie obejmuje: biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.

Grupa 126 obejmuje klasę 1263 budynki szkół i instytucji badawczych, do której zalicza się budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze; laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów. Klasa nie obejmuje: internatów, które są odrębnymi budynkami oraz burs i domów studenckich (1130); bibliotek (1262); szpitali klinicznych (1264).

Grupa 125 obejmuje klasę 1251- Budynki przemysłowe, do której zalicza się budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.

Natomiast w sekcji "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" można wyróżnić grupę 211 - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, która obejmuje klasę 2112 ulice i drogi pozostałe. Klasa obejmuje: drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki dojazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych, wraz z: instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami bezpieczeństwa, przepustami pod drogami i urządzeniami odwadniającymi drogi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działkach będących w użytkowaniu wieczystym są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż ww. udziałów w prawie własności tych obiektów wraz z gruntem, na którym są posadowione - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje - po spełnieniu określonych warunków - objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast, na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT zatem od 1 stycznia 2014 r. podstawą do opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wg zasad jakimi opodatkowana jest dostawa posadowionych na tym gruncie obiektów jest art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy na rzecz Pana M. prawa użytkowania wieczystego działki nr 262/5 wraz z budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem biurowym oraz budowlami stanowiącymi asfaltowo-betonowe drogi i place wewnętrzne (Nieruchomość 4) oraz dostawy udziału wynoszącego 85/100 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 262/9 oraz we współwłasności budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowym i budowli stanowiącymi asfaltowo-betonowe drogi i place wewnętrzne (Nieruchomości 5). Natomiast na rzecz Pana B. zamierza dokonać dostawy udziału wynoszącego 15/100 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 262/9 oraz we współwłasności ww. budynku i budowli znajdujących się na tej działce.

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym ww. działek nr 262/5 i nr 262/9 i właścicielem posadowionych na nich obiektów budowlanych wybudowanych w latach 70-tych. Nieruchomości te w dniu 14 listopada 2002 r. w wyniku umowy sprzedaży zostały zakupione przez spółkę.... Centrum... SA od innego przedsiębiorstwa i następnie wniesione do spółki Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wnioskodawcy, na podstawie umowy przeniesienia praw z 20 grudnia 2002 r. ze stawką zwolnioną zgodnie z § 69 pkt 3 ówcześnie obowiązującym Rozporządzeniem MF. Nieruchomość 4 i Nieruchomość 5 były i są (od 2003 r.) wynajmowane na rzecz osób trzecich. Natomiast Wnioskodawca od dnia nabycia nie dokonał nakładów na Nieruchomość 4 i na Nieruchomość 5 w wysokości przekraczającej 30% wartości tych Nieruchomości.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej).

W myśl § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245), zwalnia się od podatku od towarów i usług: wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Przedmiotowe nieruchomości zostały wydane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu w momencie ich sprzedaży w dniu 14 listopada 2002 r., w momencie ich wniesienia aportem w dniu 20 grudnia 2002 r. jak i w 2003 r. przy oddaniu ich w najem.

Jednocześnie od dnia nabycia Wnioskodawca nie dokonywał na Nieruchomości 4 i 5 nakładów w wysokości przekraczającej 30% wartości tych Nieruchomości.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych Nieruchomości 4 i 5 będzie objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpiły okoliczności wyłączające zwolnienie od podatku na podstawie tego przepisu. W przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. obiektów budowlanych nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Reasumując dostawa Nieruchomości 4 i Nieruchomości 5 stanowi odpłatną dostawę towarów, objętą zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca dał podatnikom, dokonującym dostawy budynków i budowli objętych zwolnieniem od podatku wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy Nieruchomości 4 i Nieruchomości 5 na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, po złożeniu zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

W związku z powyższym w przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę ze zwolnienia dostawa przedmiotowych obiektów budowlanych będzie opodatkowana 23% stawką VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są ww. obiekty rozstrzyga przepis ww. art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, lub w przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a od 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8 ustawy.

Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu), stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

W przypadku gdy dostawa ww. obiektów budowlanych będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT stwierdzić należy, że również dostawa gruntu będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT i w związku z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a od 1 stycznia 2014 r. w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 4 i 5, że do dostawy Nieruchomości 4 i Nieruchomości 5 należy przyjąć zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z prawem rezygnacji z tego zwolnienia, należało uznać za prawidłowe.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał także, że zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanej działki nr 262/10 (Nieruchomość 6).

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje zatem oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), która - zgodnie z art. 1 ust. 1 - określa:

1.

zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

2.

zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy,

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć całą niezabudowaną działkę nr 262/10 (Nieruchomość 6) na rzecz B. Zgodnie z obowiązującym MPZP ww. działka nr 262/10 znajduje się na terenie zieleni urządzonej (symbol B8.Zp/KDX). W ocenie Wnioskodawcy Nieruchomość 6 należy uznać za przeznaczoną pod zabudowę, gdyż zgodnie z § 52 MPZP przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę pasażem z dopuszczeniem lokalizowania na terenie pasażu elementów małej architektury.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii opodatkowania sprzedaży ww. działki niezabudowanej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę pasażem z dopuszczeniem lokalizowania na terenie pasażu elementów małej architektury.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Natomiast skoro w przedstawionej sytuacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość stanowi teren budowlany przeznaczony pod zabudowę pasażem i elementami małej architektury, to nieruchomość ta spełnia definicję terenu budowlanego o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Tym samym przy sprzedaży przez Wnioskodawcę ww. działki niezabudowanej nr 262/10 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren pod zabudowę pasażem z dopuszczeniem lokalizowania na terenie pasażu elementów małej architektury, przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

Zatem skoro Wnioskodawca planuje sprzedać działkę niezabudowaną nr 262/10 przeznaczoną pod zabudowę pasażem z dopuszczeniem lokalizowania na terenie pasażu elementów małej architektury, na co wskazuje plan zagospodarowania przestrzennego, to należy stwierdzić, że sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 6, że dostawa działki niezabudowanej nr 262/10 nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, wobec powyższego dostawa Nieruchomości 6 winna zostać opodatkowana, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że dotyczy indywidualnej sprawy podmiotu, który o nią wystąpił i nie stanowi źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl