IBPP1/443-583/13/MG, Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP1/443-583/13/MG - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-583/13/MG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2013 r. (data wpływu 28 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismami z dnia 19 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.), z dnia 1 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) oraz z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 24 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją operacji "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją operacji "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 24 września 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 września 2013 r. nr IBPP1/443-583/13/MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo rolne i jako rolnik prowadzi działalność agroturystyczną - wynajmuje 3 pokoje gościnne w budynku mieszkalnym gospodarstwa. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi ewidencji VAT i nie składa deklaracji VAT. Zakupy i usługi związane z działalnością agroturystyczną Wnioskodawcy są czynnościami nieopodatkowanymi podatkiem VAT.

Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach działalności agroturystycznej zakupu wyposażenia w ramach operacji pt. "...". Zrealizowane zakupy w ramach ww. operacji zostały udokumentowane fakturami VAT a podatek VAT został zakwalifikowany jako koszty operacji.

Realizacja operacji pt.... polega na:

* rozszerzeniu oferty prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego o przejażdżki konne dla gości z terenu... na zakupionym wyposażeniu-towarze,

* zorganizowaniu zawodów dla uczestników, gości z terenu... - (I odbyły się 8 września 2013 r. z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia-towaru).

W związku z realizacją operacji Wnioskodawca dokonał zakupu wyposażenia-towaru:

* 4 siodła - komplety do jazdy wierzchem,

* 1 uprząż parokonną,

* 1 bryczkę do jazdy - wagonette.

Zakupione wyposażenie-towar nie będzie służyć żadnym czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Zakupy wyposażenia-towaru są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 1 sierpnia 2013 r.):

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z zakupem wyposażenia i realizacją operacji pt. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z dnia 19 września 2013 r.), nie przysługuje mu prawo do odliczenia - obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dotyczących realizacji operacji pt. "...".

Zakupione wyposażenie - towary nie będą służyć żadnym czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)"W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Z powodu braku możliwości obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego podatek nie może zostać zwrócony Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest związek dokonywanego przez podatnika VAT nabycia towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Powołując się na przedstawione wyżej regulacje nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT -7.

Zatem nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi ewidencji VAT i nie składa deklaracji VAT. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne i jako rolnik prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Wnioskodawca realizuje operację pt. "...". W związku z tą operacją Wnioskodawca dokonał zakupu towarów: cztery siodła - komplety do jazdy wierzchem, jedna uprząż parokonna, jedna bryczka do jazdy - wagonette. Zakupy tych towarów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zakupione towary nie będą służyć żadnym czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji nie jest spełniony, ponieważ jak wynika z wniosku - rezultaty operacji nie są przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podsumowując stwierdza się, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego a więc i do uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją operacji "...", ponieważ zakupione w tym celu towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl