IBPP1/443-574/10/AW - Możliwość niewystawiania korekty faktury VAT dokumentującej wpłatę zaliczki w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-574/10/AW Możliwość niewystawiania korekty faktury VAT dokumentującej wpłatę zaliczki w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu do tut. organu 1 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości nie wystawiania korekty faktury VAT dokumentującej wpłatę zaliczki w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2010 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości nie wystawiania korekty faktury VAT dokumentującej wpłatę zaliczki w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Spółka oferuje klientom do sprzedaży zarówno towary będące na składzie i eksponowane w sklepach jak też meble zamawiane i dostarczane na indywidualne zamówienia klientów. Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na zakup mebli, a przed wydaniem towarów uzupełnić ją do wysokości 100% wartości zamówienia.

Zgodnie z § 5 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Spółka wystawia faktury VAT dla podmiotów gospodarczych, a także na życzenie klienta dla osób fizycznych, na sprzedany towar lub na wpłaconą zaliczkę. Każda transakcja ewidencjonowana jest za pośrednictwem kasy rejestrującej. W przypadku wpłaty zaliczki przez klienta wartością faktury VAT jest wartość wpłaconej zaliczki.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 6 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru, powinna zawierać między innymi dane dotyczące zamówienia, a w szczególności nazwę (rodzaj) towaru, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia. Zdarza się, że po przyjęciu od klienta zaliczki i wystawieniu faktury VAT na tę zaliczkę, klient zmienia decyzję co do rodzaju zamawianego produktu, a tym samym zmianie może ulec wartość całego zamówienia, przy czym nie następuje zmiana wartości wpłaconej zaliczki. W powyżej wskazanej sytuacji Spółka wystawia korektę faktury VAT, a następnie wystawia nowy dokument ze zmienionymi danymi zamówienia - zgodnie z interpretacją indywidualną Nr PO1/443-43/06/2299 z dnia 12 stycznia 2007 r.

Spółka przymierza się do zmiany systemu sprzedażowego w jednostkach detalicznych i zamierza zmienić sposób wystawiania dokumentów. Spółka rozpatruje następujący sposób: w przypadku gdy do faktury zaliczkowej dołączony byłby odrębny dokument zawierający specyfikację zamówienia, to w przypadku zmiany zamówienia przez klienta gdy wartość zaliczki nie uległaby zmianie Spółka nie korygowałaby faktury, lecz poprzez raport zmiany specyfikacji zamówień dokumentowałaby zmiany asortymentu na które były wpłacone zaliczki, który to raport podpinałaby do rejestru VAT za dany miesiąc.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że na fakturze zaliczkowej jako przedmiot sprzedaży jest wpisane "zaliczka na meble", a cały zamówiony przez klienta asortyment wymieniony jest w specyfikacji zamówienia dołączonej do faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka po zmianie systemu może nie wystawiać korekt faktur VAT, w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie tylko, poprzez raport zmiany specyfikacji zamówień, uaktualnić dane asortymentu, na które były wpłacone zaliczki, który to raport podpinany byłby do rejestru VAT za dany miesiąc.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwym byłoby nie wystawiać korekt faktury VAT w przypadku gdy specyfikacja zamówienia stanowiłaby załącznik do faktury zaliczkowej, a w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie, nie następowałaby zmiana danych zawartych na fakturze, lecz tylko zmiana specyfikacji zamówienia, będąca integralnym załącznikiem do faktury. Uaktualnienie danych, dotyczących asortymentu mogłoby następować poprzez wydruk raportu zmian, załączony do rejestru VAT za dany miesiąc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, Minister Finansów określił w § 5 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży.

Stosownie do powołanego przepisu § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Jak stanowi przepis § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3.

datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;

4.

stawkę podatku;

5.

kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

ZB x SP

KP = --------

100 + SP

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku;

6.

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7.

datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Przypadki dotyczące wystawienia faktur korygujących określają przepisy § 13 i 14 ww. rozporządzenia. I tak w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą (§ 13 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zgodnie z § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w § 14 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Ponadto zgodnie z § 14 ust. 4 przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Natomiast zgodnie § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Spółka oferuje klientom do sprzedaży zarówno towary będące na składzie i eksponowane w sklepach jak też meble zamawiane i dostarczane na indywidualne zamówienia klientów. Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na zakup mebli, a przed wydaniem towarów uzupełnić ją do wysokości 100% wartości zamówienia.

Zgodnie z § 5 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Spółka wystawia faktury VAT dla podmiotów gospodarczych, a także na życzenie klienta dla osób fizycznych, na sprzedany towar lub na wpłaconą zaliczkę. Każda transakcja ewidencjonowana jest za pośrednictwem kasy rejestrującej. W przypadku wpłaty zaliczki przez klienta wartością faktury VAT jest wartość wpłaconej zaliczki.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 6 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru, powinna zawierać między innymi dane dotyczące zamówienia, a w szczególności nazwę (rodzaj) towaru, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia. Zdarza się, że po przyjęciu od klienta zaliczki i wystawieniu faktury VAT na tę zaliczkę, klient zmienia decyzję co do rodzaju zamawianego produktu, a tym samym zmianie może ulec wartość całego zamówienia, przy czym nie następuje zmiana wartości wpłaconej zaliczki. W powyżej wskazanej sytuacji Spółka wystawia korektę faktury VAT, a następnie wystawia nowy dokument ze zmienionymi danymi zamówienia.

Spółka przymierza się do zmiany systemu sprzedażowego w jednostkach detalicznych i zamierza zmienić sposób wystawiania dokumentów. Spółka rozpatruje następujący sposób: w przypadku gdy do faktury zaliczkowej dołączony byłby odrębny dokument zawierający specyfikację zamówienia, to w przypadku zmiany zamówienia przez klienta gdy wartość zaliczki nie uległaby zmianie Spółka nie korygowałaby faktury, lecz poprzez raport zmiany specyfikacji zamówień dokumentowałaby zmiany asortymentu na które były wpłacone zaliczki, który to raport podpinałaby do rejestru VAT za dany miesiąc.

Na fakturze zaliczkowej jako przedmiot sprzedaży jest wpisane "zaliczka na meble", a cały zamówiony przez klienta asortyment wymieniony jest w specyfikacji zamówienia dołączonej do faktury.

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w powołanym powyżej rozporządzeniu wskazano sposoby dokumentowania korekt wystawionych faktur oraz okoliczności w jakich te faktury mogą być korygowane. Przepisy te dotyczą także faktur wystawianych na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. dokumentujących otrzymane części lub całości należności m.in. zaliczki.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż klient wpłacając Wnioskodawcy zaliczkę, wpłaca ją na poczet dostawy konkretnego towaru lub świadczenia konkretnej usługi, zatem faktura zaliczkowa dokumentuje przyjęcie przez Wnioskodawcę zaliczki na ten konkretny towar lub usługę, niezależnie od tego, w jaki sposób został on wyspecyfikowany na fakturze lub w załączniku do tej faktury. Niemniej jednak zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Zatem jeśli po przyjęciu od klienta zaliczki i wystawieniu faktury VAT na tę zaliczkę, klient zmienia decyzję co do rodzaju zamawianego produktu - zachodzi konieczność wystawienia faktury korygującej do wystawionej już faktury dokumentującej przyjętą zaliczkę. Korekta ta nie będzie jednak dokonana na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., zgodnie z którym fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W przedmiotowej sprawie nie stwierdzono bowiem pomyłki w cenie, w stawce, w kwocie podatku, ani w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Pierwotnie wystawiona faktura zaliczkowa była bowiem wystawiona prawidłowo i Wnioskodawca nie stwierdził żadnej pomyłki w tej fakturze. Skoro zatem faktura wystawiona była prawidłowo, to po zmianie rodzaju dokonanego przez klienta zamówienia, brak jest podstaw do wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury zaliczkowej z tego powodu, że pierwotnie wystawiona faktura zaliczkowa zawierała jakąś pomyłkę. Zdaniem tut. organu, w momencie zmiany decyzji przez klienta co do zamawianego towaru, rozwiązaniu ulega zaliczka wpłacona na poczet poprzednio złożonego zamówienia, a będąca w dyspozycji Wnioskodawcy kwota z tytułu rozwiązania poprzedniej zaliczki, ze względu na zmianę decyzji klienta staje się należna klientowi, jednak nie zostaje mu fizycznie zwrócona, tylko automatycznie, zgodnie z dyspozycją klienta, staje się zaliczką na poczet nowego zamówienia dokonanego przez tego klienta.

W związku z powyższym, w momencie dokonania zmiany zamówienia przez klienta, Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., gdyż mimo braku fizycznego zwrotu zaliczek, w związku ze zmianą zamówienia w przedmiotowej sprawie doszło do rozwiązania zaliczki z tytułu zakupu określonego rodzaju towaru i wpłacona pierwotnie kwota zaliczki staje się należna klientowi, natomiast środki pieniężne, które powinny zostać zwrócone klientowi, w momencie zmiany zamówienia stały się zaliczką na poczet nowego zamówienia klienta.

Dlatego na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., Wnioskodawca powinien również udokumentować nową fakturą VAT zaliczkę zarachowaną na poczet zmienionego przez klienta zamówienia.

Tym samym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie możliwym byłoby nie wystawiać korekty faktury VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się również, że w pozostałym zakresie opisanym we wniosku, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl