IBPP1/443-573/12/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-573/12/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 29 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 16 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 16 sierpnia 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 sierpnia 2012 r. znak: IBPP1/443-573/12/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca w dniu 13 lipca 2005 r. wraz z żoną T. kupił od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o nr 1252/20 o pow. 1,5205 ha zlokalizowaną w R. Działka ta była działką rolną. Środki finansowe na zakup ww. nieruchomości pochodziły ze wspólnego dorobku z żoną Wnioskodawcy (wspólne dochody z pracy etatowej obojga małżonków i działalności gospodarczej jaką prowadzi Wnioskodawca. Wnioskodawca wraz z małżonkiem od ślubu do czasu zakupu nieruchomości gromadził środki finansowe).

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2005 r. Działalność Wnioskodawcy ma charakter handlowy. Wnioskodawca prowadzi ją od 2005 r.

Wnioskodawca przedmiotową działkę nabył w celu wybudowania na niej w przyszłości domu oraz zabudowań gospodarczych.

W około 50% miała stanowić działkę przydomową, natomiast w pozostałej części Wnioskodawca zamierzał prowadzić działalność rolniczą (szkółkarstwo i ogrodnictwo).

We wrześniu 2006 r. Wnioskodawca dokonał podziału nieruchomości na działki rolne 1252/32 o pow. 7.603 m2 i nr 1252/33 o pow. 7.602 m2.

Celem podziału była koncepcja darowizny jednej z działek dzieciom Wnioskodawcy: Bartoszowi i Dagmarze. Koncepcja ta nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania nią dzieci Wnioskodawcy.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca przekształcił ok. 7.500 m2 w działkę przydomową z drzewami i krzewami ozdobnymi, natomiast pozostałą część Wnioskodawca utrzymywał jako rolną - poprzez wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych.

W latach 2007-2011 Wnioskodawca składał wnioski oraz otrzymywał do uprawianej ziemi dotację unijną.

W październiku 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej w Ł. teren obu działek został przekształcony z rolnego w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań, ani nie składał żadnych wniosków mających na celu przekształcenie ww. działek w budowlane.

W latach 2007-2009 na działce nr 1252/33 Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy oraz przyłącze wodne do obu działek. W celu przemieszczania się po terenie obu działek Wnioskodawca utwardził w ich obrębie dwie drogi, które w założeniach miały po utwardzeniu ułatwić poruszanie się wśród upraw szkółkarsko-ogrodniczych. Na poboczach tych dróg Wnioskodawca ułożył wodociągi.

Budowa domu, wodociągów, dróg, pomieszczeń gospodarczych znacznie pochłonęła środki finansowe Wnioskodawcy. W związku z powyższym Wnioskodawca postanowił sprzedać jedną z działek. Brak zainteresowania kupujących działką budowlaną o powierzchni 7500 m2 skłoniło Wnioskodawcę do dalszego geodezyjnego podziału działek na 11 mniejszych nieruchomości niezabudowanych, z których dwie stanowią drogi wewnętrzne (w miejscach poprzednio utwardzonych). Na jednej z działek o powierzchni około 3400 m2 znajduje się dom Wnioskodawcy i pomieszczenia gospodarcze, natomiast osiem działek Wnioskodawca zamierza w części sprzedać, a w części (1-2 działek) przekazać w darowiźnie swoim dzieciom.

Wnioskodawca na początku 2012 r. dokonał sprzedaży jednej z działek i z tego tytułu odprowadzony został jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych. W maju 2012 r. Wnioskodawca przeprowadził sprzedaż kolejnych trzech działek jednemu kupującemu. W tym wypadku też będzie odprowadzony jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych.

Działki znajdują się przy utwardzonych (szutrowych) drogach, przy których Wnioskodawca poprowadził wcześniej wodociągi. Ani wodociągów ani utwardzeń dróg Wnioskodawca nie wykonywał w celu uatrakcyjnienia wartości tych działek lecz dla własnych potrzeb.

Środki finansowe, które Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży ww. działek przeznaczy na poprawę sytuacji finansowej w jakiej się obecnie znalazł - częściowo w wyniku kryzysu działalności gospodarczej, jaką prowadzi Wnioskodawca a częściowo z przeinwestowania (dom, drogi, wodociągi, ogrodzenia, zagospodarowania terenu).

Wszystkie działki w momencie sprzedaży nie były i nie będą zabudowane. Nigdy nie były i nie są przedmiotem najmu i dzierżawy oraz nigdy nie przynosiły żadnych korzyści materialnych Wnioskodawcy.

W celu sprzedaży przed działkami Wnioskodawca wystawił tablice: "Do sprzedania". Inna forma ogłoszeń to "poczta pantoflowa" oraz małe ogłoszenia niepłatne umieszczane w miejscach do tego przeznaczonych. Wnioskodawca nadmienia, że jest właścicielem wraz z żoną połowy udziałów w 22 działkach budowlanych, które również zamierzają sprzedać.

Nieruchomości, które Wnioskodawca sprzedał, a także te które planuje sprzedać nie były i nie są wykorzystywane w ramach działalności, którą Wnioskodawca prowadzi. Nigdy nie były i nie są ujawnione jako środek trwały lub towar handlowy w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi handel detaliczny głównie artykułami tytoniowymi i prasą.

Wnioskodawca na działce nr 1252/20 planował wybudowanie garażu i pomieszczeń magazynowych w jednym budynku gospodarczym.

Wnioskodawca wybudował na ww. działce budynek gospodarczy składający się z trzech pomieszczeń:

* jedno to garaż,

* pozostałe dwa o charakterze magazynowym.

Budynek gospodarczy nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej (ani handlowej ani ogrodniczo-szkółkarskiej).

Do tej pory Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej o charakterze dochodowym. Jedynie Wnioskodawca hodował rośliny do dalszego rozmnażania roślin.

Na pytanie tut. organu czy w momencie zakupu tj. w dniu 13 lipca 2005 r. Wnioskodawca wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, Wnioskodawca stwierdził, że gdyby był zainteresowany tym tematem to mógłby się dowiedzieć ale celem zakupu Wnioskodawcy była nieruchomość rolna dlatego Wnioskodawca nie szukał informacji w temacie przekształcenia jej w budowlaną.

Na pytanie tut. organu kiedy Wnioskodawca dowiedział się i w jaki sposób, że nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, kiedy konkretnie Wnioskodawca dowiedział się i w jaki sposób o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ł., czy w momencie podziału we wrześniu 2006 r. ww. nieruchomości nr 1252/20 na działki rolne nr 1252/32 i nr 1252/33 Wnioskodawca posiadał wiedzę, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz kiedy Gmina rozpoczęła procedurę zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, kiedy informacje takie były podawane do publicznej wiadomości, Wnioskodawca wskazał, że tematy poruszane w tych pytaniach zaczęły Wnioskodawcę interesować w momencie gdy Wnioskodawca wystąpił do gminy o wydanie warunków zabudowy domu i budynku gospodarczego tj. na koniec roku 2006 bądź na początku 2007 r.

Na pytanie organu czy w przypadku gdyby nie doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku której część nieruchomości Wnioskodawcy została przekwalifikowana z rolnej na budowlaną, Wnioskodawca również podjąłby decyzję o podziale nieruchomości i sprzedaży działek Wnioskodawca wskazał, że w świetle planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łazy nie jest możliwe wydzielenie działek rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Drogi nie zostały wybudowane lecz wydzielone geodezyjnie, a na skutek poruszania się po nich autami nastąpiło ich utwardzenie - ubicie. Drogi są i będą wykorzystywane przez właścicieli nabywanych - sprzedawanych działek.

W momencie składnia wniosku o warunki zabudowy wodociągów przedsiębiorstwo wodociągowe narzuciło takie warunki wykonania wodociągów aby umożliwić podłączenia do nich większej ilości odbiorców, dlatego nabywcy działek korzystają z przyłączy wodnych włączonych do przedmiotowych wodociągów. Nowi nabywcy też będą korzystać.

Działki są i będą sprzedawane wraz z udziałem w drodze tam gdzie będzie to konieczne aby był dostęp działki do drogi publicznej.

W odniesieniu do innych nieruchomości tj. udziałów w 22 działkach, które również są przeznaczone w przyszłości do sprzedaży tut. organ pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez podanie:

* jakie to będą nieruchomości, o jakim przeznaczeniu,

* kiedy i w jaki sposób nabyte,

* w jakim celu nabyte,

* w jaki sposób wykorzystywane przez Wnioskodawcę,

* jakie działania marketingowe Wnioskodawca będzie podejmował w celu ich sprzedaży,

* czy będzie dokonał ich uatrakcyjnienia (np. przez podział, scalenie, zmianę przeznaczenia, uzbrojenie).

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że szczegółowy opis wszystkich kwestii będących przedmiotem zapytania tut. organu Wnioskodawca zawarł w odrębnym wniosku złożonym do tut. organu (będącym przedmiotem interpretacji nr IBPP1/443-572/12/BM).

W ww. wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., że w czerwcu 2006 r. dokonał zakupu udziałów w nieruchomości rolnej w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej.

Wnioskodawca dokonał geodezyjnego podziału części ww. gruntu na 24 mniejsze działki (w tym dwie o charakterze dróg). Drogi będą lekko utwardzone. Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze. Ponadto Wnioskodawca uzyskał decyzję przedsiębiorstwa wodociągowego o warunkach zabudowy wodociągów w wydzielonych drogach. Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Wnioskodawca planuje dokonanie dostawy udziałów w 22 działkach wraz z wytyczonymi drogami.

W celu pozyskiwania nabywców są umieszczone przy działkach tablice z napisem "Do sprzedania - nr tel. (...)". Poza tym Wnioskodawca zamieszcza na tablicach (np. w marketach) ogłoszenia bezpłatne, a także informuje o chęci sprzedaży w (obrotach) handlowych obiektach prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedaże działek, które przeprowadził Wnioskodawca do tej pory powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

2.

Czy ewentualna sprzedaż dalszych działek (maksymalnie 4 działek) powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie działania, które Wnioskodawca podejmował w minionych latach a więc:

* wykonanie przyłączy wody,

* utwardzenie dróg,

* poddział działki na dwie części,

* budowanie domu,

* budowa pomieszczeń gospodarczych,

* zagospodarowanie terenu poprzez utrzymywanie terenu w dużej kulturze rolnej

nie miały na celu uatrakcyjnienia działki. Planem Wnioskodawcy było prowadzenie działalności ogrodniczo-szkółkarskiej.

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy, w której się znalazł na skutek kryzysu a także przeinwestowania oraz uchwała Rady Miejskiej dotycząca przekształcenia działki w budowlaną, wywołała koncepcję sprzedaży części nieruchomości.

Wnioskodawca poszukiwał chętnych do kupna wydzielonej wcześniej połowy nieruchomości. W związku z brakiem chętnych na zakup działki o powierzchni 7600 m2 Wnioskodawca podjął decyzję o podziale geodezyjnym na działki o powierzchniach na jakie było zapotrzebowanie (1200-1800 m2).

Wnioskodawca uważa, że czynności związane z przedmiotową nieruchomością nigdy nie miały znamion działalności gospodarczej zmierzającej do zarobkowego handlu działkami. Opodatkowanie sprzedaży działek, których dokonał i tych które chce w przyszłości dokonać Wnioskodawca, podatkiem od terenów i usług (winno być podatkiem od towarów i usług) jest niewłaściwe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Definicja dostawy towarów zawarta została w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do ww. przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym także gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonana jest przez podmiot mający status podatnika tj. prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej wyżej definicji.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowej, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Opodatkowaniu podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Intencją ustawodawcy jest więc opodatkowanie dostawy zarówno terenów budowlanych (działka zabudowana, działka budowlana, teren zabudowy) jak też przeznaczonych pod zabudowę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, że Wnioskodawca w dniu 13 lipca 2005 r. kupił od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę rolną o nr 1252/20 o pow. 1,5205 ha. Wnioskodawca przedmiotowa działkę nabył w celu wybudowania na niej w przyszłości domu oraz zabudowań gospodarczych.

W około 50% miała stanowić działkę przydomową, natomiast w pozostałej części Wnioskodawca zamierzał prowadzić działalność rolniczą (szkółkarstwo i ogrodnictwo).

We wrześniu 2006 r. Wnioskodawca dokonał podziału nieruchomości na działki rolne 1252/32 o pow. 7.603 m2 i nr 1252/33 o pow. 7.602 m2.

Celem podziału była koncepcja darowizny jednej z działek dzieciom Wnioskodawcy. Koncepcja ta nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania nią dzieci Wnioskodawcy.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca przekształcił ok. 7.500 m2 w działkę przydomową z drzewami i krzewami ozdobnymi, natomiast pozostałą część Wnioskodawca utrzymywał jako rolną - poprzez wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych. W latach 2007-2011 Wnioskodawca składał wnioski oraz otrzymywał do uprawianej ziemi dotację unijną.

W październiku 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej w Ł. teren obu działek został przekształcony z rolnego w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W latach 2007-2009 na działce nr 1252/33 Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalny i budynek gospodarczy składający się z trzech pomieszczeń (jedno to garaż, pozostałe dwa o charakterze magazynowym) oraz przyłącze wodne do obu działek. W celu przemieszczania się po terenie obu działek Wnioskodawca utwardził w ich obrębie dwie drogi, które w założeniach miały po utwardzeniu ułatwić poruszanie się wśród upraw szkółkarsko-ogrodniczych. Na poboczach tych dróg Wnioskodawca ułożył wodociągi. Budynek gospodarczy nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej (ani handlowej ani ogrodniczo-szkółkarskiej).

Wnioskodawca postanowił sprzedać jedną z działek. Brak zainteresowania kupujących działką budowlaną o powierzchni 7500 m2 skłoniło Wnioskodawcę do dalszego geodezyjnego podziału działek na 11 mniejszych nieruchomości niezabudowanych, z których dwie stanowią drogi wewnętrzne (w miejscach poprzednio utwardzonych). Na jednej z działek o powierzchni około 3400 mv znajduje się dom Wnioskodawcy i pomieszczenia gospodarcze, natomiast osiem działek Wnioskodawca zamierza w części sprzedać, a w części (1-2 działek) przekazać w darowiźnie swoim dzieciom.

Wnioskodawca na początku 2012 r. dokonał sprzedaży jednej z działek. W maju 2012 r. Wnioskodawca przeprowadził sprzedaż kolejnych trzech działek jednemu kupującemu.

Działki znajdują się przy utwardzonych (szutrowych) drogach, przy których Wnioskodawca poprowadził wcześniej wodociągi. Ani wodociągów ani utwardzeń dróg Wnioskodawca nie wykonywał w celu uatrakcyjnienia wartości tych działek lecz dla własnych potrzeb.

Do tej pory Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej o charakterze dochodowym. Jedynie Wnioskodawca hodował rośliny do dalszego rozmnażania roślin.

Na pytanie tut. organu czy w momencie zakupu tj. w dniu 13 lipca 2005 r. Wnioskodawca wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, Wnioskodawca stwierdził, że gdyby był zainteresowany tym tematem to mógłby się dowiedzieć ale celem zakupu Wnioskodawcy była nieruchomość rolna dlatego Wnioskodawca nie szukał informacji w temacie przekształcenia jej w budowlaną.

Drogi nie zostały wybudowane lecz wydzielone geodezyjnie, a na skutek poruszania się po nich autami nastąpiło ich utwardzenie - ubicie. Drogi są i będą wykorzystywane przez właścicieli nabywanych - sprzedawanych działek.

W momencie składnia wniosku o warunki zabudowy wodociągów przedsiębiorstwo wodociągowe narzuciło takie warunki wykonania wodociągów aby umożliwić podłączenia do nich większej ilości odbiorców, dlatego nabywcy działek korzystają z przyłączy wodnych włączonych do przedmiotowych wodociągów. Nowi nabywcy też będą korzystać.

Działki są i będą sprzedawane wraz z udziałem w drodze tam gdzie będzie to konieczne aby był dostęp działki do drogi publicznej.

Wnioskodawca oprócz działek wymienionych we wniosku, w czerwcu 2006 r. dokonał zakupu udziałów w nieruchomości rolnej w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej.

Wnioskodawca dokonał geodezyjnego podziału części ww. gruntu na 24 mniejsze działki (w tym dwie o charakterze dróg). Drogi zostały lekko utwardzone. Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze. Ponadto Wnioskodawca uzyskał decyzję przedsiębiorstwa wodociągowego o warunkach zabudowy wodociągów w wydzielonych drogach. Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Wnioskodawca planuje dokonanie dostawy udziałów w 22 działkach wraz z wytyczonymi drogami. Wnioskodawca zakupił w czerwcu 2006 r. udziały w nieruchomości rolnej w celu poszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej i dokonał podziału części gruntu na 24 działki (w tym dwie drogi). Wnioskodawca uzyskał również decyzję przedsiębiorstwa wodociągowego o warunkach zabudowy wodociągów w wydzielonych drogach.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle zaprezentowanego opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy jednej z działek na początku 2012 r., sprzedaży kolejnych trzech działek w maju 2012 r. oraz planowanej sprzedaży kolejnych działek (maksymalnie 4) wraz z wytyczonymi drogami podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący "działalność gospodarczą" w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

Przyjęcie, że Wnioskodawca sprzedając ww. działki działał w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą wymaga ustalenia, że jego działalność w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną.

Należy zauważyć, iż Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji wystąpił ciąg wskazanych, w ww. orzeczeniach okoliczności związanych z planowanymi dostawami działek.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podjął aktywne działania obejmujące zakup w dniu 13 lipca 2005 r. działki nr 1252/20, jak wskazał Wnioskodawca, w celu wybudowania na niej w przyszłości domu oraz zabudowań gospodarczych. W około 50% miała stanowić działkę przydomową, natomiast w pozostałej części Wnioskodawca zamierzał prowadzić działalność rolniczą (szkółkarstwo i ogrodnictwo).

We wrześniu 2006 r. Wnioskodawca dokonał podziału nieruchomości na działki rolne 1252/32 o pow. 7.603 m2 i nr 1252/33 o pow. 7.602 m2.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca przekształcił ok. 7.500 m2 w działkę przydomową, natomiast pozostałą część Wnioskodawca utrzymywał jako rolną - poprzez wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych. W latach 2007-2011 Wnioskodawca otrzymywał do uprawianej ziemi dotację unijną.

W październiku 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej teren obu działek został przekształcony z rolnego w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W latach 2007-2009 na działce nr 1252/33 Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalny i budynek gospodarczy oraz przyłącze wodne do obu działek.

Wnioskodawca dokonał geodezyjnego podziału nieruchomości na 11 mniejszych działek.

Na jednej z działek o powierzchni około 3400 m2 znajduje się dom Wnioskodawcy i pomieszczenia gospodarcze, natomiast osiem działek Wnioskodawca zamierza sprzedać (dostawa jednej z działek miała miejsce na początku 2012 r., kolejnych trzech działek w maju 2012 r. oraz planowana jest sprzedaż kolejnych działek wraz z udziałem w wytyczonych drogach (maksymalnie 4 działki bo ewentualnie 1-2 działki będą przedmiotem darowizny na rzecz dzieci Wnioskodawcy).

Należy zauważyć, że w celu przemieszczania się po terenie działek Wnioskodawca wydzielił geodezyjnie i utwardził dwie drogi, które w założeniach miały ułatwić poruszanie się wśród upraw szkółkarsko-ogrodniczych.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że drogi są i będą wykorzystywane przez właścicieli nabywanych działek. Działki są i będą sprzedawane wraz z udziałem w drodze tam gdzie będzie to konieczne aby był dostęp działki do drogi publicznej.

Ponadto Wnioskodawca w latach 2007-2009 wykonał przyłącze wodne do działek. W momencie składnia wniosku o warunki zabudowy wodociągów przedsiębiorstwo wodociągowe narzuciło takie warunki wykonania wodociągów aby umożliwić podłączenia do nich większej ilości odbiorców.

Wnioskodawca wskazał, że nabywcy działek korzystają i będą korzystać z przyłączy wodnych do przedmiotowych wodociągów.

Tym samym, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, dokonał on pośrednio uatrakcyjnienia wydzielonych działek budowlanych, poprzez zapewnienie im dostępu do drogi i wody.

Wnioskodawca wskazał, że planował prowadzenie na części ww. terenu działalności rolniczej (szkółkarstwo i ogrodnictwo). Część działki Wnioskodawca utrzymywał jako rolną - poprzez wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych. W latach 2007-2011 Wnioskodawca otrzymywał do uprawianej ziemi dotację unijną. Wnioskodawca wskazał, że do tej pory nie prowadził działalności rolniczej o charakterze dochodowym. Jedynie Wnioskodawca hodował rośliny do dalszego rozmnażania roślin.

Wszystkie te działania Wnioskodawcy potwierdzają fakt, że Wnioskodawca nabył ww. działki z zamiarem wykorzystywania ich w działalności szkółkarsko-ogrodniczej, którą pomimo, że nie przynosiła jeszcze dochodów, Wnioskodawca prowadził (np. wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych, hodowla rośliny do dalszego rozmnażania).

Nie bez znaczenia w kwestii wykazywania przez Wnioskodawcę aktywności w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem jest fakt, że Wnioskodawca w czerwcu 2006 r. dokonał zakupu udziałów w innej nieruchomości w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej.

Wnioskodawca dokonał geodezyjnego podziału części gruntu na 24 mniejsze działki (w tym dwie o charakterze dróg). Drogi będą lekko utwardzone. Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze. Ponadto Wnioskodawca uzyskał decyzję przedsiębiorstwa wodociągowego o warunkach zabudowy wodociągów w wydzielonych drogach. Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Wnioskodawca planuje dokonanie dostawy udziałów w 22 działkach wraz z wytyczonymi drogami.

Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że działalność Wnioskodawcy w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną) i stałą, na co wskazuje powtarzalność czynności i wykazany zamiar sprzedaży zakupionych i wydzielonych działek (dotychczasowa sprzedaż 4 działek oraz planowana sprzedaż kolejnych działek).

Aktywność Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia działek jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Nie można zatem uznać, aby w tej konkretnej sytuacji dotychczasowa dostawa czterech działek oraz planowana sprzedaż kolejnych działek stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym Wnioskodawcy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę sukcesywna sprzedaż działek (dotychczasowa sprzedaż 4 działek oraz planowana sprzedaż kolejnych działek) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca jest z tytułu tej dostawy podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14b § 1 powołanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie należy podkreślić, iż tut. organ wydał niniejszą interpretację prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zatem z niniejszej interpretacji nie należy wywodzić skutków ogólnych dla małżonki Wnioskodawcy, która - jeśli jest zainteresowana uzyskaniem dla siebie interpretacji indywidualnej - powinna złożyć odrębny wniosek, przedstawić właściwy dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), pytanie oraz własne stanowisko w sprawie, jak również wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl