Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-548/13/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 25 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2013 r. (data wpływu 26 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z dnia 3 czerwca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 września 2013 r. (data wpływu 26 września 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-548/13/MS z dnia 16 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą zamierza dokonać sprzedaży działki o numerze 2159 wraz z posadowionymi na niej budynkami, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Budynki, budowle i urządzenia budowlane (ogrodzenia, plac), zostały wybudowane przez Wnioskodawcę we własnym zakresie. Nieruchomości będące obecnie przedmiotem sprzedaży są przez Wnioskodawcę wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno na własne potrzeby (pomieszczenia biurowe i produkcja - do 31 grudnia 2010 r.), jak i również całkowicie lub częściowo do celów najmu. Wnioskodawca wliczył wartość urządzeń budowlanych (ogrodzenia, placu), do wartości działek. Urządzenia budowlane w księgach spółki znajdują się w grupie drugiej razem z budowlami. Następnie Wnioskodawca dla ustalenia wartości danego budynku i budowli dokonał alokacji wartości działki do budynków i budowli poprzez zastosowanie klucza wartościowego (poniżej przedstawiono opis zastosowanego klucza wartościowego).

W celu ustalenia stawki podatku VAT dla poszczególnych budynków i budowli Wnioskodawca dokonał analizy pod kątem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc oceny w jaki sposób, czy i kiedy były wynajmowane budynki i budowle, biorąc również pod uwagę najem po dokonanym ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej środka. Wnioskodawca porównał obecne powierzchnie budynków i budowli z zapisami powierzchni w zawieranych przed laty umowach najmu. Powstały różnice związane z pomiarami dokonanymi w różnych odstępach czasowych. W 2007 r. Wnioskodawca dokonał bowiem inwentaryzacji powierzchni użytkowych i wszystkie umowy zawarte przed tą datą będą zawierały inne powierzchnie niż po dokonanej inwentaryzacji. W związku z tym czy budynek, budowla były wynajmowane w całości, Wnioskodawca wie tylko na podstawie oświadczenia osoby, która dokonywała naliczania czynszów. Osoba ta jest również w posiadaniu dokumentacji związanej z naliczanymi czynszami. W umowach w przypadku budowli nie ma określonych powierzchni i Wnioskodawca nie jest w stanie określić czy był najem częściowy czy całkowity, ponieważ umowa zawiera tylko nazwę danej budowli. Poza tym w wynajmowanych budynkach były pomieszczenie, w których zainstalowane były urządzenia służące do obsługi różnych budynków np. w zakresie dostarczania mediów - powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń nie była przedmiotem najmu. Nie wliczano również do przedmiotu najmu korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń sanitarnych.

W sprzedawanych budynkach jest wmontowane na stałe trwałe wyposażenie z grupy 3, 4, 6 i 8 środków trwałych typu: wentylacja, klimatyzacja, bateria kondensatorów, dźwig towarowy, ścianki działowe, oczyszczalnia ścieków, okablowanie światłowodowe, rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia, rampy, sieć przeciwpożarowa, sieć zdalnego odczytu zużycia energii, układ pomiarowo rozliczeniowy energii, stacja trafo, transformatory, urządzenia sieciowe, instalacje, sprężarki, zestawy hydroforowe, stacja uzdatniania wody, żurawie, przełączniki, filtry, zasilacze, sterowniki, urządzenia elektryczne SEPAM, baterie, suwnice, piece indukcyjne, agregaty, konwentory oraz inne.

Wnioskodawca dokona analizy pod kątem zastosowania odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, celem określenia prawidłowej stawki podatku VAT. Jeśli sprzedaż budynku, budowli będzie podlegać stawce zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia od podatku składając w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenie i opodatkuje sprzedaż budynków, budowli stawką 23% podatku VAT.

Opis zastosowanego klucza wartościowego:

1. Ustalenie wartości budowli (budynku) oraz działki, na której są one zlokalizowane (wartość = cena sprzedaży netto);

2. Ustalenie jaki procent w łącznej wartości wszystkich budowli (budynków) stanowi wartość danej budowli (budynku) poprzez:

a.

ustalenie łącznej wartości wszystkich budynków, budowli posadowionych na danej działce,

b.

ustalenie jaki procent w łącznej wartości wszystkich budynków i budowli na danej działce stanowi jedna pozycja budynku, budowli;

3. Zastosowanie wartości procentowej z pkt 2b do wyliczenia wartości działki (ściślej: jej części), która powinna zostać doliczona do podstawy opodatkowania danej budowli (budynku).

4. Podstawę opodatkowania z tytułu dostawy danej budowli (budynku) stanowi suma: wartości owej budowli (budynku) oraz wartości działki (albo jej części), na której jest ona posadowiona.

Wnioskodawca zastosował klucz wartościowy dla budynków i budowli, ponieważ zastosowanie klucza powierzchniowego byłoby mało wiarygodne lub niemożliwe ze względu na brak aktualnej powierzchni (obrys bryły budynku) - dla budynków oraz brak wartości powierzchni dla budowli.

OPIS SZCZEGÓŁOWY.

Na działce o numerze 2159 znajdują się:

TABELA - załącznik pdf - s. 4

Na działce znajdują się również urządzenia budowlane:

1.

102000046 - OGRODZENIE,

2.

102000048 - PLAC,

3.

102000053 - OGRODZENIE,

4.

102000058 - CZĘŚĆ OGRODZENIA.

Wartość powyższych ogrodzeń została wliczona do wartości działki.

Działka wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami budowlanymi będzie przeznaczona do sprzedaży.

W budynkach znajdują się również: wentylacje, agregaty, żurawie, transformatory i inne wymienione powyżej wyposażenie zapewniające budynkowi jego funkcjonalność i również przeznaczone do sprzedaży.

Poniżej opis poszczególnych budynków i budowli sprzedawanych wraz i działką 2159.

1. 10100005 WYODRĘBNIONA WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO 101000029 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 20 czerwca 1996 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w latach: 1996, 1997 i 1998.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 30 kwietnia 1997 r. - 30 września 1999 r.

f. Wynajęta była część budynku około 48,46% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

2. 10100009 HALA PACZKARNI ZŁOMU - EM - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1977 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 30 kwietnia 1997 r. - 30 września 1999 r.

e. Wynajęta była część budynku około 98,09% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

f. W budynku wmontowane są również dwie wentylacje, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. 10100022 ZBIORNIK POŚREDNI PODZIEMNY ZEWNĘTRZNY - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 września 1991 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

4. 10100027 ZBIORNIK WODY - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 września 1991 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

5. 10100029 BUDYNEK KOMPRESOROWNI - GŁ. ENERGETYKA - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1976 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

6. 10100031 BUDYNEK HTS WARSZTATY - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1982 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 2000 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 styczeń 1995 r. - 23 grudnia 2008 r.; 23 grudnia 2008 r. - do nadal.

f. Wynajęta była część budynku około 57,19% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

g. W budynku wmontowane są również: instalacja wentylacyjna, 2 konwertory mediów, koncentrator sieciowy, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. 10100032 BUDYNEK GŁÓWNEGO ENERGETYKA - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1977 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1994 r. - 2003 r.

e. Wynajęta była część budynku około 45,56% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

f. W budynku wmontowana jest również sieć zdalnego odczytu zużycia energii, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. 10100033 "GARAŻ NA WYŻKĘ" - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 30 września 1997 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

e. W budynku wmontowany jest również agregat prądotwórczy, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. 10100036 MAGAZYN ZASTĘPCZY - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 września 1965 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

10. 10100040 WIATA STALOWA - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 października 1993 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 styczeń 1994 r. - 31 styczeń 2003 r.

e. Wynajęta była część budynku około 9,35% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

11. 10100043 WIATA STALOWA MAG. GŁ. ZA ODLEWNIĄ - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 29 lutego 1996 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 października 1996 r. - 31 października 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

12. 10100047 GARAŻ SAMOCHODOWY - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 września 1972 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany.

13. 10100049 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Nr 14 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 stycznia 1955 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 stycznia 1995 r. - 23 grudnia 2008 r.

e. Wynajęta była część budynku około 69,69% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

f. W budynku wmontowany jest również żuraw obrotowy, wciągnik obrotowy, wentylacja z cyklonem, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. 10100050 HALA WYDZIAŁU REMONTU Nr 2 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1965 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 stycznia 1995 r. - 23 grudnia 2008 r.

e. Wynajęta była część budynku około 72,63% (procent obliczony jako stosunek powierzchni obecnej do powierzchni zawartej w umowie najmu).

f. W budynku wmontowane są również instalacje i sieci wentylacyjne, koncentrator sieciowy, wyciąg polerek, żuraw obrotowy, stacja agregatów ziębniczych, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

15. 10200001 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 grudnia 1967 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 1999 r.

d. Po modernizacji budowla była wynajmowana przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budowla była wynajmowana między innymi w okresie: 30 kwietnia 1997 r. - 30 września 1999 r.; 2 luty 2010 r. do nadal.

f. Budowla była wynajmowana w 100%.

16. 10200010 PRZEWIĄZKA DO HALI 3 i 4 - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 grudnia 1969 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla była wynajmowana między innymi w okresie: 31 lipiec 1997 r. - 31 styczeń 1999 r.

e. Budowla była wynajmowana w 100%.

17. 10200011 BASEN PRZECIWPOŻAROWY - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 września 1971 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

18. 10200018 LINIA KABLOWA WN - 15 KV - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 lutego 1974 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

19. 10200030 SIEĆ CO NA ESTAKADZIE - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 sierpnia 1992 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

20. 10200033 PRZEWODY SIECI CO NA ESTAKADZIE - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 grudnia 1994 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

21. 10200037 SIECI CO NA ESTAKADZIE Z KOTŁOWNI- BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 31 października 1997 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

22. 10200038 SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 listopada 1992 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

23. 10200047 PRZEWODY SIECI KANALIZACYJNEJ - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 marca 1975 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla była wynajmowana między innymi w okresie: 31 lipiec 1997 r. - 31 styczeń 1999 r.

e. Budowla była wynajmowana w 100%.

24. 10200055 JEZDNIA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 stycznia 1957 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

25. 10200056 JEZDNIA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 stycznia 1957 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

26. 10200057 JEZDNIA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 stycznia 1959 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

27. 10200059 DROGA WEWNĄTRZZAKŁADOWA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 stycznia 1966 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

28. 10200060 DROGA WEWNĄTRZZAKŁADOWA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 września 1970 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

29. 10200069 JEZDNIA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 stycznia 1964 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla była wynajmowana między innymi w okresie: 1 styczeń 1996 r. - 31 grudzień 1999 r.; 1 styczeń 2000 r. do nadal.

e. Budowla była wynajmowana w 100%.

30. 10200073 DROGA I PLAC UTWARDZONY - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 10 lutego 1974 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

31. 10200081 SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA ONI W DPZ-4 - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 30 września 1997 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla była wynajmowana między innymi w okresie: 1998 r. - 1999 r.

e. Budowla była wynajmowana w 100%.

32. 10200084 LINIA KABLOWA DO BUDYNKU DPZ-3B - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 31 grudnia 2007 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

33. 10200087 LINIA ROZDZIELCZA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - BUDOWLA.

a. Budowla została wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddana do użytkowania 30 czerwca 2009 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budowla nie była wynajmowana.

34. 201010001 KOTŁOWNIA - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowana przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1989 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 1995 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 styczeń 1995 r. - 23 grudzień 2008; 1 sierpień 1994 r. - 28 luty 2003 r.

f. Budynek był wynajmowany w 100%.

g. W budynku wmontowany są również, dwa konwertery mediów i filtr, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

35. 201020004 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR-60 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 1 lutego 1974 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 października 1996 r. - 31 października 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100%, zgodnie z oświadczeniem osoby, która dokonywała obliczeń dla czynszu, nie wynika to jednak z umowy najmu.

36. 201020005 BUDYNEK ODLEWNI PR-60 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 1 marca 1975 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 1997 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 październik 1996 r. - 31 październik 2000 r.

f. Budynek był wynajmowany w 100%, zgodnie z oświadczeniem osoby, która dokonywała obliczeń dla czynszu, nie wynika to jednak z umowy najmu.

g. W budynku wmontowane są również instalacje klimatyzacji, instalacje wentylacyjne, rozdzielnia wysokiego napięcia, układ pomiarowo - rozliczeniowy energii, transformatory, przełączniki, SEPAM 1000, czynne urządzenia sieciowe, piece indukcyjne, stacja uzdatniania wody, suwnice, baterie kondensatorów, komputerowy system monitorowania pieców, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

37. 201020006 BUDYNEK ODLEWNI TOPIALNIA - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania w 1996 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 1996 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 październik 1996 r. - 31 październik 2001 r.

f. Budynek był wynajmowany w 100%.

38. 201020007 WIATA STALOWA DPZ-4 ZA ODLEWNIĄ - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 29 lutego 1996 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 1996 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 października 1996 r. -31 października 1999 r.

f. Budynek był wynajmowany w 100%.

39. 201020008 HALA WYDZIAŁU REMONTU - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1982 r.

c. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej w 2000 r.

d. Po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

e. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 1 styczeń 1995 r. - 23 grudzień 2008 r.

f. Budynek był wynajmowany w 100%, zgodnie z oświadczeniem osoby, która dokonywała obliczeń dla czynszu, nie wynika to jednak z umowy najmu.

40. 2010200011 HALA PRODUKCYJNA PR-10 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 czerwca 1969 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 30 kwietnia 1997 r. - 30 września 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100%.

f. W budynku wmontowane są również: wentylacja nawiewowo - wyciągowa, rozdzielnia niskiego napięcia, transformatory, zestaw hydroforowy, przełączniki, wentylacje, stacja uzdatniania wody, czynne urządzenia sieciowe, koncentrator sieciowy, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

41. 2010200020 BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LPW - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 28 lutego 2001 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczające 30% wartości początkowej.

d. Budynek nie był wynajmowany,

e. W budynku wmontowana jest również wentylacja, oczyszczalnia ścieków, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

42. 201020021 HALA AUTOMATÓW PR-10 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 grudnia 1969 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 30 kwietnia 1997 r. - 30 września 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100%.

f. W budynku wmontowane są również: zasilacze, czynne urządzenia sieciowe, baterie kondensatorów, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

43. 201020022 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR-70 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 stycznia 1961 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 31 lipiec 1997 r. - 31 styczeń 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100%.

f. W budynku wmontowane są również: instalacja wentylacyjna, waga pomostowa, instalacja technologiczna wody, przełączniki, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

44. 201020023 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR-70 - BUDYNEK.

a. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

b. Oddany do użytkowania 10 stycznia 1954 r.

c. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia, przekraczających 30% wartości początkowej.

d. Budynek był wynajmowany między innymi w okresie: 31 lipiec 1997 r. - 31 styczeń 1999 r.

e. Budynek był wynajmowany w 100%.

f. W budynku wmontowane są również: dźwig towarowy, szyb windowy, koncentrator sieciowy, jest to wyposażenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Tabela z PKOB budynków i budowli jak poniżej.

TABELA - załącznik pdf - s. 42

Budynki i budowle będą sprzedawane wraz z działką 2159.

2. W odniesieniu do - Wyodrębnionej Wartości Środka Trwałego 101000029 - 10100005 - budynek.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 20 czerwca 1996 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej Wyodrębnionej Wartości Środka Trwałego 101000029, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1996, 1997 i 1998 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

Poniżej wykaz najemców budynku Wyodrębnionej Wartości Środka Trwałego 101000029.

TABELA - załącznik pdf - s. 44

Budynek był wynajmowany tylko przez Z. Z. M. od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r. Powierzchnia wynajmowana stanowi 48,46% w stosunku do całej powierzchni budynku. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (30 kwietnia 1997 r.) a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Obecnie budynek nie jest wynajmowany, czeka na ewentualnych najemców. Po dokonanych ulepszeniach niewynajmowana część budynku była przez Wnioskodawcę wykorzystywana do celów produkcyjnych.

3. W odniesieniu do Hali Paczkami Złomu - EM - 10100009 - budynek.

Poniżej wykaz najemców budynku Hali Paczkami Złomu 101000009.

TABELA - załącznik pdf - s. 44

Wynajmowane powierzchnie nie pokrywają się. Jeżeli Wnioskodawca podejmie decyzję o sprzedaży po 11 stycznia 2015 r. to również powierzchnia wynajmowana przez Sp. z o.o. zostanie potraktowana, że od tej części budynku wynajmowanej przez Sp. z o.o. upłynęło więcej jak dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Umowa z Sp. z o.o. nie była brana pod uwagę do obliczania procentu powierzchni wynajmowanej podczas pisania wniosku.Tak jak pisano we wniosku Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie. Przed 1997 r. S.A. wykorzystywał budynek do celów produkcyjnych.

4. W odniesieniu do Budynku HTS Warsztaty -101000031 - budynek.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 2000 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

Poniżej wykaz najemców budynku HTS Warsztaty.

TABELA - załącznik pdf - s. 45

Umowy z T. K. B. T, T. S. i A. C. nie były brane pod uwagę podczas pisania wniosku o interpretację ponieważ nie upłynęły jeszcze ponad dwa lata od zawarcia umów najmu. Poza tym powierzchnie obecnie wynajmowane i te dla których umowy już zostały rozwiązane mogą częściowo się pokrywać. Wnioskodawca nie ma jednak takiej wiedzy jakie to były powierzchnie.

Niewynajmowane powierzchnie, czekają na ewentualnych najemców.

Przed 1993 r. w budynku mieścił się dział pomocniczy transportu obsługujący produkcję.

5. W odniesieniu do Budynku Głównego Energetyka - 101000032 - budynek.

Poniżej wykaz najemców Budynku Głównego Energetyka.

TABELA - załącznik pdf - s. 46

Umowa z Q nie była brana pod uwagę podczas pisania wniosku o interpretację ponieważ nie upłynęło jeszcze ponad dwa lata od zawarcia umowy najmu. Poza tym powierzchnia obecnie wynajmowana i te dla których umowy już zostały rozwiązane mogą częściowo się pokrywać. Nie mamy jednak takiej wiedzy jakie to były powierzchnie.

6. W odniesieniu do - Budynku "Garaż na Wyżkę" - 10100033.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 30 września 1997 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowego budynku "Garaż na Wyżkę" Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

7. W odniesieniu do Budynku Wiaty Stalowej - 10100040.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 10 października 1993 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowego Budynku Wiaty Stalowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. dla rejestrów VAT. Poniżej wykaz najemców Budynku Wiaty Stalowej.

TABELA - załącznik pdf - s. 46

Budynek był wynajmowany tylko przez Z. od 1 stycznia 1994 r. do nadal. Powierzchnia wynajmowana stanowi 9,35% w stosunku do całej powierzchni budynku. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (1 stycznia 1994 r.) a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Przed 1994 r. Wnioskodawca wykorzystywał budynek do celów produkcyjnych.

8. W odniesieniu do - Budynku Wiaty Stalowej Magazynu Głównego za Odlewnią -10100043.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 29 lutego 1996 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowego Budynku Wiaty Stalowej Magazynu Głównego za Odlewnią, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. dla rejestrów VAT.

9. W odniesieniu do - Budynku Administracyjnego nr 14 - 10100049.

Poniżej wykaz najemców Budynku Administracyjnego.

TABELA - załącznik pdf - s. 47

Budynek był wynajmowany tylko przez XX od 1 stycznia 1995 r. do 23 grudnia 2008 r. Powierzchnia wynajmowana stanowi 69,69% w stosunku do całej powierzchni budynku. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (1 stycznia 1995 r.) a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

10. W odniesieniu do - Budynku Hali Wydziału Remontu Nr 2 - 10100050.

Poniżej wykaz najemców.

TABELA - załącznik pdf - s. 48

Umowa z YY nie była brana pod uwagę podczas pisania wniosku o interpretację ponieważ nie upłynęły jeszcze ponad dwa lata od zawarcia umowy najmu. Poza tym powierzchnia obecnie wynajmowana i ta dla której umowa już została rozwiązana mogą częściowo się pokrywać. Wnioskodawca nie ma jednak takiej wiedzy jakie to były powierzchnie.

11. W odniesieniu do - Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - 10200001 - budowla.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1999 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

12. W odniesieniu do - Przewodów Sieci CO na Estakadzie - 10200033 - budowla.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 10 grudnia 1994 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej budowli - Przewodów Sieci CO na Estakadzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

13. W odniesieniu do - Sieci CO na Estakadzie z Kotłowni -10200037 - budowla.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 31 października 1997 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej budowli - Sieci CO na Estakadzie z Kotłowni Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

14. W odniesieniu do - Systemu odzysku Ciepła ONI w DPZ 4 -10200081 - budowla.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 30 września 1997 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej budowli - Systemu odzysku Ciepła ONI w DPZ 4 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

15. W odniesieniu do - Linii Kablowej do Budynku DPZ 3b - 10200084 - budowla.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 31 grudnia 2007 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej budowli - Linii Kablowej do Budynku DPZ 3b Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa skorzystał.

16. W odniesieniu do - Linii Rozdzielczej Średniego Napięcia - 10200087 - budowla.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania 30 czerwca 2009 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej budowli - Linii Rozdzielczej Średniego Napięcia Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa skorzystał.

17. W odniesieniu do - Kotłowni - 201010001 - budynek.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1995 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

18. W odniesieniu do - Odlewni PR 60 - 201020005 - budynek.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1997 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

19. W odniesieniu do - Budynku Odlewni Topialnia - 201020006 - budynek.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania w 1996 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowego Budynku Odlewni Topialni, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1996 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

20. W odniesieniu do - Wiaty Stalowej DPZ 4 za Odlewnią - 201020007 - budynek.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania w 1996 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowej Wiaty Stalowej DPZ 4 za Odlewnią Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 1996 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

21. W odniesieniu do - Hali Wydziału Remontu - 201020008 - budynek.

W związku z wydatkami na ulepszenie, które były ponoszone w 2000 r. i przekraczały 30% wartości początkowej budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

22. W odniesieniu do - Budynku Oczyszczalni Ścieków LPW - 201020020 - budynek.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania w 2001 r. przez Wnioskodawcę przedmiotowego Budynku Oczyszczalni Ścieków LPW Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i najprawdopodobniej z tego prawa skorzystał. Upłynął okres archiwizacji dla udokumentowania odliczenia podatku naliczonego np. rejestrów VAT.

23. Wnioskodawca nie posiada dokumentacji potwierdzającej i wskazującej w których budynkach znajdowały się pomieszczenia gdzie zainstalowane były urządzenia, które obsługiwały inne budynki.

24. Umowy najmu zawierały ogólne zapisy odnośnie wynajmowanej powierzchni. W umowach brak zapisów czy korytarze zostały wliczone do powierzchni wynajmowanej. Powierzchnie wspólne (np. korytarze, pomieszczenia sanitarne), mogły nie być wliczane do powierzchni umów najmu.

Jeśli z umowy - wynajmowana powierzchnia - lub z oświadczenia osoby naliczającej wówczas czynsz za najem wynika, że budynek był w 100% wynajmowany więc korytarze również do spisywanej umowy były wkalkulowywane w czynsz.

25. Wyposażenie, o którym pisze Wnioskodawca jest trwale związane z budynkiem i zapewnia budynkowi jego funkcjonalność. Wymontowanie spowodowałoby uszkodzenie budynku lub wymontowanych elementów i sprawiło, że budynek straciłby na swojej funkcjonalności.

26. W księgach Wnioskodawcy ogrodzenie 102000046, 102000053, część ogrodzenia 102000058 i plac 102000048 są zaewidencjonowane jako budowle. PKOB ww. ogrodzenia to: 2420. PKOB ww. placu to: 2112.

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 3 pkt 9 prawa budowlanego ogrodzenia i plac przedstawione we wniosku, są urządzeniami budowlanymi. Przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Zdaniem Wnioskodawcy urządzenia budowlane (w tym ogrodzenia, plac wymienione we wniosku o udzielenie interpretacji) stanowią odrębną kategorię względem budynków i budowli. Ogrodzenie i plac nie jest więc budowlą w rozumieniu przepisów o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

I. (pytanie nr I objęte zostało odrębnym rozstrzygnięciem).

II. Czy opisany przez Wnioskodawcę sposób postępowania jest właściwy w zakresie dokonania alokacji wartości działki do budynków i budowli poprzez zastosowanie opisanego klucza wartościowego.

III. Czy Wnioskodawca prawidłowo określił, że miało miejsce pierwsze zasiedlenie w stosunku do całego budynku, budowli jeśli są sytuacje że:

* były one wynajmowane tylko w pewnej części,

* pomieszczenia, w których stały urządzenia obsługujące inne budynki, a także korytarze, chodniki nie były wliczane do umów najmu,

* powierzchnia użytkowa wynikająca z umowy jest mniejsza niż powierzchnia użytkowa obecnie, a pracownik, który w tamtym czasie dokonywał naliczania czynszów potwierdzi, że budynek, budowla były wynajmowane w całości,

* umowa zawiera tylko nazwę budowli.

IV.

zy Wnioskodawca prawidłowo określił stawkę podatku VAT dla poszczególnych budynków i budowli.

V. Czy Wnioskodawca prawidłowo określił stawkę podatku VAT dla wyposażenia-zapewniającego możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jeśli-przypisał taką samą jak dla budynku.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr II.

W przypadku sprzedaży gruntu, na którym posadowiony jest budynek/budowla, tego typu transakcja podlega opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla dostawy powyższych obiektów (tekst jedn.: budynków, budowli usytuowanych na danym gruncie). Uzasadnione jest to treścią art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z powyższym niezbędnym staje się dokonanie alokacji wartości gruntu do poszczególnych budynków/budowli na nim posadowionych. Spółka dokonała alokacji przy pomocy klucza wartościowego, który w sposób najbardziej optymalny pozwolił na przyporządkowanie części sprzedawanego gruntu do poszczególnych budynków/budowli na nim posadowionych. Zastosowanie klucza powierzchniowego byłoby mało wiarygodne lub niemożliwe ze względu na brak aktualnej powierzchni (obrys bryły budynku) dla budynków oraz braku wartości powierzchni dla budowli.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr III, IV i V.

Jeżeli składnikiem majątku będącym przedmiotem sprzedaży jest budynek, budowla lub ich część, należy ustalić, czy:

a.

sprzedaż budynku, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie - oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku, budowli lub ich części po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku

dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, budowli lub ich części.

Odnośnie kwestii uznania, iż w wyniku wynajmu części budynku/budowli nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie (w całości), zasadnym jest tutaj odwołanie się do wykładni literalnej art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się "oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (tekst jedn.: np. w ramach umowy najmu) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli, lub ich części (...)". Poprzez użycie w powyższym przepisie alternatywy łącznej "budynków, budowli lub ich części" uznać trzeba, że już wynajem części budynku pozwala stwierdzić, iż doszło do jego pierwszego zasiedlenia (jako całości). Jedynie w sytuacji, gdy w budynku usytuowane byłyby lokale stanowiące odrębne nieruchomości, koniecznym staje się odrębne ustalenie, czy zostały one po raz pierwszy zasiedlone (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT). Nieprawidłowym jest jakoby wynajem części budynku (np. jednego piętra) oznacza, iż doszło do pierwszego zasiedlenia tylko tej części. Otóż, w przypadku gdy przedmiotem transakcji jest cały budynek nieuprawnionym staje się "dzielenie" przedmiotu, a zarazem podstawy opodatkowania, celem stosowania dwóch różnych stawek VAT. Tytułem przykładu, jak stwierdzono, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2011 r. (sygn. I FSK 310/10): "(...) nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilno prawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży (...)".

W związku z powyższym prawidłowym jest podejście Wnioskodawcy, że wynajem części budynku, budowli lub wynajem budynku bez korytarzy i klatek schodowych powoduje, że doszło do pierwszego zasiedlenia budynku/budowli w całości.

Odnośnie kwestii zebrania dowodów potwierdzających fakt oddania budynków w najem, należy zauważyć, iż zgodnie z art. 180 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Tym samym organ, co do zasady, winien dopuścić każdy dowód, który nie jest sprzeczny z prawem. Chyba, że dany dowód, w sposób oczywisty i niebudzący najmniejszych wątpliwości, nie ma związku z prowadzonym postępowaniem bądź dana okoliczność została juz stwierdzona na korzyść podatnika innym dowodem (art. 188 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa). W związku z powyższym Wnioskodawca może posłużyć się każdym możliwym dowodem w celu poświadczenia faktu oddania budynków do używania w ramach umów najmu. Dowodem tym może być zarówno oświadczenie pracownika Wnioskodawcy, który w tym czasie dokonywał naliczania czynszów i stwierdzi, że budynek był wynajmowany w całości, jak i umowa zawierająca nazwę budowli. Oświadczenie pracownika oraz umowa najmu, w której wynajmowaną budowlę wymieniono stanowi podstawę do stwierdzenia, że w przypadku budynku/budowli doszło do pierwszego zasiedlenia w całości.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

1. 10100005 WYODRĘBNIONA WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO 101000029 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 48,46%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997-1999.

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęło 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (20 czerwca 1996 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

2. 10100009 HALA PACZKARNI ZŁOMU - EM - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 98,09%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997-1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 grudnia 1977 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia, w tym przypadku wentylacji.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

3. 10100022 ZBIORNIK POŚREDNI PODZIEMNY ZEWNĘTRZNY - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 września 1991 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

4. 10100027 ZBIORNIK WODY - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 września 1991 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

5. 10100029 BUDYNEK KOMPRESOROWNI - GŁ. ENERGETYKA - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 grudnia 1976 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

6. 101000031 BUDYNEK HTS - WARSZTATY - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 57,19%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1995 - 2008; 2008 - do nadal,

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1982 r.).

c. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawka podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

7. 10100032 BUDYNEK GŁÓWNEGO ENERGETYKA - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 45,56%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1994 - 2003.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 grudnia 1977 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Spółka wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagą informacje dla:

8. 10100033 "GARAŻ NA WYŻKĘ" - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budynek nie był wynajmowany.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (30 września 1997 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT-23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Spółka wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

9. 10100036 MAGAZYN ZASTĘPCZY - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budynek nie był wynajmowany.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 września1965 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

10. 10100040 WIATA STALOWA-BUDYNEK

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 9,35%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1 styczeń 1994 r. - 31 styczeń 2003 r.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 października 1993 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

11. 10100043 WIATA STALOWA MAG. GŁ ZA ODLEWNIĄ - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1 październik 1995 r. - 31 październik 1999 r.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (29 luty 1996 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

12. 10100047 GARAŻ SAMOCHODOWY - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budynek nie był wynajmowany.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego wybudowaniu (10 września 1972 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

13. 10100049 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Nr 14 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 69,69%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1995 - 2008.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1955 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

14. 10100050 HALA WYDZIAŁU REMONTU Nr 2 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie części budynku (około 72,63%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1995 - 2008.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1965 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Spółka wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

15. 10200001 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budowli:

* oddanie budowli (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997 -1999; 2010 do nadal,

* po modernizacji budowli był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli (części budowli) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1967 r.).

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budowli. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budowla w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanej budowli stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

16. 10200010 PRZEWIĄZKA DO HALI 3 i 4 - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budowli:

* oddanie budowli (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997 - 1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli (części budowli) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1969 r.).

d. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanej budowli stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

17. 10200011 BASEN PRZECIWPOŻAROWY - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 września 1971 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

18. 10200018 LINIA KABLOWA WN - 15 KV - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 luty 1974 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

19. 10200030 SIEĆ CO NA ESTAKADZIE - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 sierpnia 1992 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

20. 10200033 PRZEWODY SIECI CO NA ESTAKADZIE - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana:

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1994 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią dziatki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT - 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

21. 10200037 SIEĆ CO. NA ESTAKADZIE Z KOTŁOWNI - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana:

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (31 października 1997 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT - 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

22. 10200038 SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 listopada 1992 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

23. 10200047 PRZEWODY SIECI KANALIZACYJNEJ - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budowli:

* oddanie budowli (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997 - 1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli (części budowli) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 marca 1975 r.).

d. Budowla była wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanej budowli stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

24. 10200055 JEZDNIA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1957 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT- zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

25. 10200056 JEZDNIA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1957 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

26. 10200057 JEZDNIA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1959 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

27. 10200059 DROGA WEWNĄTRZZAKŁADOWA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1966 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcą do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagą informacje dla:

28. 10200060 DROGA WEWNĄTRZZAKŁADOWA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 września 1970 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IVZdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

29. 10200069 JEZDNIA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budowli:

* oddanie budowli (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1996 - 1999; 2000 do nadal

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli (części budowli) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1964 r.).

d. Budowla była wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanej budowli stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

30. 10200073 DROGA I PLAC UTWARDZONY - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę, podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 lutego 1974 r.).

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

31.

10200081 SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA ONI W DPZ-4 - BUDOWLA.Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budowli:

* oddanie budowli (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1998-1999;

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli (części budowli) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budowli przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (30 września 1997 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Budowla była wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanej budowli wraz z częścią działki (której wartość związana z budowlą została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanej budowli stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagą informacje dla:

32. 10200084 LINIA KABLOWA DO BUDYNKU DPZ - 3B - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego przy wybudowaniu (31 grudnia 2007 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcą do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT-23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagą informacje dla:

33. 10200087 LINIA ROZDZIELCZA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - BUDOWLA.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, budowla nie była wynajmowana.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego przy wybudowaniu (30 czerwca 2009 r.).

c. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT-23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

34. 2001010001 KOTŁOWNIA - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1995 - 2008; 1994 - 2003,

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez spółkę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1989 r.).

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcą do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagą informacje dla:

35. 2001020004 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR-60 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1996-1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (1 luty 1974 r.).

d. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcą do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

36. 2001020005 BUDYNEK ODLEWNI PR-60 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1996 - 2000.

b.

po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

c.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

d. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (1 marca 1975 r.).

e. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

f. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w U5 zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

37. 2001020006 BUDYNEK ODLEWNI TOPIALNIA - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1996-2001.

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęło 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (1996 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

38. 2001020007 WIATA STALOWA DPZ-4 ZA ODLEWNIĄ - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1996 - 1999,

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (1996 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

39. 2001020008 HALA WYDZIAŁU REMONTU - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1995 - 2008,

* po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę, czyli doszło do pierwszego zasiedlenia, od którego upłynęły 2 lata.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku (części budynku) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1982 r.).

d. Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących modernizację, która wynosiła ponad 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

e. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

40. 2001020011 HALA PRODUKCYJNA PR-10 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997 - 1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 czerwca 1969 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź, dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 -11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Spółka wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

41. 201020020 BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LPW - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a. Nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budynek nie był wynajmowany.

b. Wnioskodawcy w stosunku do budowli przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (28 luty 2001 r.). Wnioskodawca nie jest już w posiadaniu faktur dokumentujących VAT naliczony - okres archiwizacji 5 lat.

c. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie opodatkowana stawką podatku VAT-23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu:,.dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

42.

201020021 HALA AUTOMATÓW PR-10 - BUDYNEK.Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997-1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 grudnia 1969 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

43. 201020022 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR -70 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997 - 1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1961 r.).

d. Budynek byt wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana i budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Wnioskodawca wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinien dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę informacje dla:

44. 201020023 BUDYNEK PRODUKCYJNY PR-70 - BUDYNEK.

Odpowiedź dotyczy pytania III.

a.

doszło do pierwszego zasiedlenia budynku:

* oddanie budynku (100%) do użytkowania, w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu użytkownikowi nastąpiło w latach 1997-1999.

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

c. Wnioskodawcy w stosunku do budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (10 stycznia 1954 r.).

d. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odpowiedź dotyczy pytania IV.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT - zw. - dla sprzedawanego budynku wraz z częścią działki (której wartość związana z budynkiem została obliczona na podstawie klucza wartościowego), będzie określona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

Odpowiedź dotyczy pytania V.

Zdaniem Wnioskodawcy dla wmontowanych w budynek środków zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem stawka podatku powinna być taka sama jak dla budynku - 23%. Obowiązujące przepisy na gruncie podatku VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania dostawy wymienionych w stanie faktycznym środków. W związku z tym wartość tych środków w momencie ich sprzedaży powinna być wliczona do wartości budynku i automatycznie opodatkowana tą samą stawką podatku VAT, którą opodatkowany jest budynek. Spółka wystawiając fakturę na sprzedaż budynku powinna dokonać zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia.

W świetle powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił odpowiedzi na nie w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt oraz budynek i budowla spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości, na którą składają się wskazane we wniosku budynki i budowle wraz z przynależnymi tym budynkom i budowlom częściami działki nr 2159.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Zgodnie z PKOB budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast art. 3 pkt 9 ww. ustawy wskazuje, iż przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy o VAT (art. 41-85). Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy używana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznać należy nie tylko sprzedaż, ale również umowy najmu i dzierżawy. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie także moment oddania budynku lub budowli do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Odnosząc zatem przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując analizy, czy sprzedaż budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, zobowiązany jest do prawidłowego określenia momentu pierwszego zasiedlenia.

Analizując powołaną definicję pierwszego zasiedlenia zauważyć należy, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Odpowiadając na pytanie nr II Wnioskodawcy wskazać należy, iż stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W tym miejscu należy zauważyć, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie precyzują w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku, gdy transakcja dostawy dotyczy częściowo nieruchomości opodatkowanej podatkiem VAT, a częściowo nieruchomości korzystającej ze zwolnienia od tego podatku. Zatem w tej sytuacji można przyjąć różne rozwiązania, np. według klucza wartościowego, tj. proporcjonalnie do wartości sprzedawanych części nieruchomości zastosować do nich właściwe stawki, lub według klucza powierzchniowego, tj. podzielić powierzchnię nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez poszczególne części - opodatkowane VAT i korzystające ze zwolnienia od podatku. Każda metoda, czy to oparta na kluczu wartościowym, czy też kluczu powierzchniowym, o ile odzwierciedla stan faktyczny, jest właściwa.

Również w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę we wniosku, gdy na jednej działce znajduje się kilkadziesiąt budynków i budowli, Wnioskodawca winien przyporządkować dostawę części gruntu do poszczególnych budynków i budowli na nim posadowionych, przy czym przyjęcie rozwiązania według klucza wartościowego, który zdaniem Wnioskodawcy w sposób najbardziej optymalny pozwoli dokonać tego przyporządkowania, jest możliwy do przyjęcia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Kolejna wątpliwość Wnioskodawcy zawarta w pytaniu nr III, dotyczy prawidłowego określenia momentu powstania pierwszego zasiedlenia w stosunku do całego budynku lub budowli w konkretnych sytuacjach przedstawionych we wniosku oraz prawidłowego określenia stawki podatku VAT dla poszczególnych budynków i budowli (pytanie nr IV).

Odnośnie kwestii dotyczącej pierwszego zasiedlenia tut. organ zauważa, że ustawodawca w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, wyraźnie określił, iż przez "pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części (...)" (podkreślenie tut. organu). Ustawodawca nie posługuje się stwierdzeniem, iż pierwsze zasiedlenie budynku lub budowli jest to oddanie części budynku lub budowli do użytkowania w czynnościach opodatkowanych pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Tym samym, aby uznać budynek lub budowlę za zasiedlone w całości, muszą być one wydane w całości w celu wykonania czynności opodatkowanych, tj. czynności wymienionych w art. 5 ustawy, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, wówczas obiekt taki będzie mógł spełniać definicję pierwszego zasiedlenia.

Natomiast w przypadku wydania budynku do użytkowania np. w ramach umowy najmu tylko w części, wówczas jedynie w odniesieniu do tej części budynku można mówić o jego pierwszym zasiedleniu. Ustawodawca w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przewidział bowiem pierwsze zasiedlenie tylko tej części budynku, która została oddana do użytkowania w ramach wykonania czynności opodatkowanych.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku WSA z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1228/11, w którym rozstrzygnięto, iż "zarówno przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jak i art. 2 pkt 14 tej ustawy odnoszą się do budynków, budowli lub ich części. Oznacza to, że definicję pierwszego zasiedlenia może spełnić zarówno cały budynek, cała budowla jak i ich części w zależności od tego czy pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi oddano w użytkowanie w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu budynek budowlę czy ich części. Podobnie skonstruowano zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT." Natomiast NSA w wyroku z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt I FSK 1605/10 stwierdził, iż "prawodawca w definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie może dotyczyć budowli, budynków lub ich części. A zatem przyjęcie w rozpatrywanej sprawie, że nastąpiła kompleksowa dostawa całego budynku bez zróżnicowania poszczególnych jego części w sytuacji, gdy podatnik we wniosku o interpretacje wyraźnie wskazuje na odmienny charakter tej części jednego piętra budynku, które przed otrzymaniem przez spółkę całego budynku, w wyniku wniesienia aportu zostało wydzierżawione lub wynajmowane, było nie tylko naruszeniem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ale również wyjściem poza przedstawiony przez stronę stan faktyczny."

W związku z powyższym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wynajem części budynku, budowli lub wynajem budynku bez korytarzy i klatek schodowych powoduje, że doszło do pierwszego zasiedlenia budynku i budowli w całości.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że na przedmiotowej działce nr 2159 mającej być przedmiotem sprzedaży znajdują się następujące budynki i budowle, które Wnioskodawca również planuje sprzedać:

1.

101000005 wyodrębniona wartość środka trwałego 101/181 (101000029) - budynek,

2.

101000009 hala paczkarni złomu - em - budynek,

3.

101000022 zbiornik pośredni podziemny zewnętrzny - budynek,

4.

101000027 zbiornik wody - budynek,

5.

101000029 budynek kompresorowni - gł. energetyka - budynek,

6.

101000031 budynek hts - warsztaty - budynek,

7.

101000032 budynek głównego energetyka - budynek,

8.

101000033 "garaż na "wyżkę"" - budynek,

9.

101000036 magazyn zastępczy - budynek,

10.

101000040 wiata stalowa - budynek,

11.

101000043 wiata stalowa magazynu głównego za odlewnią - budynek,

12.

101000047 garaż samochodowy - budynek,

13.

101000049 budynek administracyjny nr 14 - budynek,

14.

101000050 hala wydziału remontu nr 2 - budynek,

15.

102000001 oczyszczalnia ścieków przemysłowych - budowla,

16.

102000010 przewiązka do hali 3 i 4 - budowla,

17.

102000011 basen przeciwpożarowy - budowla,

18.

102000018 linia kablowa wn - 15kv - budowla,

19.

102000030 sieć co. na estakadzie - budowla,

20.

102000033 przewody sieci co. na estakadzie - budowla,

21.

102000037 sieć co. na estakadzie z kotłowni - budowla,

22.

102000038 sieć wodociągowa zewnętrzna - budowla,

23.

102000047 przewody sieci kanalizacyjnej - budowla,

24.

102000055 jezdnia - budowla,

25.

102000056 jezdnia - budowla,

26.

102000057 jezdnia - budowla,

27.

102000059 droga wewnątrzzakładowa - budowla,

28.

102000060 drogi wewnątrzzakładowe - budowla,

29.

102000069 jezdnia - budowla,

30.

102000073 droga i plac utwardzony - budowla,

31.

102000081 system odzysku ciepła oni w dpz - 4 - budowla,

32.

102000084 linia kablowa n.n. do budynku dpz - 3b - budowla,

33.

102000087 linia rozdzielcza średniego napięcia - budowla,

34.

201010001 kotłownia - budynek - budynek,

35.

201020004 budynek produkcyjny pr - 60 - budynek,

36.

201020005 budynek odlewni pr - 60 - budynek,

37.

201020006 budynek odlewni - topialnia - budynek,

38.

201020007 wiata stalowa dpz4 za odlewnią - budynek,

39.

201020008 hala wydziału remontu - budynek,

40.

201020011 hala produkcyjna pr-10 - budynek,

41.

201020020 budynek oczyszczalni ścieków lpw - budynek,

42.

201020021 hala automatów pr-10 - budynek,

43.

201020022 budynek produkcyjny pr-70 - budynek,

44.

201020023 budynek produkcyjny pr-70 - budynek.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy o VAT. Dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT istotne jest czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do wyodrębnionej wartości środka trwałego 101/181 (101000029) - budynek, PKOB 1251, stwierdzić należy, że dla budynku, który po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania 20 czerwca 1996 r. podlegał w latach 1996, 1997, 1998 modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej i który był w 48,46% wynajmowany w okresie od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r., pierwsze zasiedlenie tej części budynku nastąpiło z chwilą oddania go w najem (w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi) po modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej tego budynku (tekst jedn.: do pierwszego zasiedlenia doszło w 1998 r.).

Zatem planowana sprzedaż części wskazanej wyodrębnionej wartości środka trwałego, która została oddana w najem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części wyodrębnionej wartości środka trwałego, tj. 51,54%, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia (po modernizacji dokonanej w latach 1996, 1997, 1998).

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie wyodrębnionego środka trwałego.

Ponadto Wnioskodawca w latach 1996, 1997, 1998 ponosił wydatki na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku, od których to wydatków przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowego wyodrębnionego środka trwałego w części która po modernizacji nie była wynajmowana nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż dostawa tego środka trwałego nie będzie spełniała warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT determinującego zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy. W konsekwencji dostawa wyodrębnionego środka trwałego w części, która nie była wynajmowana podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podatku w wysokości 23%.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntu przyporządkowanej do dostawy wynajmowanej części wyodrębnionego środka trwałego (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, natomiast dostawa części gruntu przyporządkowanej do niewynajmowanej części tego środka trwałego (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego wyodrębnionego środka trwałego oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego środka trwałego wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku hali paczkarni złomu-em, PKOB 1251 stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wskazane przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu z dnia 19 września 2013 r. części budynku hali paczkarni złomu-em były wynajmowane w różnych okresach różnym podmiotom. Do pierwszego zasiedlenia poszczególnych powierzchni tego budynku wynajmowanych w okresach:

1.

od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r. oraz od 23 grudnia 2013 r. do nadal (209,53 m2),

2.

od 11 stycznia 2013 r. do nadal (8,23 m2),

doszło w momencie ich wynajęcia (Wnioskodawca wskazał, że wynajmowane powierzchnie nie pokrywają się).

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa wynajmowanej części budynku wymienionej wyżej w punkcie 1 obejmującej 98,09% powierzchni budynku, nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, zatem dostawa tej części budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie zna daty ewentualnej sprzedaży, dlatego odnośnie wymienionej w punkcie nr 2 części nieruchomości, w odniesieniu do której pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie oddania tej części budynku w najem, a więc 1 stycznia 2013 r., stwierdzić należy, że jeżeli sprzedaż nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, to dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast sprzedaż budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia tej części budynku (do pierwszego zasiedlenia tej części budynku doszło 11 stycznia 2013 r.), to dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast planowana dostawa pozostałej ewentualnie niewynajmowanej części budynku (jeżeli poza najmem powierzchni 209,53 m2 i 8,23 m2, która była wynajmowana, jest jeszcze powierzchnia niewynajmowana), będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku, gdyż budynek ten został oddany do użytkowania 10 grudnia 1977 r., a więc w okresie gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku.

W związku z powyższym planowana sprzedaż niewynajmowanej części budynku hali paczkarni złomu będzie spełniała warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia z podatku VAT dostawy tej części budynku.

Tym samym dostawa niewynajmowanej części hali będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa wynajmowanej od 11 stycznia 2013 r. części budynku, jeżeli dostawa tej części budynku zostałaby dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku hali paczkarni złomu - EM oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do dostawy budynków i budowli wymienionych we wniosku, tj.:

1.

101000022 zbiornik pośredni podziemny zewnętrzny - budynek, PKOB 1252,

2.

101000027 zbiornik wody - budynek, PKOB 1252,

3.

101000029 budynek kompresorowni - gł. energetyka - budynek, PKOB 1251,

4.

101000036 magazyn zastępczy - budynek, PKOB 1251,

5.

101000047 garaż samochodowy - budynek, PKOB 1242,

6.

102000011 basen przeciwpożarowy - budowla, PKOB 2420,

7.

102000018 linia kablowa wn - 15kv - budowla, PKOB 2224,

8.

102000030 sieć co. na estakadzie - budowla, PKOB 2222,

9.

102000038 sieć wodociągowa zewnętrzna - budowla, PKOB 2222,

10.

102000055 jezdnia - budowla, PKOB 2112,

11.

102000056 jezdnia - budowla, PKOB 2112,

12.

102000057 jezdnia - budowla, PKOB 2112,

13.

102000059 droga wewnątrzzakładowa - budowla, PKOB 2112,

14.

102000060 drogi wewnątrzzakładowe - budowla, PKOB 2112,

15.

102000073 droga i plac utwardzony - budowla, PKOB 2112,należy stwierdzić, iż nie będą one mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana dostawa tych budynków i budowli będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia (z wniosku wynika, że od chwili ich wybudowania i oddania do użytkowania przedmiotowe budynki i budowle nie były wynajmowane).

Z wniosku wynika ponadto, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wybudowaniu tych budynków i budowli gdyż w chwili ich wybudowania i oddania do użytkowania przepisy ustawy o podatku od towarów jeszcze nie obowiązywały.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia przedmiotowych budynków i budowli przekraczające 30% wartości początkowej.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż dostawa tych budynków i budowli będzie spełniała warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT determinujące zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla tych dostaw.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntu (części działki 2159) przyporządkowanych do dostawy tych budynków i budowli (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii pierwszego zasiedlenia tych budynków i budowli oraz w kwestii zwolnienia od podatku VAT ich sprzedaży wraz z częściami działek należało uznać za prawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku HTS Warsztaty, PKOB 1242, stwierdzić należy, że budynek ten został wybudowany i oddany do użytkowania 10 grudnia 1982 r. Budynek ten podlegał modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej w 2000 r. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że po modernizacji budynek był wynajmowany przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowej sprawie, wskazane przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu z dnia 19 września 2013 r. części budynku HTS Warsztaty były wynajmowane po dokonanej w 2000 r. modernizacji w różnych okresach różnym podmiotom. Do pierwszego zasiedlenia poszczególnych powierzchni tego budynku wynajmowanych w okresach:

1.

od 1 stycznia 1995 r. (206,60 m2),

2.

od 1 września 1993 r. (350,00 m2)

3.

od 1 maja 2012 r. do nadal (65,12 m2),

4.

od 1 września 2013 r. do nadal (404,06 m2),

5.

od 16 września 2013 r. do nadal (140,04 m2),

doszło w momencie ich wynajęcia po dokonanej w 2000 r. modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej budynku.

W odniesieniu do części wymienionych w pkt 1 i 2 Wnioskodawca stwierdził, że po modernizacji dokonanej w 2000 r. przedmiotowe części były wynajmowane.

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa wynajmowanych części budynku wymienionych wyżej w punktach 1 i 2 nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, zatem dostawa tych części budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie zna daty ewentualnej sprzedaży, dlatego odnośnie wymienionej w punktach nr 3, 4, 5 części nieruchomości, w odniesieniu do których pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie oddania tych części budynku w najem po dokonaniu w 2000 r. modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej, a więc odpowiednio 1 maja 2012 r., 1 września 2013 r. i 16 września 2013 r., stwierdzić należy, że jeżeli sprzedaż nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, to dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast sprzedaż budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia tych części budynku (do pierwszego zasiedlenia tych części budynku doszło odpowiednio 1 maja 2012 r., 1 września 2013 r. i 16 września 2013 r.), to dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części budynku, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia (po dokonanej w 2000 r. modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej budynku).

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku, gdyż budynek ten został oddany do użytkowania 10 grudnia 1982 r., a więc w okresie gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku od których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym planowana sprzedaż niewynajmowanej części budynku HTS Warsztaty będzie spełniała warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT i nie będzie spełniała warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy tej części budynku.

Jednak z wniosku wynika, że budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (stwierdzenie Wnioskodawcy zawarte we własnym stanowisku dotyczącym budynku HTS Warsztaty).

Zatem zgodnie z ww. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Tym samym dostawa niewynajmowanej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa wynajmowanych od 1 maja 2012 r., od 1 września 2013 r. i od 16 września 2013 r. części budynku, jeżeli dostawa tych części budynku zostałaby dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku budynek w stanie ulepszonym również w tej części był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat).

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku HTS Warsztaty oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku Głównego Energetyka, PKOB 1251, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wskazane przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu z dnia 19 września 2013 r. części budynku Głównego Energetyka były wynajmowane w różnych okresach różnym podmiotom. Do pierwszego zasiedlenia poszczególnych powierzchni tego budynku wynajmowanych w okresach:

1.

od 22 października 1996 r. (10,50 m2),

2.

od 1 sierpnia 1994 r. (8,80 m2),

3.

od 1 września 1994 r. (130,60 m2),

4.

od 1 lutego 2013 r. (189,79 m2),

doszło w momencie ich wynajęcia (Wnioskodawca nie ponosił bowiem wydatków na ulepszenia przekraczające 30% wartości początkowej).

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa wynajmowanych części budynku wymienionych wyżej w punktach 1, 2 i 3, nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, zatem dostawa tych części budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie zna daty ewentualnej sprzedaży, dlatego odnośnie wymienionej w punkcie nr 4 części nieruchomości, w odniesieniu do której pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie oddania tej części budynku w najem, a więc 1 lutego 2013 r., stwierdzić należy, że jeżeli sprzedaż nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, to dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast sprzedaż budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia tej części budynku (do pierwszego zasiedlenia tej części budynku doszło 1 lutego 2013 r.), to dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części budynku, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia (po wybudowaniu w 1977 r.).

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku, gdyż budynek ten został oddany do użytkowania 10 grudnia 1977 r., a więc w okresie gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku.

W związku z powyższym planowana sprzedaż niewynajmowanej części budynku Głównego Energetyka będzie spełniała warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT determinujące zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy tej części budynku.

Tym samym dostawa niewynajmowanej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa wynajmowanej od 1 lutego 2013 r. części budynku, jeżeli dostawa tej części budynku zostałaby dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku Głównego Energetyka oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do dostawy budynków i budowli wymienionych we wniosku, tj.:

1.

101000033 "garaż na "wyżkę" - budynek, PKOB 1242

2.

102000033 przewody sieci co. na estakadzie - budowla, PKOB 2222,

3.

102000037 sieć co. na estakadzie z kotłowni - budowla, PKOB 2222,

4.

102000084 linia kablowa n.n. do budynku dpz - 3b - budowla, PKOB 2224,

5.

102000087 linia rozdzielcza średniego napięcia - budowla, PKOB 2224,

6.

201020020 budynek oczyszczalni ścieków lpw - budynek, PKOB 1274,

należy stwierdzić, iż nie będą one mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana dostawa tych budynków i budowli będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia (z wniosku wynika, że od chwili ich wybudowania i oddania do użytkowania przedmiotowe budynki i budowle nie były wynajmowane).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wybudowaniu tych budynków i budowli.

Z wniosku wynika ponadto, że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenia przedmiotowych budynków i budowli przekraczające 30% wartości początkowej.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż dostawa tych budynków i budowli nie będzie spełniała warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT determinującego zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla tych dostaw.

W konsekwencji dostawa wskazanych budynków i budowli podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntu przyporządkowanej do dostawy tych budynków i budowli (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii pierwszego zasiedlenia tych budynków i budowli oraz w kwestii opodatkowania ich sprzedaży wraz z częściami działek należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do dostawy budynków i budowli wymienionych we wniosku, tj.:

1.

101000043 wiata stalowa mag. gł. za odlewnią - budynek, PKOB 1274,

2.

102000001 oczyszczalnia ściek. przem. - budowla, PKOB 2223,

3.

102000010 przewiązka do hali 3 i 4 - budowla, PKOB 2141,

4.

102000047 przewody sieci kanalizacyjnej - budowla, PKOB 2223,

5.

102000069 jezdnia - budowla, PKOB 2112,

6.

102000081 system odzysku ciepła oni w dpz - 4 - budowla, PKOB 2222,

7.

201010001 kotłownia - budynek, PKOB 1251,

8.

201020004 budynek produkcyjny pr - 60 - budynek, PKOB 1251,

9.

201020005 budynek odlewni pr - 60 - budynek, PKOB 1251,

10.

201020006 budynek odlewni - topialnia - budynek, PKOB 1251,

11.

201020007 wiata stalowa dpz4 za odlewnią - budynek, PKOB 1274,

12.

201020008 hala wydziału remontu - budynek, PKOB 1251,

13.

201020011 hala produkcyjna pr-10 - budynek, PKOB 1251,

14.

201020021 hala automatów pr-10 - budynek, PKOB 1251,

15.

201020022 budynek produkcyjny pr-70 - budynek, PKOB 1251,

16.

201020023 budynek produkcyjny pr-70 - budynek, PKOB 1251,należy stwierdzić, iż będą one mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana dostawa tych budynków i budowli nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Z wniosku wynika, że od chwili ich wybudowania i oddania do użytkowania albo od chwili ich ewentualnego ulepszenia przekraczającego 30% ich wartości początkowej przedmiotowe budynki i budowle były wynajmowane w 100%, odpowiednio w okresach:

* od 1 października 1996 r. do 31 października 1999 r.,

* od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r.; od 2 lutego 2010 r. do nadal,

* od 31 lipca 1997 r. do 31 stycznia 1999 r.,

* od 31 lipca 1997 r. do 31 stycznia 1999 r.,

* od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 1999 r.; od 1 stycznia 2000 r. do nadal,

* od 1998 r. do 1999 r.,

* od 1 stycznia 1995 r. do 23 grudnia 2008 r.; od 1 sierpnia 1994 r. - do 28 lutego 2003 r.,

* od 1 października 1996 r. do 31 października 1999 r.,

* od 1 października 1996 r. do 31 października 2000 r.,

* od 1 października 1996 r. do 31 października 2001 r.,

* od 1 października 1996 r. do 31 października 1999 r.,

* od 1 stycznia 1995 r. do 23 grudnia 2008 r.,

* od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r.

* od 30 kwietnia 1997 r. do 30 września 1999 r.,

* od 31 lipca 1997 r. do 31 stycznia 1999 r.,

* od 31 lipca 1997 r. do 31 stycznia 1999 r.

Pierwsze zasiedlenie tych budynków i budowli nastąpiło zatem z chwilą oddania ich w najem (w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi) po ich wybudowaniu albo po modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej. Do pierwszego zasiedlenia wskazanych budynków doszło zatem odpowiednio:

* 1 października 1996 r.,

* w 1999 r. lub w 2010 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* 31 lipca 1997 r.,

* 31 lipca 1997 r.,

* 1 stycznia 1996 r.,

* w 1998 r.,

* w 1995 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* 1 października 1996 r.,

* w 1997 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* w 1996 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* w 1996 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* w 2000 r., w wyniku wynajmu po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej,

* 30 kwietnia 1997 r.

* 30 kwietnia 1997 r.,

* 31 lipca 1997 r.,

* 31 lipca 1997 r.

Zatem planowana sprzedaż wskazanych budynków i budowli, które zostały oddane w najem w 100% będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntów przyporządkowanych do dostawy wynajmowanych budynków (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia wskazanych budynków i budowli oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT ich dostawy wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy, należało uznać za prawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku wiaty stalowej (10100040), PKOB 1274, stwierdzić należy, że dla budynku, który po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania 10 października 1993 r. nie podlegał modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej i który był w 9,35% wynajmowany w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 stycznia 2003 r., pierwsze zasiedlenie tej części budynku nastąpiło z chwilą oddania go w najem (w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi) po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania (tekst jedn.: do pierwszego zasiedlenia doszło z dniem 1 stycznia 1994 r.).

Zatem planowana sprzedaż części wskazanej wiaty stalowej, która została oddana w najem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części wiaty stalowej, tj. 90,65%, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia (po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania 10 października 1993 r.).

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie wskazanej wiaty stalowej.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku.

Zatem planowana sprzedaż wiaty stalowej w części która po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nie była wynajmowana nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż dostawa tego budynku nie będzie spełniała warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT determinującego zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy. W konsekwencji dostawa tego budynku w części, która nie była wynajmowana podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntu przyporządkowanej do dostawy wynajmowanej części wiaty stalowej (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, natomiast dostawa części gruntu przyporządkowanej do niewynajmowanej części tego środka trwałego (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku wiaty stalowej oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku administracyjnego nr 14 (101000049), PKOB 1220, stwierdzić należy, że dla budynku, który po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania 10 stycznia 1955 r. nie podlegał modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej, a który był w 69,69% wynajmowany w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 23 grudnia 2008 r., pierwsze zasiedlenie tej części budynku nastąpiło z chwilą oddania go w najem (w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi) po wybudowaniu i oddaniu tego budynku do użytkowania (tekst jedn.: do pierwszego zasiedlenia doszło z dniem 1 stycznia 1995 r.).

Zatem planowana sprzedaż części budynku administracyjnego nr 14, która została oddana w najem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części budynku, tj. 30,31%, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku, gdyż budynek ten został oddany do użytkowania 10 stycznia 1955 r., a więc w okresie gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku. W związku z powyższym planowana sprzedaż niewynajmowanej części budynku administracyjnego nr 14 będzie spełniała warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT planowanej dostawy tego budynku.

Tym samym dostawa niewynajmowanej części 30,31% budynku administracyjnego nr 14 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa części gruntu przyporządkowanej do dostawy wynajmowanej części tego budynku (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, natomiast dostawa części gruntu przyporządkowanej do niewynajmowanej części tego budynku (przy zastosowaniu klucza wartościowego), będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku administracyjnego nr 14 oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Analizując zagadnienie pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynku hali wydziału remontu nr 2, PKOB 1251 stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wskazane przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu z dnia 19 września 2013 r. części budynku hali wydziału remontu nr 2 były wynajmowane w różnych okresach różnym podmiotom.

Do pierwszego zasiedlenia poszczególnych powierzchni tego budynku wynajmowanych w okresach:

1.

od 1 stycznia 1995 r. (582,00 m2),

2.

od 14 stycznia 2013 r. (99,39 m2),

doszło odpowiednio w momencie ich wynajęcia tj. 1 stycznia 1995 r. i 14 stycznia 2013 r. (Wnioskodawca nie ponosił bowiem wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej).

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa wynajmowanych części budynku wymienionej wyżej w punkcie 1 nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, zatem dostawa tych części budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie zna daty ewentualnej sprzedaży, dlatego odnośnie wymienionej w punkcie nr 2 części nieruchomości, w odniesieniu do której pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie oddania tej części budynku w najem, a więc 14 stycznia 2013 r., stwierdzić należy, że jeżeli sprzedaż nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, to dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast sprzedaż budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia tej części budynku (do pierwszego zasiedlenia tej części budynku doszło 14 stycznia 2013 r.), to dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast planowana dostawa pozostałej części budynku, która nie była wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została wydana w ramach pierwszego zasiedlenia (po wybudowaniu w 1965 r.).

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy niewynajmowanej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku, gdyż budynek ten został oddany do użytkowania 10 grudnia 1965 r., a więc w okresie gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej budynku.

W związku z powyższym planowana sprzedaż niewynajmowanej części budynku hali wydziału remontu 2 będzie spełniała warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT determinujące zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy tej części budynku.

Tym samym dostawa niewynajmowanej części hali będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa wynajmowanej od 14 stycznia 2013 r. części budynku, jeżeli dostawa tej części budynku zostałaby dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie również korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT będzie korzystać dostawa części gruntu przyporządkowanej (przy zastosowaniu klucza wartościowego) do dostawy części budynku, która będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego zasiedlenia całego budynku hali wydziału remontu nr 2 oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy całości tego budynku wraz z częścią gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących stawki podatku VAT dla wyposażenia (pytanie nr V), stwierdzić należy, że z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w:

* hali paczkarni złomu - em,

* budynku HTS warsztaty,

* budynku Głównego Energetyka

* budynku "Garażu na Wyżke",

* budynku administracyjnym nr 14,

* hali wydziału remontu nr 2,

* budynku kotłowni,

* budynku odlewni PR-60,

* hali produkcyjnej PR-10,

* budynku oczyszczalni ścieków LPW,

* hali automatów PR-10,

* budynku produkcyjnym - PR-70 (201020022),

* budynku produkcyjnym - PR-70 (201020023).

znajduje się odpowiednio następujące wyposażenie:

* dwie wentylacje,

* instalacja wentylacyjna, 2 konwertory mediów, koncentrator sieciowy,

* sieć zdalnego odczytu zużycia energii,

* agregat prądotwórczy,

* żuraw obrotowy, wciągnik obrotowy, wentylacja z cyklonem,

* instalacje i sieci wentylacyjne, koncentrator sieciowy, wyciąg polerek, żuraw obrotowy, stacja agregatów ziębniczych,

* dwa konwertery mediów i filtr,

* instalacje klimatyzacji, instalacje wentylacyjne, rozdzielnia wysokiego napięcia, układ pomiarowo - rozliczeniowy energii, transformatory, przełączniki, SEPAM 1000, czynne urządzenia sieciowe, piece indukcyjne, stacja uzdatniania wody, suwnice, baterie kondensatorów, komputerowy system monitorowania pieców,

* wentylacja nawiewowo-wyciągowa, rozdzielnia niskiego napięcia, transformatory, zestaw hydroforowy, przełączniki, wentylacje, stacja uzdatniania wody, czynne urządzenia sieciowe, koncentrator sieciowy,

* wentylacja, oczyszczalnia ścieków,

* zasilacze, czynne urządzenia sieciowe, baterie kondensatorów,

* instalacja wentylacyjna, waga pomostowa, instalacja technologiczna wody, przełączniki,

* dźwig towarowy, szyb windowy, koncentrator sieciowy.

Wnioskodawca stwierdza, że przedmiotowe wyposażenie jest wyposażeniem zapewniającym możliwość użytkowania wskazanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odnosząc się do dostawy wyposażenia wmontowanego we wskazane budynki i budowle, zapewniającego możliwość użytkowania tych obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem, które to wyposażenie jest trwale związane z budynkami i budowlami i zapewnia im ich funkcjonalność, a jego wymontowanie spowodowałoby uszkodzenie budynków i budowli lub wymontowanych elementów wyposażenia i sprawiło, że budynek straciłby na swojej funkcjonalności, stwierdzić należy, że wartość tego wyposażenia powinna być wliczona do wartości poszczególnych budynków i budowli w których się znajduje i polegać będzie opodatkowaniu tak jak budynki i budowle. Zauważyć bowiem należy, iż jak wynika z objaśnień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie - Prawo budowlane, przywołanej w niniejszej interpretacji, wynika, iż przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jeśli chodzi o kwestię wskazania przez Wnioskodawcę na fakturze zapisu: "dostawa budynku XXX z wyposażeniem i z działką YYY" bez konieczności wyszczególniania wszystkich pozycji wyposażenia, to należy powołać przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) faktura powinna zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Jeżeli zatem przedmiotem sprzedaży jest budynek, a wbudowane instalacje i urządzenia techniczne stanowią integralną część tego budynku, to Wnioskodawca nie może na fakturze jako przedmiot sprzedaży wpisać, że dokonuje dostawy budynku z wyposażeniem, gdyż sugerowałoby to, że przedmiotem sprzedaży oprócz budynku jest jeszcze jakieś odrębne od budynku wyposażenie (np. rzeczy ruchome jak szafy itp.). Wskazane przez Wnioskodawcę trwale związane z budynkiem i zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku wyposażenie, nie może zatem zostać wskazane w nazwie towaru na fakturze, natomiast jeżeli Wnioskodawca chce, to może takie elementy wyszczególnić w części informacyjnej faktury.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że wartość wyposażenia powinna być wliczona do wartości budynku i opodatkowana taką samą stawką podatku VAT, oraz że nie ma konieczności wyszczególniania na fakturze wszystkich pozycji wyposażenia należało uznać za prawidłowe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wskazanego przez niego zapisu na fakturze należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że we własnym stanowisku, w odniesieniu do dostawy:

1.

wyodrębnionej wartości środka trwałego,

2.

hali paczkarni złomu - em,

3.

budynku hts - warsztaty,

4.

budynku głównego energetyka,

5.

wiaty stalowej,

6.

wiaty stalowej mag. gł. za odlewnią,

7.

budynku administracyjnego nr 14,

8.

hali wydziału remontu nr 2,

9.

oczyszczalni ściek. przem.,

10.

przewiązki do hali 3 i 4,

11.

przewodów sieci kanalizacyjnej,

12.

jezdni,

13.

systemu odzysku ciepła oni w dpz - 4,

14.

budynku kotłowni,

15.

budynku produkcyjnego pr - 60,

16.

budynku odlewni pr - 60,

17.

budynku odlewni - topialnia,

18.

wiaty stalowej dpz-4 za odlewnią,

19.

hali wydziału remontu,

20.

hali produkcyjnej pr-10,

21.

hali automatów pr-10,

22.

budynku produkcyjnego pr-70 (201020021),

23.

budynku produkcyjnego pr-70 (201020022),Wnioskodawca wskazał, że przed dniem dokonania dostawy dostawca i nabywca złożą w US zgodne oświadczenie i zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, dokonując opodatkowania sprzedawanego budynku stawką podatku 23%.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy:

* wynajmowanej części wyodrębnionej wartości środka trwałego,

* wynajmowanej części hali paczkarni złomu - em, w odniesieniu do której pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata,

* wynajmowanej części budynku hts - warsztaty, w odniesieniu do której pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata,

* wynajmowanej części budynku głównego energetyka, w odniesieniu do której pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata,

* wynajmowanej części wiaty stalowej,

* wiaty stalowej mag. gł. za odlewnią,

* wynajmowanej części budynku administracyjnego nr 14,

* wynajmowanej części hali wydziału remontu nr 2, w odniesieniu do której pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata,

* oczyszczalni ściek. przem.,

* przewiązki do hali 3 i 4,

* przewodów sieci kanalizacyjnej,

* jezdni,

* systemu odzysku ciepła oni w dpz - 4,

* budynku kotłowni,

* budynku produkcyjnego pr - 60,

* budynku odlewni pr - 60,

* budynku odlewni - topialnia,

* wiaty stalowej dpz-4 za odlewnią,

* hali wydziału remontu,

* hali produkcyjnej pr-10,

* hali automatów pr-10,

* budynku produkcyjnego pr-70 (201020021),

* budynku produkcyjnego pr-70 (201020022),

których dostawy będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i opodatkowania (na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT) dostawy:

* wiaty stalowej mag. gł. za odlewnią,

* oczyszczalni ściek. przem.,

* przewiązki do hali 3 i 4,

* przewodów sieci kanalizacyjnej,

* jezdni,

* systemu odzysku ciepła oni w dpz - 4,

* budynku kotłowni,

* budynku produkcyjnego pr - 60,

* budynku odlewni pr - 60,

* budynku odlewni - topialnia,

* wiaty stalowej dpz4 za odlewnią,

* hali wydziału remontu,

* hali produkcyjnej pr-10,

* hali automatów pr-10,

* budynku produkcyjnego pr-70 (201020021),

* budynku produkcyjnego pr-70 (201020022),

należało uznać za prawidłowe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i opodatkowania całości dostawy:

* wyodrębnionej wartości środka trwałego,

* hali paczkarni złomu - em,

* budynku hts - warsztaty,

* budynku głównego energetyka,

* wiaty stalowej,

* budynku administracyjnego nr 14,

* hali wydziału remontu nr 2,

należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało je uznać za nieprawidłowe, gdyż organ nie podzielił zdania Wnioskodawcy we wszystkich przedstawionych we wniosku kwestiach.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie stwierdzeń Wnioskodawcy zawartych w uzupełnieniu z dnia 19 września 2013 r. dotyczących wynajmu:

* Budynku HTS Warsztaty - 101000031

* Budynku Głównego Energetyka - 101000032

* Budynku Hali Wydziału Remontu Nr 2 - 10100050,

co do tego, że powierzchnie obecnie wynajmowane i te dla których umowy już zostały rozwiązane mogą częściowo się pokrywać, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) spoczywa na Wnioskodawcy i to Wnioskodawca ponosi konsekwencje przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), który nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Dokonując zatem przedmiotowego rozstrzygnięcia, tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że wynajmowi podlegały powierzchnie tych budynków wskazane przez niego we wniosku. Jeżeli natomiast wynajmowane powierzchnie budynków pokrywały się, oznacza to, że odpowiednio mniejsza część powierzchni budynku będzie wynajmowana i dojdzie do pierwszego zasiedlenia mniejszej części budynku, a co za tym idzie nie wskazane przez Wnioskodawcę powierzchnie będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tylko odpowiednio mniejsze powierzchnie. Tut. organ nie może przeprowadzać postępowania dowodowego co do tego jakie powierzchnie budynku były wynajmowane, a jakie nie, tylko opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i wszelkie konsekwencje przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), który nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, jak wskazano wyżej ponosi Wnioskodawca. W związku z tym dla potrzeb niniejszej interpretacji tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że przedmiotem wynajmu tych budynków było odpowiednio 57,19%, 45,56% i 72,63% powierzchni tych budynków oraz odrębne powierzchnie wskazane w przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku.

Końcowo należy zaznaczyć, że w związku z wydaniem w odniesieniu do części wniosku postanowienia znak: IBPP1/443-891/13/MS z dnia 7 października 2013 r. o pozostawieniu go bez rozpatrzenia w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości zabudowanej postępuje właściwie wliczając wartość urządzeń budowlanych (102000046 - OGRODZENIE, 102000048 - PLAC, 102000053 - OGRODZENIE, 102000058 - CZĘŚĆ OGRODZENIA) do wartości działki, z uwagi na nieuzupełnienie opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) odnośnie ogrodzenia 102000046, 102000053, części ogrodzenia 102000058 i placu 102000048 (tekst jedn.: brak jednoznacznego wskazania przez Wnioskodawcę czy obiekty te są budowlami czy też nie są budowlami), niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania dostawy tych ogrodzeń (również części ogrodzenia) i placu.

W związku z powyższym Wnioskodawca dokonując wskazanej we wniosku transakcji winien mieć na uwadze, że jeśli ogrodzenia (również część ogrodzenia) i plac są budowlami, to należy również rozstrzygnąć kwestię ich opodatkowania z uwzględnieniem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, co będzie też rzutowało na opodatkowanie dostawy części gruntu przyporządkowanego proporcjonalnie do budowli jakimi ewentualnie byłyby ogrodzenia (również część ogrodzenia) i plac.

Odnośnie powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2011 r. (sygn. I FSK 310/10) należy stwierdzić, że dotyczy odmiennego stanu faktycznego, tj. odpowiedniej stawki podatkowej robót budowlanych wykonywanych w części garażowej obiektu mieszkalnego, tym samym nie może on wpłynąć na ocenę prawidłowości kwestii zwartej w przedmiotowym wniosku. Nie negując tego orzeczenia jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy zwrócić uwagę, iż organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy. Ponadto wskazać należy, iż z wyroku tego nie należy wyciągać wniosku o ukształtowaniu się określonej linii orzeczniczej. Kształtowanie się orzecznictwa jest procesem rozłożonym w czasie i co do zasady wymaga większej liczby wyroków poszczególnych składów orzekających.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku wskazania przez Wnioskodawcę niezgodnego z rzeczywistością sposobu wykorzystania poszczególnych części powierzchni budynków) lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Odnośnie kwestii poświadczania faktu oddania budynków w najem (oświadczenie pracownika i umowa zawierająca nazwę budowli) oraz tego, że organ podatkowy na podstawie art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej powinien dopuścić każdy dowód, który nie jest sprzeczny z prawem, stwierdzić należy, że ocena dowodów możliwa jest tylko na etapie prowadzonego postępowania podatkowego. Natomiast wydawanie interpretacji indywidualnych jest odrębnym postępowaniem od postępowania podatkowego. Przepisy dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych w art. 14h nie odwołują się do przepisów art. 180 § 1 ustawy - Ordynacja w związku z czym organ podatkowy przy wydawaniu interpretacji nie może prowadzić postępowania dowodowego, tylko opiera się na przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Tut. organ nie może również dokonać oceny dowodów mających przemawiać za faktem oddania budynków w najem, ani stwierdzić, czy na podstawie art. 180 ustawy - Ordynacja podatkowa zostaną one dopuszczone jako dowód, gdyż nie prowadzi postępowania podatkowego w tym zakresie. W związku z powyższym to Wnioskodawca winien przedstawić wyczerpująco stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) co do tego które budynki/budowle i w jakiej części zakresie zostały wynajęte.

Zaznaczyć również należ, że organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w czasie późniejszym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl