IBPP1/443-515/07/LSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-515/07/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 20 lutego 2007 r., pod numerem X. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpoczął od dnia 1 marca 2007 r. Faktycznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi informatyczne oraz sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

Od 1 grudnia 2007 r. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i DVD (PKWiU 92.11.31-00.00). Działalność ta nie będzie polegała na dostawie płyt CD, DVD oraz innych nośników informacji ale na usłudze filmowania zdarzeń. Płyty CD, DVD i inne nośniki nagrań będą jedynie materiałem służącym do utrwalenia (archiwizowania) usług filmowania. Wydany zleceniodawcy nagrany nośnik nie będzie nagrywany przez Wnioskodawcę w celu masowego rozpowszechniania (sprzedaży) znajdującego się na nim nagrania audio-wizualnego, a jedynie w celu archiwizacji (utrwalenia, uwiecznienia uroczystości na nośnikach, materializacji efektów pracy) wykonanego nagrania audio-wizualnego.

Od 1 marca 2007 r., Wnioskodawca osiągnął obroty z tytułu sprzedaży towarów i usług (sprzedaż części komputerowych i usług informatycznych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w wysokości 2.923,85 złotych netto. Dotychczas Wnioskodawca nie ewidencjonował obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, korzystając ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r. Nr 116, poz. 804), zwanego dalej rozporządzeniem, zgodnie z którym do 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, który stanowi, że przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencja na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży nie stosuje się zwolnienia z ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, Wnioskodawca powinien rozpocząć ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej z dniem 1 grudnia 2007 r....

Zdaniem Wnioskodawcy § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących nie ma zastosowania w przypadku planowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zatem zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia do 31 grudnia 2007 r. przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż Wnioskodawca we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r., zawarł pytanie dotyczące zdarzenia przyszłego określonego na dzień 1 grudnia 2007 r. Zatem tut. organ wydając niniejszą interpretację indywidualną oparł się na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia tj. 1 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Z art. 111 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy upoważniono Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może uregulować kwestie zwolnienia określonych grup podatników lub czynności na czas określony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższa delegacja została zrealizowana przez wydanie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804), a przypadki, w których podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kas rejestrujących zostały wyszczególnione w § 2 i 3 tego rozporządzenia.

Stosownie do uregulowań zawartych w ww. przepisie § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Jednakże w § 4 tego rozporządzenia przewidziano szereg wyłączeń ze zwolnienia od obowiązku ewidencji. Zgodnie z § 4 pkt 7 cyt. rozporządzenia zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów m.in. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Z opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi od dnia 1 marca 2007 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz usług informatycznych.Na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonywał tylko sprzedaży części komputerowych i usług informatycznych (bez oprogramowania). Obroty z tytułu tej sprzedaży wyniosły 2.923,85 złotych netto. Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca nie przekroczył kwoty wymienionej w ww. przepisie § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, tj. 20.000 zł.

Wnioskodawca zamierza od dnia 1 grudnia 2007 r. rozszerzyć prowadzoną działalność o usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i DVD (PKWiU 92.11.31-00.00). Działalność Wnioskodawcy będzie polegała na usłudze filmowania zdarzeń. Wydany zleceniodawcy nagrany nośnik nie będzie nagrywany przez Wnioskodawcę w celu masowego rozpowszechniania (sprzedaży) znajdującego się na nim nagrania audio-wizualnego, a jedynie w celu archiwizacji (utrwalenia, uwiecznienia uroczystości na nośnikach, materializacji efektów pracy) wykonanego nagrania audio-wizualnego. Efektem wykonanej przez Wnioskodawcę usługi będzie płyta DVD lub CD z nagranym materiałem audio-wizualnym.

W świetle powyższego efektem wykonanej usługi będzie wprawdzie płyta DVD lub CD ale przedmiotem sprzedaży pozostaje w dalszym ciągu usługa. Jest rzeczą oczywistą, iż sprzedaż przedmiotowej usługi realizowana jest poprzez wydanie klientowi płyty DVD lub CD. Nie oznacza to jednak, iż przedmiotem sprzedaży są te nośniki informacji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż powołane przepisy § 4 pkt 7 cyt. rozporządzenia, nie mają w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów tylko przy dostawie ww. towarów a nie przy świadczeniu usług.

Reasumując stwierdzić należy, iż prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo i DVD (PKWiU 92.11.31-00.00) oraz dokonując sprzedaży hurtowej komputerów i ich części oraz urządzeń peryferyjnych, Wnioskodawcy przysługuje do dnia 31 grudnia 2007 r., zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się ponadto, iż z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl