IBPP1/443-495/14/DK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-495/14/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-495/14/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2014 r. (data wpływu 20 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 sierpnia 2014 r. znak: IBPP1/443-495/14/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zarejestrowana w CEIDG. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Obecnie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wnioskodawca liczy się jednak z tym, że może przekroczyć kwotę 150 000 PLN obrotów i jego pytanie dotyczy sytuacji przyszłej. Wnioskodawca planuje poszerzenie swojej działalności o wykonywanie usług szkoleń medycznych dla personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich.

Bez umiejętności nabytych w trakcie tych szkoleń personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej nie mógłby obsługiwać aparatów rentgenowskich. Aparaty rentgenowskie służą personelowi medycznemu w wykonywaniu pracy, a więc szkolenia medyczne, które Wnioskodawca planuje prowadzić są formą kształcenia zawodowego.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wobec powyższego, po utracie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jego usługi w postaci wykonywania szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich będą mogły być zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich powinny korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług, ponieważ są formą usług kształcenia zawodowego w wyniku, których personel medyczny nabywa umiejętności obsługiwania aparatów rentgenowskich, które służą do wykonywania pracy.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy jego stanowisko w wyżej opisanej sprawie jest prawidłowe.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1. Nie jest ani nie będzie jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

2. Wnioskodawca nie ma statusu uczelni ani jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub innego instytutu badawczego świadczącego usługi w zakresie szkolenia.

3. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

4. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

5. Wnioskodawca nie będzie posiadał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

6. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi o których mowa we wniosku nie będą stanowić usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych ze środków publicznych.

7. Na przedmiotowe szkolenia osoby kierowane są przez swoich pracodawców, którymi są: szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gabinety stomatologiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec powyższego, po utracie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi Wnioskodawcy w postaci wykonywania szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich będą mogły być zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich powinny korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług, ponieważ są formą usług kształcenia zawodowego w wyniku, których personel medyczny nabywa umiejętności obsługiwania aparatów rentgenowskich, które służą do wykonywania pracy.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy jego stanowisko w wyżej opisanej sprawie jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 pkt 26 tego artykułu, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle ust. 1 pkt 29 cyt. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych,

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując powołane wyżej uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką (bez względu na to, czy ma ona charakter publiczny, czy niepubliczny) objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Natomiast, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 29 omawianego artykułu, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

a.

formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,

b.

na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

c.

szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Analizując przedstawione we wniosku okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w ww. artykule, zatem zwolnienie określone w tym przepisie nie może być zastosowane.

Z kolei dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca planuje poszerzenie swojej działalności o wykonywanie usług szkoleń medycznych dla personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w wyniku których personel medyczny nabywa umiejętności obsługiwania aparatów rentgenowskich, które służą do wykonywania pracy.

Bez umiejętności nabytych w trakcie tych szkoleń personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej nie mógłby obsługiwać aparatów rentgenowskich.

Na przedmiotowe szkolenia osoby kierowane są przez swoich pracodawców (szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gabinety stomatologiczne).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz nie będą finansowane ze środków publicznych.

Wnioskodawca nie będzie posiadał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy po utracie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jego usługi w postaci wykonywania szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich będą mogły być zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

Głównym celem ww. szkoleń jest zdobycie przez personel medyczny umiejętności obsługiwania aparatów rentgenowskich, które będą wykorzystywane w ramach wykonywanego przez nich zawodu, wykonywanej pracy. Bez umiejętności zdobytych w trakcie tych szkoleń, personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej czy gabinetów lekarskich nie mógłby obsługiwać tych urządzeń.

Jednakże prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, jak sam Wnioskodawca wskazał, nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych, a zatem nie została spełniona druga przesłanka warunkująca zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a, b, c ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorą pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wskazane w opisie zdarzenia przyszłego usługi szkoleniowe nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29, gdyż nie zostaną spełnione dodatkowe warunki wynikające z niniejszego przepisu umożliwiające zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z czym będą opodatkowane stawką 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleń medycznych personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich powinny korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług, ponieważ są formą usług kształcenia zawodowego w wyniku, których personel medyczny nabywa umiejętności obsługiwania aparatów rentgenowskich, które służą do wykonywania pracy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl