IBPP1/443-491/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-491/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Krzysztofa B. przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 6 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki budowlanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki budowlanej. Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 6 lutego 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 30 stycznia 2008 r. znak IBPP1/443-491/07/AW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w 2000 r. zakupił na zasadzie współwłasności jako osoba fizyczna grunt. W 2000 r. dokonał jego fizycznego podziału stając się właścicielem jego części. W 2003 r. rozpoczął budowę budynku mieszkalno-rekreacyjnego. Podatek VAT od zakupów i budowy nie był odliczony. Obecnie ww. budowa nie jest jeszcze zakończona, jednak w wyniku trudnej sytuacji, Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomość, którą w całości finansował z prywatnego majątku. Działka jak i budynek nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą będąc wspólnikiem spółki jawnej (sprzedaż materiałów budowlanych i opału) jednak ww. czynność odbywała się poza spółką, z osobistego majątku. Wątpliwości budzi fakt, iż jako osoba fizyczna jest właścicielem budynku mieszkalnego wielorodzinnego budowanego w ramach ulgi budowlanej, tj. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem. W 2007 r. wraz z wspólnikami Wnioskodawca dokonał sprzedaży 3 lokali mieszkalnych korzystając ze zwolnienia VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pozostałe lokale są wynajmowane. Przychody uzyskane z tego tytułu opodatkowane są na zasadzie ryczałtu.

Przedmiotowa nieruchomość została zakupiona z zamiarem przeznaczenia na własne cele mieszkaniowe lub cele mieszkaniowe dzieci. Grunt został zakupiony we współwłasności z kolegą pod budowę wspólnego domu. Wspólnik miał zamiar na stałe wyjechać za granicę. Aby móc rozpocząć budowę, Wnioskodawca musiał dokonać fizycznego podziału nieruchomości, by stać się właścicielem określonej części nieruchomości, gdyż nieobecność wspólnika zablokowałaby dalsze działania Wnioskodawcy w kierunku budowy domu. Obecnie Wnioskodawca posiada dom mieszkalny jednorodzinny, w którym mieszka z trójką prawie dorosłych dzieci.W pozwoleniu na budowę jest to budynek mieszkalno-rekreacyjny co wynika z tego, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie można uzyskać pozwolenia typowo na sam budynek mieszkalny, dlatego w pozwoleniu musi być sztucznie "rekreacyjny", jednak dom jest typowo mieszkalny. Symbol PKOB ww. budynku to 1110 - budynek mieszkalny jednorodzinny. Dom jest przykryty, ma wstawioną stolarkę okienną oraz instalację elektryczną, środek do wykończenia. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostaną przeznaczone na leczenie choroby, która bardzo skomplikowała sytuację materialną Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż mogąca wystąpić w wyżej przedstawionych okolicznościach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż dokonana w wyżej wymienionych okolicznościach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprzedając ww. nieruchomość nie działa on w charakterze handlowca. Grunt zakupił nie z zamiarem jego dalszej sprzedaży lecz budowy wspomnianego budynku z prywatnego majątku na własne potrzeby nie odliczając VAT-u. Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, sprzedaż składników majątku osobistego, które nie zostały nabyte z zamiarem ich dalszej odsprzedaży, lecz spożytkowania na własne potrzeby, gdy w wyniku późniejszych okoliczności doszło do sprzedaży.Sprzedając działkę z budynkiem Wnioskodawca uważa, że korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu ww. artykułu. Przedmiotowa nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej), a Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Ww. czynność ma charakter jednorazowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za towary natomiast uznaje się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).W związku z powyższym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegać dostawa gruntów zabudowanych jak i niezabudowanych, stanowiących tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 2, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z analizy powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że sprzedaż nieruchomości dokonana jednorazowo lecz z zamiarem wykonywania jej wielokrotnie jest dostawą w rozumieniu tej ustawy a osoba fizyczna dokonująca tej dostawy staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, nie jest on zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, jednakże jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i opału. Ponadto jest właścicielem budynku mieszkalnego wielorodzinnego budowanego w ramach ulgi budowlanej, tj. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem. W 2007 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży trzech lokali mieszkalnych korzystając ze zwolnienia VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Pozostałe lokale są wynajmowane. Zatem dostawy trzech lokali mieszkalnych były czynnościami podlegającymi obowiązkowi podatkowemu, choć korzystającymi ze zwolnienia od konieczności uiszczenia podatku na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem skoro Wnioskodawca wykonuje już czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, a niektóre nie.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 12- ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 12a-12c ustawy o podatku od towarów i usług, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Jednocześnie w § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Jak wynika z uzupełnionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy zakupionej w 2000 r. działki budowlanej wraz z budynkiem mieszkalnym w budowie. Budynek jest przykryty dachem, ma wstawioną stolarkę okienną i drzwiową oraz założoną instalację elektryczną, jego wnętrze wymaga wykończenia. Budynek jest sklasyfikowany pod symbolem PKOB 1110 - budynek mieszkalny jednorodzinny.

Zatem analiza przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego w konfrontacji z przedstawionym stanem prawnym prowadzi do wniosku, że planowana dostawa wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej oraz że dokonywana będzie dostawa działki wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym (PKOB 11) przed pierwszym zasiedleniem, zatem przy spełnieniu warunków o których mowa w cytowanych powyżej przepisach (tj. art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), przedmiotowa czynność będzie opodatkowana stawką 7%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl