IBPP1/443-487/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-487/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy T. przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2007 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006". Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 lutego 2008 r. znak IBPP1/443-487/07/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem tego programu jest ułatwienie młodzieży o niskich dochodach zamieszkałej na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości poprzez udzielenie pomocy w formie stypendium. W budżecie tegoż projektu, jako koszty kwalifikowane uznano koszty podatku VAT ponoszone w ramach jego realizacji. Zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR - kwalifikowalność wydatków", podatek VAT jest uznawany za kwalifikowany, w sytuacji gdy podmiot realizujący projekt nie ma możliwości w żaden sposób odzyskać / odliczyć VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatków od towarów i usług i podatek ten musi być faktycznie i ostatecznie poniesiony przez podmiot realizujący projekt.W uzupełnieniu stanu faktycznego Wnioskodawca podał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Projekt realizowany jest przez Gminę w ramach zadań własnych w obszarze edukacji publicznej nałożonych na nią w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). w ramach realizacji projektu Gmina wypłaciła stypendia dla zakwalifikowanych do udziału w projekcie uczniów szkół średnich, zakupiła papier ksero, niszczarkę do dokumentów. Powyższe zakupy nabyto na podstawie faktur VAT i wykorzystano do realizacji projektu. Nabyte towary i usługi zostały całkowicie wykorzystane do realizacji projektu, którego cel służył realizacji zadań własnych Gminy w obszarze edukacji publicznej nałożonych na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym czynności te nie były i nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Faktury, w ramach których nabywano towary i usługi w ramach realizacji projektu, zostały wystawione na Gminę jako beneficjenta programu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, Gmina może w odniesieniu do realizowanego projektu, odliczyć w całości lub w części podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podmiotom mającym status podatnika VAT. Nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.W świetle powyższego, Gminę jako organ władzy publicznej wykonującej zadania statutowe nałożone w szczególności przez ustawę o samorządzie gminnym, nie uznaje się za podatnika VAT. Status podatnika uzyskuje ona jedynie w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych np. umów najmu. W tych przypadkach Gminie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W sytuacji gdy Gmina realizuje projekt w obszarze usług administracji publicznej w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa - art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - nie posiada statusu podatnika VAT.W związku z tym Gmina nie może odliczyć podatku VAT, bowiem zakup towarów i usług w ramach realizowanego projektu nie jest związany bezpośrednio z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi, a koszt podatku ponosi ona wyłącznie jako zamawiający przy jego realizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań realizuje, dofinansowany ze środków unijnych projekt pod nazwą "Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006".Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl