IBPP1/443-473/08/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-473/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. organu w dniu 19 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 30 kwietnia 2007 r. zawarł w trybie przetargu nieograniczonego z Gminą M. umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym do pierwszej studzienki lub granic posesji miejscowości: T., L., R. B., K., L., W. Termin wykonania określono w umowie od 30 kwietnia 2007 r. do 30 lipca 2008 r. za wynagrodzeniem kosztorysowym + podatek VAT 7 %. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Inwestora, sprzedawane fakturami częściowymi zgodnie z Protokołem Odbioru Robót. W związku ze zmianą ustawy VAT od 1 stycznia 2008 r. roboty budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu są objęte stawką VAT 22 %.

Wykonawca z dniem 1 stycznia 2008 r. napisał Aneks do umowy z Inwestorem, zmieniając wartość podatku VAT, wartość brutto umowy.

Urząd Gminy odmówił podpisania ww. aneksu, uzasadniając swoją decyzję opinią prawną. Odpowiedź Urzędu Gminy została napisana 26 lutego 2008 r., a Wnioskodawca otrzymał ją drogą pocztową 5 marca 2008 r.

Wcześniej, 26 lutego 2008 r., Wnioskodawca wystawił fakturę sprzedaży zgodnie z harmonogramem, ze stawką VAT 22 %. Faktura została przyjęta przez Urząd Gminy i podpisana przez Kierownika Inwestycji ww. Urzędu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy postępowanie Wnioskodawcy było prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiot gospodarczy, podatnik VAT, jest obowiązany stosować aktualne przepisy ustawy VAT lub rozporządzenia Ministra Finansów. Wnioskodawca nie może kierować się opinią prawną radcy prawnego Urzędu Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7 %, 3 % i 0 %.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do 7 % stawką VAT objęte były m.in.:

a.

roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

b.

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obejmowała:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Wskazana wyżej infrastruktura mogła być związana zarówno z funkcjami gospodarczymi jak i z budownictwem mieszkaniowym. Wprawdzie w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawodawca nie określił trybu i sposobu wydzielania z podstawy opodatkowania infrastruktury związanej z obsługą budownictwa mieszkaniowego w przypadku objęcia robotami nie tylko ww. budownictwa, to jednak należy podkreślić, że cyt. przepis art. 146 ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że stawka 7 % odnosiła się wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zatem w przypadku gdy infrastruktura miała charakter towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu, należało dla zastosowania właściwej stawki wydzielić tę część, która związana była z obsługą budownictwa mieszkaniowego.

Wyodrębnione części inwestycji należało opodatkować zgodnie z obowiązującymi dla tych obiektów stawkami tj.: 7 % - dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r., 22 % - dla pozostałej części.

Od 1 stycznia 2008 r. prawo do stosowania obniżonej stawki podatku na podstawie powołanych wyżej przepisów nie jest już możliwe. Od tego dnia ustawodawca przewidział stosowanie 7 % stawki podatku tylko w odniesieniu do:

1.

dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT,

2.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.),

3.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, w zakresie, w jakim wymienione obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT, dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Z treści wniosku wynika, iż w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 kwietnia 2007 r. Wnioskodawca zawarł z Gminą M. umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym. Termin wykonania określono w umowie od 30 kwietnia 2007 r. do 30 lipca 2008 r. za wynagrodzeniem kosztorysowym + podatek VAT 7%. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Inwestora, sprzedawane fakturami częściowymi zgodnie z Protokołem Odbioru Robót.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że stawka VAT w wysokości 7% w myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT obowiązywała jedynie do dnia 31 grudnia 2007 r. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Zatem roboty budowlane wykonane przez Wnioskodawcę przed dniem 1 stycznia 2008 r. (potwierdzone protokołem odbioru robót i wystawieniem faktur), związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. według stawek z 2007 r.

Natomiast do wskazanych we wniosku robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym, wykonanych i zafakturowanych w 2008 r., nie można zastosować preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7%, lecz stawkę właściwą w momencie wykonania tych czynności czyli 22% stawkę podatku VAT obowiązującą w 2008 r.

Ponadto należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2008 r. z obniżonej do 7% stawki VAT można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz w § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Roboty budowlane polegających na budowie sieci sanitarnej w pasie drogowym nie zostały objęte preferencyjną stawką podatku VAT, zatem stawkę VAT 22% należy zastosować do całości robót wykonanych w 2008 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie podatnik VAT obowiązany jest zastosować aktualne przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów uznać należy za prawidłowe. Natomiast podniesione we wniosku kwestie związane z koniecznością podpisania aneksu do umowy nie mieszczą się w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa dlatego tut. organ się do nich nie odniósł w niniejszej interpretacji.

Dyrektor tut. organu zaznacza również, iż organ podatkowy nie dokonuje oceny załączonych do akt sprawy dokumentów, a interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dokonuje wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w treści wniosku, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl