IBPP1/443-471/08/AL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-471/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej w J. zawarte we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług nabyte w związku z realizacją projektu pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J."- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług nabyte w związku z realizacją projektu pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J."

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-471/08/AL z dnia 30 maja 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład Opieki Zdrowotnej w J. jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca, zgodnie ze statutem, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 zał. Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj:

- podstawowa opieka lekarska - symbol PKWiU 85.12.11,

- podstawowa opieka pielęgniarki środowiskowej - symbol PKWiU 85.14.12,

- podstawowa opieka położnej środowiskowej - symbol PKWiU 85.14.12,

- podstawowa opieka pielęgniarki szkolnej - symbol PKWiU 85.14.12,

- usługi rehabilitacyjne - symbol PKWiU - 85.14.12,

- usługi stomatologiczne - symbol PKWiU - 85.13.12.

Od maja 2006 r. do dnia 29 lutego 2008 r. Wnioskodawca realizował projekt pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J."

W związku z realizacją projektu Instytucja Pośrednicząca - Wojewoda przyznał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 oraz Priorytetu 3 ZPORR 2004-2006 dofinansowanie: 751.342,97 zł (85% wydatków kwalifikowanych), w tym: środki z Funduszu 662.949,67 zł (75% wartości), budżet państwa 88.393,30 zł (10% wartości). Całkowita wartość projektu wynosiła 883.932,91 zł.

W ramach projektu dokonano remontu (modernizacji) budynku przychodni, w którym zamontowano urządzenie dźwigowe, dokonano wymiany pokrycia dachowego, zmodernizowano elewację, wykonano centralne ogrzewanie. Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny - ultrasonograf, aparaty do badań analitycznych, autoklaw, unity stomatologiczne.

ZOZ uzyskuje przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - OW w R.

Wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu, a dotyczące remontu (modernizacji) budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zakład Opieki Zdrowotnej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż całkowita powierzchnia budynku ZOZ w J. przy ul. M. wynosi 877,80m#61447;, z czego powierzchnia 688,90 m#61447; jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę do świadczenia usług medycznych, (które są zwolnione z podatku VAT, jako związane z ochroną zdrowia).

Natomiast pozostała powierzchnia 188,90 m#61447; jest wynajmowana na dwa gabinety, gdzie wykonywane są usługi medyczne (pracownia RTG i usługi w zakresie ortodoncji) oraz jedno pomieszczenie dla NFZ w R. Z powyższego najmu Wnioskodawca, po wystawieniu faktur VAT otrzymuje comiesięczny czynsz, który ujmowany jest do przychodów i z tego tytułu odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego w J. podatek VAT w wymiarze 22%.

Ponadto Wnioskodawca świadczy też w znikomych ilościach usługi sterylizacyjne narzędzi medycznych dla potrzeb innych podmiotów. Z tego tytułu Wnioskodawca wystawia faktury VAT i usługi opodatkowuje 22% stawką VAT, który również odprowadza do Urzędu Skarbowego w J.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT wykazany w fakturach za remont i modernizację budynku oraz za zakupy sprzętu medycznego mógł być odliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że usługi medyczne - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 9 zał. Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług - są zwolnione z podatku od towarów i usług, to nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tak więc podatek VAT wynikający z faktur za remont i modernizację budynku oraz zakup sprzętu medycznego, nie mógł być odliczony przez ZOZ w J., gdyż budynek, jak również sprzęt medyczny jest wykorzystywany do świadczeń usług zdrowotnych zwolnionych z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, zgodnie ze statutem, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia - PKWiU 85.

Od maja 2006 r. do dnia 29 lutego 2008 r. Wnioskodawca realizował projekt pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J." W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki związane z remontem (modernizacją) budynku przychodni, w którym zamontowano urządzenie dźwigowe, dokonano wymiany pokrycia dachowego, zmodernizowano elewację, wykonano centralne ogrzewanie. Zakupiono również nowoczesny sprzęt medyczny - ultrasonograf, aparaty do badań analitycznych, autoklaw, unity stomatologiczne.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, całkowita powierzchnia budynku ZOZ w J. przy ul. M. wynosi 877,80m#61447;, z czego powierzchnia 688,90 m#61447; jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę do świadczenia usług medycznych, (które są zwolnione z podatku VAT, jako związane z ochrona zdrowia). Natomiast pozostała powierzchnia 188,90 m#61447; jest wynajmowana na dwa gabinety, gdzie wykonywane są usługi medyczne (pracownia RTG i usługi w zakresie ortodoncji) oraz jedno pomieszczenie dla NFZ w R. Z powyższego najmu Wnioskodawca, po wystawieniu faktur VAT otrzymuje comiesięczny czynsz, który ujmowany jest do przychodów i z tego tytułu odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego w J. podatek VAT w wymiarze 22%.

Ponadto Wnioskodawca świadczy też, w znikomych ilościach, usługi sterylizacyjne narzędzi medycznych dla potrzeb innych podmiotów. Z tego tytułu Wnioskodawca wystawia faktury VAT i usługi opodatkowuje 22% stawką VAT, który również odprowadza do Urzędu Skarbowego w J.

Z powyższego wynika, iż zmodernizowany budynek ZOZ w J. jest w części wynajmowany czyli wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak stwierdza sam Wnioskodawca, z tytułu najmu odprowadza stosowny podatek VAT w wysokości 22% VAT. Ponadto część zakupionego sprzętu medycznego jest w niewielkim stopniu wykorzystywana przez Wnioskodawcę do świadczenia na rzecz innych podmiotów czynności opodatkowanych stawką 22% VAT - usługi sterylizacyjne.

W związku z powyższym zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny - służący do wykonywania usług sterylizacyjnych, jak również zakupione towary i usługi związane z modernizacją budynku są w części wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych - związanych z najmem i usługami sterylizacyjnymi. Natomiast pozostały sprzęt medyczny jest związany z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami zwolnionymi.

W świetle powyższego zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdą przepisy art. 90 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ww. ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT).

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy o VAT).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy o VAT).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy o VAT).

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu (art. 90 ust. 8 ustawy o VAT).

Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 ustawy o VAT).

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. z nabyciem nowoczesnego sprzętu medycznego (ultrasonografu, aparatów do badań analitycznych, unitów stomatologicznych). Natomiast Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z remontem (modernizacją) budynku oraz dokumentujących zakup nowoczesnego sprzętu medycznego służącego do sterylizacji (autoklaw) w takiej części, w jakiej zakupy te służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług z uwzględnieniem wymienionych przepisów art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl