Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-407/08/AL
Stawka Vat stosowana dla czynności wydania z materiałów własnych gotowej książki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z.G. - Drukarnia, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności wydania z materiałów własnych gotowej książki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności wydania z materiałów własnych gotowej książki.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-407/08/AL z dnia 30 maja 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W 2007 r. Wnioskodawca wydał z materiałów własnych gotową książkę. Wydawnictwo otrzymało numer ISBN. Książka została wydana na zlecenie osoby fizycznej, z którą nie była zawarta umowa. Prawo do rozporządzania wytworzoną książką jest przenoszone na nabywcę. Książka stanowi produkt końcowy.

Wnioskodawca obciąża zarówno przedsiębiorstwa państwowe, prywatne jak i osoby fizyczne fakturą, na której zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług znajduje się symbol PKWiU "ex 22.11". Wnioskodawca wskazał, iż symbolowi ex 22.11 przysługiwać winna zerowa stawka podatku VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy takie działanie - postępowanie jest prawidłowe.

Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca nie musi płacić podatku VAT.

Czy do zastosowania stawki zerowej stawki ma znaczenie posiadanie praw autorskich...

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ przedmiotem wykonania czynności przez drukarnię jest druk książki z materiałów własnych, w związku z tym czynność ta spełnia przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaną zerową stawką VAT.

Ponadto Wnioskodawca podniósł, iż w VI Dyrektywie towar jest utożsamiany z rzeczą, a obrót rzeczami jest przedmiotem dostawy towarów. Zatem przedmiotami materialnymi są niewątpliwie książki. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe potwierdza wyrok C-139/84 mówiący, że produkcją są czynności, które tworzą nowe dobra materialne. Druk książki ma również charakter materialny. Podobne stanowisko zajął też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 marca 2007 r. (III SA/GL 607/06). Stwierdzono, że nie ma znaczenia sprawa przynależności praw autorskich do wydawanej książki. Niezależnie komu one przysługują, drukarnia przenosi swoje prawo do rozporządzania wytworzoną z własnych materiałów rzeczą (książką) na nabywcę co wypełnia definicję dostawy towarów. Zdaniem sądu nieistotne jest również zakwalifikowanie według PKWiU działalności prowadzonej przez drukarnię do działalności usługowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L.06.347.1 z późn. zm.), zgodnie z którym "Dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

Z przepisów art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy wynika, że towary i usługi, za wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119, identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W myśl art. 41 ust. 2 oraz poz. 48 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek.

Jednak zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2007 r., stawkę podatku w wysokości 0% należało stosować m.in. do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Dla określenia właściwej stawki podatku istotne jest ustalenie czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług, ponieważ ustawodawca przy dostawie niektórych towarów przewidział preferencyjną stawkę VAT. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

*

pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

*

pod pojęciem usług rozumie się:

-

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji,

-

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż pojęcie usług zawarte w zasadach metodycznych PKWiU nie jest tożsame z definicją usług zawartą w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. - usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyjątkiem usług elektronicznych). Oznacza to, że najpierw koniecznym jest ustalenie czy dane świadczenie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, a następnie sprawdzenie czy ta usługa została wymieniona w klasyfikacji usług.

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich część, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl przywołanego już wcześniej, art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z analizy powyższych przepisów prawa podatkowego wynika, iż w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca w 2007 r. wydał z materiałów własnych gotową książkę. Wydawnictwo otrzymało numer ISBN. Książka została wydana na zlecenie osoby fizycznej, z którą nie była zawarta umowa. Prawo do rozporządzania wytworzoną książką zostało przeniesione na nabywcę. Książka stanowi produkt końcowy. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT, na której umieścił symbol PKWiU "ex 22.11". Zatem na potrzeby niniejszej interpretacji przyjęto, iż przedmiotowa książka posiadała symbol PKWiU ex 22.11.

Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, który staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, co do których drukarnia - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię z jej materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, ponieważ w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał - na zlecenie osoby fizycznej - w 2007 r. wytworzenia z materiałów własnych książki i prawo do rozporządzania wyprodukowanym majątkiem rzeczowym zostało przeniesione na wydawcę (osobę fizyczną), czynność tę uznać należy za dostawę towarów - książki w myśl cyt. art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Do dostawy powyższej - do dnia 31 grudnia 2007 r. - znajdowała zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług, o ile zostały spełnione wymagania wskazane w art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugi, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 249, poz. 1861) z dniem 1 stycznia 2008 r. do § 7 ust. 1 dodano pkt 9 lit. a), zgodnie z którym obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ponadto w myśl § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r, Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

W związku z powyższym ww. czynność dostawy książki winna była zostać udokumentowana poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę - jako czynnego podatnika podatku VAT - faktury VAT ze stawką podatku VAT w wysokości 0%, (o ile nie ma miejsca wyłączenie, o którym mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług oraz od dnia 1 stycznia 2008 r. w § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. 97, poz. 970 z późn. zm.), wraz z podaniem symbolu towaru określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Odnośnie wskazanego we wniosku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 marca 2008 r. stwierdzić należy, iż wydany został w indywidualnej sprawie i nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl