IBPP1/443-388/11/AZb

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-388/11/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 lutego 2011 r. (data wpływu 28 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.), oraz pismem z dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 maja 2011 r., oraz pismem z dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (przyjęto opis stanu faktycznego wynikającego z uzupełnienia wniosku z dnia 31 maja 2011 r.):

Przedstawiony stan faktyczny dotyczy szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych.

Spółka prowadzi działalność w zakresie pozaszkolnych form edukacji. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w ramach podpisanych umów świadczy usługi w zakresie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów, które uzyskały w całości dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od 8 kwietnia 2008 r. z tytułu świadczenia usług.

Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Spółka świadczy szkolenia i przekwalifikowania zawodowe będące przedmiotem zapytania. Specyfika świadczonej usługi polega na zatrudnieniu odpowiedniej kadry w celu realizacji szkolenia i przekwalifikowania zawodowego ostatecznego beneficjenta którym jest osoba fizyczna.

Zleceniodawcą dla Spółki jest Firma zewnętrzna, która uzyskała dofinansowanie w ramach projektów Unii Europejskiej. Z tą też jednostką Spółka podpisuje umowę, w której wskazuje się nazwę projektu uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Spółka jest podwykonawcą przedmiotowej usługi - główny wykonawca to zlecający który podpisał umowę o dofinansowanie w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej. Umowa przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie oraz zapewnienie infrastruktury szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucja Wdrażająca) w poddziałaniach programu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach podpisanych przez zleceniodawcę umów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, każdorazowo określonych w zawartej umowie z wskazaniem na nazwę projektu. Organizacja szkolenia obejmuje w szczególności: zapewnienie obsady trenerskiej, zapewnienie sal szkoleniowych, zapewnienie dokumentacji przebiegu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zapewnienie posiłków dla trenerów i uczestników.

Usługi świadczone przez Spółkę stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT. Przepływ środków publicznych: za wyświadczoną usługę Spółka wystawia fakturę na rzecz podmiotu z którym podpisała umowę, regulowana jest ona przez zleceniodawcę w ramach realizowanego projektu. Spółka pokrywa koszty związane z organizacją szkolenia - trenerzy, infrastruktura.

Osoby biorące udział w szkoleniu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy w ramach wykonywanego zawodu, nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia oraz pozwala poszerzyć wiedzę, uaktualnić ją do celów zawodowych.

Przekwalifikowanie zaś pozwala na uzyskanie wiedzy do celów zawodowych. Są to m.in. szkolenia technologiczne bhp obsługa i eksploatacja urządzeń, zarządzanie i marketing w branży.

Z uzupełnienia wniosku z dnia 10 czerwca 2011 r. wynika, że środki pieniężne, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługę szkoleniową są środkami uwzględnionymi w każdym z realizowanych przez te podmioty projektów na nabycie danego rodzaju usługi (szkolenia).

Faktura wystawiona na rzecz Zleceniodawcy stanowi dowód poniesienia kosztu przewidziany w planie wydatku projektu.

Znaczenie słowa "podwykonawstwo" zostało użyte przez Wnioskodawcę w rozumieniu, iż to nie Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie ale firma zewnętrzna, a w rzeczywistości to Wnioskodawca wykonuje kompleksową usługę szkolenia w danym projekcie. Wnioskodawca w istocie realizuje w całości przedmiotowe szkolenie począwszy od zapewnienia wykwalifikowanej kadry i infrastruktury poprzez przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie materiałów szkoleniowych i skończywszy na wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 31 maja 2011 r.):

Czy usługa ta korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 31 maja 2011 r.), usługi świadczone przez Spółkę korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

b.

finansowane ze środków publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe...oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe...oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, a ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.

Należy zauważyć, iż powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują również zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż usługi świadczone przez Spółkę stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT. Wnioskodawca zaznacza, iż osoby biorące udział w szkoleniu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy w ramach wykonywanego zawodu, nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia oraz pozwala poszerzyć wiedzę, uaktualnić ją do celów zawodowych. Przekwalifikowanie zaś pozwala na uzyskanie wiedzy do celów zawodowych. Są to m.in. szkolenia technologiczne bhp obsługa i eksploatacja urządzeń, zarządzanie i marketing w branży.

Przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, przynajmniej nie wynika to z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Wnioskodawca bowiem - pomimo wezwania w przedmiotowym zakresie - nie wskazał żadnych odrębnych przepisów, regulujących formy i zasady prowadzonych przez niego szkoleń. Ponadto Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Analizując powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) i b) znowelizowanej ustawy o VAT warunkujące prowadzenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub posiadanie akredytacji do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Ponadto Wnioskodawca w opisie sprawy przedstawił, iż w ramach podpisanych umów świadczy usługi w zakresie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów, które uzyskały w całości dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zleceniodawcą dla Spółki jest Firma zewnętrzna, która uzyskała dofinansowanie w ramach projektów Unii Europejskiej. Z tą też jednostką Spółka podpisuje umowę, w której wskazuje się nazwę projektu uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Spółka jest podwykonawcą przedmiotowej usługi - główny wykonawca to zlecający, który podpisał umowę o dofinansowanie w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej. Umowa przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie oraz zapewnienie infrastruktury szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucja Wdrażająca) w poddziałaniach programu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach podpisanych przez zleceniodawcę umów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, każdorazowo określonych w zawartej umowie z wskazaniem na nazwę projektu. Organizacja szkolenia obejmuje w szczególności: zapewnienie obsady trenerskiej, zapewnienie sal szkoleniowych, zapewnienie dokumentacji przebiegu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zapewnienie posiłków dla trenerów i uczestników.

Przepływ środków publicznych: za wyświadczoną usługę Spółka wystawia fakturę na rzecz podmiotu z którym podpisała umowę, regulowana jest ona przez zleceniodawcę w ramach realizowanego projektu. Spółka pokrywa koszty związane z organizacją szkolenia - trenerzy, infrastruktura.

Środki pieniężne, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługę szkoleniową są środkami uwzględnionymi w każdym z realizowanych przez te podmioty projektów na nabycie danego rodzaju usługi (szkolenia).

Faktura wystawiona na rzecz Zleceniodawcy stanowi dowód poniesienia kosztu przewidziany w planie wydatku projektu.

Wnioskodawca wyjaśnia, że znaczenie słowa "podwykonawstwo" zostało użyte w rozumieniu, iż to nie Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie ale firma zewnętrzna, a w rzeczywistości to Wnioskodawca wykonuje kompleksową usługę szkolenia w danym projekcie. Wnioskodawca w istocie realizuje w całości przedmiotowe szkolenie począwszy od zapewnienia wykwalifikowanej kadry i infrastruktury poprzez przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie materiałów szkoleniowych i skończywszy na wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wobec powyższego świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są finansowane w całości ze środków publicznych, gdyż szkolenia te są finansowane przez Zleceniodawców, którzy pozyskali w całości dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów. Środki pieniężne, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługę szkoleniową są środkami uwzględnionymi w każdym z realizowanych przez te podmioty projektów na nabycie danego rodzaju usługi (szkolenia), zaś faktura wystawiona na rzecz Zleceniodawcy stanowi dowód poniesienia kosztu przewidziany w planie wydatku projektu.

W świetle powyższego w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż "usługi świadczone przez Spółkę korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c" należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy bowiem podkreślić, że organ wydający interpretacje jest związany wyłącznie opisem przedstawionym przez Wnioskodawcę w treści wniosku i nie jest uprawniony do samodzielnego uzupełniania czy modyfikowania stanu faktycznego.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl