IBPP1/443-337/07/LSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-337/07/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Lecznictwa, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowę na otrzymanie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi na projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu. Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT od zrealizowanego projektu, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje od nabytych towarów i usług wykorzystywanych do wykonania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia, które to usługi są zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 (PKWiU 85) jak i opodatkowane. Jednak wg Wnioskodawcy nie jest możliwe proporcjonalne odliczenie podatku VAT, gdyż proporcja nie przekroczyła 2% a zatem w myśl przepisu art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż budynek przychodni w której był realizowany projekt został przekazany nieodpłatnie przez Urząd Miejski. Natomiast dobudowany dźwig osobowy jest własnością Wnioskodawcy i służy ww. działalności nieopodatkowanej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest możliwości odzyskania podatku VAT przez Zespół Lecznictwa, gdyż powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowej sprawie wynika, iż dobudowany do przychodni dźwig osobowy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ będzie bezpośrednio związany z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach usług w zakresie zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca we wniosku wskazuje, iż nie jest możliwe proporcjonalne odliczenie podatku VAT, gdyż proporcja nie przekroczyła 2% a zatem w myśl przepisu art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Zatem w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z tym projektem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl