IBPP1/443-307/07/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-307/07/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu "Nowe teorie a praktyka projektowania architektoniczno-budawlanego - staże zawodowe oraz transfer wiedzy do pracowni architektonicznej A." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu "Nowe teorie a praktyka projektowania architektoniczno-budawlanego - staże zawodowe oraz transfer wiedzy do pracowni architektonicznej A.".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pracowania została założona w 1995 r. i jest płatnikiem podatku VAT. Obecnie wykonuje projekty architektoniczne budynków przemysłowych i mieszkalnych, których sprzedaż opodatkowana jest w całości stawką VAT w wysokości 22%. W czerwcu 2006 r. rozpoczęto realizację programu w ramach działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel tego projektu jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych, czyli sprzedaży projektów architektonicznych. Umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego absolwentom wydziałów budownictwa i architektury uczelni wyższych, a także wykorzystanie ich "świeżych" pomysłów przez starszych kolegów w toku pracy. Wydatki dotyczące programu od których odliczany całość podatku VAT to:

1.

szkolenia BHP,

2.

zakup komputera i oprogramowania,

3.

promocja projektu w postaci zakupu papieru firmowego z emblematami EFS, ZPORR i flagą Unii Europejskiej,

4.

materiały biurowe, tj. toner i papier do drukarki oraz segregatory.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możemy odliczyć całość podatku VAT związanego z realizacją ww. programu.

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ czynności wykonywane w ramach realizacji projektu podlegają opodatkowaniu VAT przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji tego zadania. Może odliczyć całość podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu, gdyż nie dokonuje sprzedaży zwolnionej od tego podatku, a całość wydatków jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przestawionego stanu faktycznego uważa się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, iż na cele realizowanego projektu stażowego nabywane są towary i usługi (komputer i oprogramowanie, materiały biurowe, tj. toner i papier do drukarki oraz segregatory, promocja projektu w postaci zakupu papieru firmowego z emblematami EFS, ZPORR i flagą Unii Europejskiej, szkolenia BHP) a stażyści pracują w dziale świadczącym usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, które w pracowni architektonicznej A. są czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Nowe teorie a praktyka projektowania architektoniczno-budawlanego - staże zawodowe oraz transfer wiedzy do pracowni architektonicznej A.".

Tym samym, w przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl