IBPP1/443-284/08/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-284/08/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Państwa stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu "Zaplecze techniczne dla potrzeb wdrażania ZPORR" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu "Zaplecze techniczne dla potrzeb wdrażania ZPORR". Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 8 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 15 maja 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach IV Priorytetu ZPORR - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego realizował następujący projekt nr... "Zaplecze techniczne dla potrzeb wdrażania ZPORR".

W ramach przedmiotowego projektu dokonano zakupu:

* sprzętu komputerowego - w postaci 4 zestawów komputerowych (w tym jednego laptopa) oraz 5 sztuk oprogramowania komputerowego (1 szt. WINDOWS XP i 4 szt. MS OFFICE 2003),

* sprzętu biurowego - 1 niszczarki,

* materiałów biurowych.

Projekt obejmuje również koszty wynikające z użytkowania 5 telefonów komórkowych, tj. abonament, połączenia, SMS oraz inne usługi, za okres od grudnia 2005 r. do grudnia 2006 r.

Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Urząd. Projekt był realizowany na potrzeby Urzędu do wykonania zadań publicznych. Koszty związane z ww. projektem są udokumentowane fakturami VAT.

Wnioskodawca podkreśla, że działania wykonywane w ramach ww. projektu wykonywane są nieodpłatnie w ramach wykonywanych zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na tut. jednostkę samorządową oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie faktu, że

brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż beneficjent w ramach realizowanego projektu nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc w tym zakresie nie jest czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa odpłatną działalnością gospodarczą, a więc w tym zakresie nie występuje jako czynny podatnik podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odzyskania. Wymieniony w części F pkt 50 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa, dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast podstawą do odliczenia podatku naliczonego w obrocie krajowym jest wyłącznie faktura VAT. Faktury te, stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16., są obowiązani wystawić Podatnicy, o których mowa w art. 15 (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa-art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych - art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy projekt jest realizowany na potrzeby Urzędu w celu wykonania przez niego zadań publicznych, gdyż to Urząd marszałkowski jako jednostka organizacyjna województwa, zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną zarządu województwa.

W związku z powyższym nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Urząd jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaniem projektu pn.: "Zaplecze techniczne dla potrzeb wdrażania ZPORR".

Reasumując, prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom podatku od towarów i usług i to w takim zakresie w jakim wydatki udokumentowane poszczególnymi fakturami są związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jednakże nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu będą służyły do wykonania zadań publicznych w zakresie których Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie spełnia przesłanek warunkujących prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl