IBPP1/443-283/12/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-283/12/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2011 r. (data złożenia w tut. organie 15 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data złożenia w tut. organie 12 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony w tut. organie ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data złożenia w tut. organie 12 marca 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 6 marca 2012 r. znak: IBPP1/443-1804/11/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na świadczeniu usług osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Usługi świadczone są w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, terapii zajęciowej, usprawniania fizycznego. W ramach prowadzonej terapii zajęciowej uczestnicy zajęć wykonują prace przy zastosowaniu różnych technik, np. z ceramiki, witrażu, itp., które prezentowane są na organizowanych dwa razy w roku wystawach twórczości. W trakcie wystaw Wnioskodawca pozyskuje od osób fizycznych darowizny pieniężne w formie dobrowolnych datków przeznaczonych na działalność statutową jednostki, w zamian za co darczyńcy otrzymują wybraną przez siebie pracę spośród wszystkich prezentowanych na wystawie. Darowizny pieniężne ewidencjonowane są na listach darczyńców, na których osoby przekazujące datki wpisują kwotę darowizny, datę jej wpłaty oraz poświadczają ten fakt swoim podpisem. Zebrane darowizny wpłacane są na rachunek dochodów budżetowych jednostki, a następnie przekazywane na rachunek bankowy organu prowadzącego, tj. Powiatu b. Uchwałą rady Powiatu b. następuje zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki Wnioskodawcy i Wnioskodawca otrzymuje przekazane uprzednio środki z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją celów statutowych.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca osiąga dochody budżetowe z tytułu prowadzonej działalności statutowej polegającej na świadczeniu usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (tekst jedn.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), które ponoszą odpłatność za te usługi w wysokości określonej w decyzji administracyjnej wystawionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wpłaty są wnoszone w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy a następnie odprowadzane przelewem na konto Powiatu. Z wyciągów bankowych dokumentujących operacje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, która wpływa na konto Wnioskodawcy.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu działalności statutowej wyniosła:

* w 2010 r. 76.555,03 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100).

* w 2011 r. 57.821,89 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 89/100).

Wnioskodawca jest jednostką budżetową - nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Wnioskodawca nie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Podstawą prawną działalności jednostki jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

W 2010 r. Wnioskodawca zrealizował dochody budżetowe z tytułu usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (tekst jedn.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) w kwocie przekraczającej 40.000 zł.

W 2011 r. Wnioskodawca osiągnął dochody z tytułu usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (tekst jedn.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) w kwocie 57.821,89 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 89/100).

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania świadczonych usług przy użyciu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Kwoty pieniężne w formie dobrowolnych datków są przekazywane przez darczyńców w formie gotówkowej w trakcie trwania wystaw. Zebrane darowizny pieniężne są wpłacane do kasy Wnioskodawcy po czym na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie z konta Wnioskodawcy są przekazywane przelewem na konto Powiatu b.

Kwota dobrowolnych datków otrzymana od darczyńców w formie gotówkowej wyniosła:

* w 2010 r. 3.220,50 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 50/100),

* w 2011 r. 4.016,00 zł (słownie: cztery tysiące szesnaście złotych 00/100).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizny pieniężne od osób fizycznych przeznaczone na działalność statutową Wnioskodawcy w formie dobrowolnych datków należy ewidencjonować w kasie fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Omówione darowizny pieniężne nie stanowią obrotu dla jednostki, a więc art. 111 ust. 1 nie ma zastosowania do tych czynności i w konsekwencji nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania tych datków przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., a od 26 sierpnia 2011 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Z przepisu art. 111 ust. 1 wynika ponadto, iż podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, iż opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Z powyższego wynika, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami czynnymi podatku od towarów i usług. Czynnikiem warunkującym obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących przez podatnika podatku VAT jest sprzedaż na rzecz określonych podmiotów, a nie status podatnika jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego", bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikami są (...) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, przy czym przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

* zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

* podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niewystąpienie któregokolwiek z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle wyżej wskazanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, bez względu na rodzaj wykonywanej usługi. Istotne jest, aby było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z zapisu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tego rozporządzenia wynika natomiast, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

W poz. 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU 85.

W związku z powyższym, do dnia 30 kwietnia 2011 r. obowiązywało zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU 85, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r., a niewymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Tym samym, od 1 maja 2011 r. wobec podatników świadczących usługi w ww. zakresie, powstał obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na zasadach ogólnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", był wyższy niż 70%.

Jeżeli zatem udział obrotów z tytułu sprzedaży określonej w poz. 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. (usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU 85) w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był w 2010 r. wyższy niż 70%, wówczas podatnik mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 30 kwietnia 2011 r. Natomiast od dnia 1 maja 2011 r. podatnik nie może już korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej na podstawie tego przepisu.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową, działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

W ramach prowadzonej terapii zajęciowej uczestnicy zajęć wykonują prace przy zastosowaniu różnych technik, np. z ceramiki, witrażu, itp., które prezentowane są na organizowanych dwa razy w roku wystawach twórczości. W trakcie wystaw Wnioskodawca pozyskuje od osób fizycznych darowizny pieniężne w formie dobrowolnych datków przeznaczonych na działalność statutową jednostki, w zamian za co darczyńcy otrzymują wybraną przez siebie pracę spośród wszystkich prezentowanych na wystawie. Darowizny pieniężne ewidencjonowane są na listach darczyńców, na których osoby przekazujące datki wpisują kwotę darowizny, datę jej wpłaty oraz poświadczają ten fakt swoim podpisem.

Ponadto Wnioskodawca osiąga dochody budżetowe z tytułu prowadzonej działalności statutowej polegającej na świadczeniu usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (tekst jedn.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), które ponoszą odpłatność za te usługi w wysokości określonej w decyzji administracyjnej wystawionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Wpłaty są wnoszone w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy a następnie odprowadzane przelewem na konto Powiatu b.

Z wyciągów bankowych dokumentujących operacje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, która wpływa na konto Wnioskodawcy.

W 2010 r. Wnioskodawca zrealizował dochody budżetowe z tytułu usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (tekst jedn.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) w kwocie 76.555,03 zł tj. w kwocie przekraczającej 40.000 zł, natomiast w 2011 r. - w kwocie 57.821,89 zł.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania świadczonych usług przy użyciu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Kwoty pieniężne w formie dobrowolnych datków są przekazywane przez darczyńców w formie gotówkowej w trakcie trwania wystaw. Zebrane darowizny pieniężne są wpłacane do kasy Wnioskodawcy po czym na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie z konta Wnioskodawcy są przekazywane przelewem na konto Powiatu b.

Kwota dobrowolnych datków otrzymana od darczyńców w formie gotówkowej wyniosła:

* w 2010 r. 3.220,50 zł,

* w 2011 r. 4.016,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, za które zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy, Wnioskodawca korzysta na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do dnia 31 grudnia 2012 r., o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Natomiast zapłata dokonywana w formie gotówkowej do kasy Wnioskodawcy w zamian za obdarowanie darczyńców przedmiotami wykonywanymi w ramach prowadzonej terapii zajęciowej, podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, gdyż nie są spełnione warunki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT podlega obowiązkowi ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej, przy czym w sytuacji gdy zapłata za świadczone usługi dokonywana jest w całości za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, a z ewidencji dowodów dokumentujących te wpłaty wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata - usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast zapłata w formie gotówkowej do kasy Wnioskodawcy w zamian za obdarowanie darczyńców przedmiotami wykonywanymi w ramach prowadzonej terapii zajęciowej, podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że ww. darowizny pieniężne nie stanowią obrotu dla jednostki, a więc art. 111 ust. 1 nie ma zastosowania do tych czynności i w konsekwencji nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania tych datków przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl