Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-223/13/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 6 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 28 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów przez kontrahenta Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 28 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów przez kontrahenta Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów przez kontrahenta Wnioskodawcy za dany okres Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą tytułem premii pieniężnej/rabatu.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca uznał, że obniżenie to powinno zostać udokumentowane fakturą korygującą z wyszczególnieniem kwot z faktur pierwotnych.

W związku z tym ww. faktura korygująca posiadała następujące pozycje:

* numer pierwotnej faktury,

* data wystawienia pierwotnej faktury,

* obrót pierwotnej faktury,

*% rabatu,

* kwota netto rabatu,

* stawka VAT,

* kwota VAT rabatu,

* kwota brutto rabatu.

Jednakże kontrahent zakwestionował przyjęcie tak wystawionej przez Wnioskodawcę faktury korygującej, twierdząc, że powinna ona posiadać w treści "rabat za okres...." i kwotę netto ogólnego rabatu, kwotę podatku VAT po zastosowaniu rabatu i kwotę brutto rabatu (bez wyszczególnienia faktur pierwotnych).

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 maja 2013 r. wskazał ponadto, że rabat, o którym mowa dotyczy wszystkich dostaw towarów w danym okresie dla jednego odbiorcy. We wniosku Wnioskodawca wskazuje również, że na fakturze korygującej, zdaniem Wnioskodawcy, powinien być wykazany obrót i kwota podatku podlegającego obniżeniu z wszystkich faktur pierwotnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonana przez Wnioskodawcę interpretacja przepisu w sprawie wystawienia faktury korygującej dokumentującej premię pieniężną jest prawidłowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji dokonana przez Wnioskodawcę interpretacja dotycząca sposobu wystawienia faktury korygującej jest prawidłowa.

Wnioskodawca oparł się na wykładni Ministra Finansów PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, szczególnie na fragmencie:

" (...) Jeżeli obrót został udokumentowany fakturą to w pełni logicznym jest, że w przypadku obniżenia obrotu z tytułu przyznanego rabatu - z uwagi na rolę faktury w systemie podatku od towarów i usług w zakresie odliczania podatku naliczonego w niej wykazanego - obniżenie to powinno zostać udokumentowane również fakturą, z tym, że fakturą korygującą pierwotną fakturę, w której wykazano obrót i kwotę podatku podlegającą obniżeniu. (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ww. ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.), w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Jak stanowi § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r., w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Natomiast w myśl § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.) w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do postanowień § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" (§ 13 ust. 8 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. brzmieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia, nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), faktura powinna zawierać:

1.

datę jej wystawienia;

2.

kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem.

Stosownie do § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Natomiast w myśl § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.) w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" (§ 13 ust. 8 ww. rozporządzenia).

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Powyższy przepis umożliwia wystawienie faktury korygującej - w zależności od przypadku - zarówno dla jednej lub więcej dostaw (§ 13 ust. 2 rozporządzenia) bądź też do wszystkich dostaw dla jednego odbiorcy w danym okresie (§ 13 ust. 3 rozporządzenia). Przepisy określają dane, jakie powinna zawierać faktura w każdym z tych przypadków. Należy zauważyć, iż regulacja zawarta w § 13 rozporządzenia, przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać. A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do jednej bądź wielu faktur sprzedaży lub też do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w przedmiotowym przypadku przyznanie kontrahentowi premii pieniężnej, stanowiącej rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, jest przesłanką determinującą konieczność wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej do każdej dostawy, w związku z którą rabat został udzielony. Przy czym, stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia dla jednej lub więcej dostaw towarów dokonywanych dla odbiorcy, Spółka może wystawić jedną fakturę korygującą zawierającą dane, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dane, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów przez kontrahenta Wnioskodawcy za dany okres wystawił fakturę korygującą tytułem premii pieniężnej/rabatu.

Wnioskodawca uznał, że zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie to powinno zostać udokumentowane fakturą korygującą z wyszczególnieniem kwot z faktur pierwotnych.

W związku z tym ww. faktura korygująca posiadała następujące pozycje:

* numer pierwotnej faktury,

* data wystawienia pierwotnej faktury,

* obrót pierwotnej faktury,

*% rabatu,

* kwota netto rabatu,

* stawka VAT,

* kwota VAT rabatu,

* kwota brutto rabatu.

Rabat, o którym mowa we wniosku dotyczy wszystkich dostaw towarów w danym okresie dla jednego odbiorcy.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie), faktura korygująca, stosownie do § 13 ust. 3 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia powinna zawierać następujące elementy tj. wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany rabat, kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Opisana we wniosku faktura korygująca wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Wnioskodawcy (jednego odbiorcy) dokumentująca rabat, który dotyczy wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie nie zawiera ww. elementów określonych w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Faktura ta nie zawiera bowiem okresu, do którego odnosi się udzielony rabat, który powinna zawierać faktura wystawiona na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.

Jeśli chodzi natomiast o kwotę udzielonego rabatu, którą powinna zawierać faktura korygująca wystawiona w trybie § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., to stwierdzić należy, że w opisanej przez Wnioskodawcę we wniosku fakturze, kwotę tę mogłaby stanowić "kwota netto rabatu" jednak tylko w sytuacji, gdy kwota ta stanowi sumaryczny rabat udzielony do wszystkich faktur pierwotnych wystawionych w danym okresie, a nie stanowi rabatu wyliczonego do poszczególnych faktur pierwotnych. Ponieważ jednak z wniosku wynika, że na fakturze korygującej znajduje się: "obrót pierwotnej faktury", "% rabatu" i "kwota netto rabatu", zatem uznać należy, że zawiera ona kwoty udzielonego rabatu do poszczególnych faktur pierwotnych i nie zawiera kwoty udzielonego rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Opisana we wniosku faktura korygująca nie zawiera więc kwoty udzielonego rabatu, o której mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Opisana przez Wnioskodawcę we wniosku faktura korygująca nie zawiera również kwoty zmniejszenia podatku należnego, którą powinna zawierać faktura korygująca wystawiona stosownie do § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. Skoro bowiem na fakturze korygującej opisanej we wniosku znajduje się: "numer pierwotnej faktury", "obrót pierwotnej faktury", "kwota netto rabatu" i "kwota VAT rabatu", zatem nie można uznać, że faktura ta zawiera kwotę zmniejszenia podatku należnego w odniesieniu do wszystkich faktur wystawionych w danym okresie, tylko co najwyżej w odniesieniu do poszczególnych faktur pierwotnych. Opisana we wniosku faktura korygująca nie zawiera więc kwoty zmniejszenia podatku należnego, o której mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanej we wniosku sytuacji prawidłowym sposobem dokumentowania udzielonego rabatu na rzecz kontrahenta Wnioskodawcy jest wystawienie faktury korygującej z wyszczególnieniem kwot z faktur pierwotnych, należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż z uzupełnienia wniosku z dnia 20 maja 2013 r. wynika, że na fakturze korygującej powinien być wykazany obrót i kwota podatku podlegającego obniżeniu z wszystkich faktur pierwotnych, jednak opisana przez Wnioskodawcę we wniosku faktura korygująca zawiera tylko wymienione przez Wnioskodawcę elementy i nie zawiera obrotu i kwoty podatku podlegającego obniżeniu z wszystkich faktur pierwotnych, a ponadto nie zawiera okresu, do którego odnosi się udzielony rabat, zatem stanowisko Wnioskodawcy co do prawidłowości sposobu wystawiania faktury korygującej w przedstawionej sytuacji należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl