Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-195/08/AS/KAN-1116/02/08
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkoły za środki otrzymane w ramach dotacji.

"(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności jest nauka języków obcych, PKD 80.42 A. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, gdyż wykonuje wyłącznie usługi edukacyjne. Obecnie na podstawie umowy (...) zawartej w Wojewódzkim Urzędem Pracy w R., Wnioskodawca realizuje projekt unijny (...). Za środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji Wnioskodawca nabył wyposażenie dla szkoły (kserokopiarka) oraz pomoce dydaktyczne (magnetofony, książki itp.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z faktur dokumentujących dokonane zakupy, które zostały sfinansowane dotacją Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części?

(...) Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem dla celów podatku od towarów i usług oraz że korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, gdyż wykonuje wyłącznie usługi edukacyjne, które są przedmiotowo zwolnione z podatku VAT zgodnie z poz. 7 załącznika nr 7 do ustawy o VAT. Z dotacji otrzymanych w ramach realizacji projektu unijnego (...) Wnioskodawca zakupił kserokopiarkę, magnetofony i książki.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz zakupione w ramach projektu towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT związanych z realizacją projektu (...)."

Opublikowano: S.Podat. 2008/6/51-52