IBPP1/443-1851/08/LSz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1851/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie".

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 grudnia 2008 r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat za pośrednictwem Starostwa Powiatowego zrealizował w latach 2004-2005 projekt stypendialny "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powiat posiada osobowość prawną, jednakże czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7 oraz podmiotem, na który wystawiane są faktury jest Starostwo Powiatowe, które posiada NIP.

Powiat nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, a także nie posiada numeru NIP.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki związane z:

a.

wypłatą stypendiów dla studentów,

b.

wynagrodzeniem pracowników obsługujących projekt,

c.

zakupem usługi audytu projektu.

Wydatek poniesiony w związku z zakupem usługi audytu projektu został udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Starostwo Powiatowe. Przy realizacji projektu, w związku z poniesieniem kosztu audytu, zapłacony został podatek VAT od przeprowadzonego audytu.

Projekt został zrealizowany w ramach zadań własnych Powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), tj. edukacji publicznej. Usługa audytu zakupiona w projekcie nie służyła czynnościom opodatkowanym.

Projekt polegał na nieodpłatnym przekazywaniu pieniędzy studentom. Beneficjenci ostateczni projektu uczestniczyli w projekcie nieodpłatnie.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do ww. projektu Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu: "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie", nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości, jak również w części, ponieważ usługi audytu, których dotyczy podatek VAT nie były wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (projekt realizowany w latach 2004 - 2005), niniejszą interpretacje oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu.

W myśl art. 33 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Jak wynika z powyższego, Starostwo Powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu.

Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe, powiatu i starostwa powiatowego również ma gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Starostwo Powiatowe jako jednostka wykonująca zadania Powiatu w zakresie edukacji publicznej na poziomie ponadgminnym zrealizowało projekt pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt polegał na nieodpłatnym przekazywaniu pieniędzy studentom. Beneficjenci ostateczni projektu uczestniczyli w projekcie nieodpłatnie.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki związane z:

a.

wypłatą stypendiów dla studentów,

b.

wynagrodzeniem pracowników obsługujących projekt,

c.

zakupem usługi audytu projektu.

W związku z poniesieniem kosztu audytu zapłacony został podatek VAT. Wydatek ten udokumentowany został fakturą VAT. Usługa audytu zakupiona w projekcie nie służyła czynnościom opodatkowanym.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało w całości ani w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionej usługi związanej ze zrealizowanym projektem pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w Powiecie".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl