IBPP1/443-1850/08/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1850/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Prezydenta Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu 15 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu stypendialnego nr... pn. "Program stypendiów dla uczniów Miasta na rok szkolny 2006/2007" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu stypendialnego pn. "Program stypendiów dla uczniów Miasta na rok szkolny 2006/2007". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 10 grudnia 2008 r., znak IBPP1/443-1575/08/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt nr pn. "Program stypendiów dla uczniów Miasta na rok szkolny 2006/2007" był realizowany w okresie od dnia 17 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

Wydatkami kwalifikowanymi w projekcie były przede wszystkim stypendia wypłacane uczniom. Wydatkami zawierającymi podatek VAT były: papier ksero, tusze do drukarki, segregatory, skoroszyty zawieszkowe (tj. materiały biurowe wykorzystane na potrzeby projektu), wykonanie oznakowania projektu (tablice informacyjne), promocyjny artykuł prasowy, papier ozdobny na zaproszenia na konferencję o projekcie, materiały promocyjne dla uczestników konferencji, szafy biurowe na dokumenty projektów, film promocyjny o projekcie.

Wydatki te nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT Miasta.

Podatek VAT w tym projekcie został wykazany jako wydatek kwalifikowany. Zgodnie z podręcznikiem Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR - kwalifikowalność wydatków z dnia 24 kwietnia 2006 r., jeżeli ostateczny odbiorca ma status podatnika VAT, należy stwierdzić, czy zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi - związek taki powoduje powstanie prawa do odliczenia podatku i wyklucza jego kwalifikowalność.

Do projektu zostało złożone oświadczenie o kwalifikowalności VAT, zawierające informację, iż Miasto, realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT w całości lub w części. Urząd Marszałkowski Województwa pismem nr z dnia 26 września 2008 r. zobowiązał Wnioskodawcę do dostarczenia indywidualnej interpretacji czy beneficjent ma czy nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu stypendialnego nr pn. "Program stypendiów dla uczniów Miasta na rok szkolny 2006/2007" istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że zakupione w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do dalszej sprzedaży opodatkowanej, Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika dofinansowanym zakupem towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi lub też zakupione towary i usługi związane z realizacją projektów nie będą wykorzystywane do dalszej sprzedaży, wówczas podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. bowiem jej przedmiotem jest wskazany przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 11a ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (Prezydent Miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy (miasta) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy.

Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe miasta i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości miasta podmiotowość urzędu miasta. Zatem Urząd Miasta działając w imieniu Miasta realizuje zadania własne Miasta i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań zrealizował projekt pn. "Program stypendiów dla uczniów Miasta na rok szkolny 2006/2007". W ramach realizacji ww. projektu dokonano przede wszystkim wypłat stypendiów dla uczniów. Dokonano również zakupy zawierające podatek VAT: papier ksero, tusze do drukarki, segregatory, skoroszyty zawieszkowe (tj. materiały biurowe wykorzystane na potrzeby projektu), wykonanie oznakowania projektu (tablice informacyjne), promocyjny artykuł prasowy, papier ozdobny na zaproszenia na konferencję o projekcie, materiały promocyjne dla uczestników konferencji, szafy biurowe na dokumenty projektów, film promocyjny o projekcie.

Jak wskazał Wnioskodawca wydatki te nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało (w całości lub w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl