Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1847/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji osób pracujących - szansą rozwoju regionu" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji osób pracujących - szansą rozwoju regionu".

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 grudnia 2008 r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, iż jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT.

W okresie od 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2007 r. Wnioskodawca realizował projekt pn.: "Podniesienie kwalifikacji osób pracujących - szansą rozwoju regionu" w ramach programu ZPORR Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 19 stycznia 2006 r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez zorganizowanie 240-godzinnych kursów języka obcego, 180-godzinnego kursu księgowości komputerowej oraz 90-godzinnego kursu obsługi komputera. W kursach z zakresu księgowości komputerowej mogły uczestniczyć 24 osoby, w kursach języka obcego 156 osób, natomiast w kursie obsługi komputera 36 osób. Efektem realizacji projektu było podniesienie kwalifikacji oraz aspiracji zawodowych uczestniczących w nim 216 osób pracujących z terenu Powiatów. Uczestnictwo w ww. projekcie było bezpłatne. Osoby uzyskały zaświadczenia poświadczające zdobycie przez nich kwalifikacji i umiejętności.

Zatrudniono personel do obsługi projektu oraz osoby do przeprowadzania zajęć (lektorów i trenerów zatrudnionych na umowę zlecenie, firmę prowadzącą kurs księgowości). W ramach poniesionych wydatków dotyczących beneficjentów ostatecznych poniesiono wydatki: wynajmu sal, zakupu podręczników i pomocy szkoleniowych oraz dokonano zakupów niezbędnych do realizacji projektu takich jak: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, szafa na archiwizowanie dokumentów projektowych.

Towary zakupione w projekcie służyły tylko i wyłącznie do celów projektu. Wnioskodawca nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Środki, z których finansowany był projekt - nie stanowią środków finansowanych bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca posiada możliwość uzyskania zwrotu bądź odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją powyższego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy uzyskanie zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją powyższego projektu nie będzie możliwy, gdyż środki, z których realizowany był projekt - nie stanowią środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług. Natomiast odliczenie podatku naliczonego w trybie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług nie może mieć zastosowania ze względu na brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (projekt realizowany w latach 2005 - 2007), niniejszą interpretacje oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, wyżej cytowanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W okresie od 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2007 r. Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). pn.: "Podniesienie kwalifikacji osób pracujących - szansą rozwoju regionu".

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez zorganizowanie 240-godzinnych kursów języka obcego, 180-godzinnego kursu księgowości komputerowej oraz 90-godzinnego kursu obsługi komputera. W kursach z zakresu księgowości komputerowej mogły uczestniczyć 24 osoby, w kursach języka obcego 156 osób, natomiast w kursie obsługi komputera 36 osób. Efektem realizacji projektu było podniesienie kwalifikacji oraz aspiracji zawodowych uczestniczących w nim 216 osób pracujących z terenu Powiatów. Osoby uzyskały zaświadczenia poświadczające zdobycie przez nich kwalifikacji i umiejętności. Uczestnictwo w ww. projekcie było bezpłatne.

Wnioskodawca ponosił wydatki dotyczące obsługi projektu tj.: zatrudniono personel do obsługi projektu oraz osoby do przeprowadzania zajęć (lektorów zatrudnionych do obsługi projektu - na umowę zlecenie, firmę prowadzącą kurs księgowości). W ramach poniesionych wydatków dotyczących beneficjentów ostatecznych poniesiono wydatki: wynajmu sal, zakupu podręczników i pomocy szkoleniowych oraz dokonano zakupów niezbędnych do realizacji projektu takich jak: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, szafa na archiwizowanie dokumentów projektowych.

Towary zakupione w projekcie służyły tylko i wyłącznie do celów projektu. Zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu o nazwie "Podniesienie kwalifikacji osób pracujących - szansą rozwoju regionu" nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie ma również prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy ani do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którym zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl