Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1822/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu nr... w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu nr... w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 9 grudnia 2008 r. znak IBPP1/443-1562/08/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat jest beneficjentem działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Wnioskodawca w ramach ZPORR realizował projekt nr.... Dotyczy on udzielania pomocy stypendialnej studentom, zgodnie z zasadami programu i umów o dofinansowanie projektów. Był realizowany w latach 2004 do 2007. Oprócz stypendium wypłacanego studentom, w ramach projektu dokonywane były zakupy materiałów biurowych. Podatek VAT naliczony w każdym zakupie został uznany za wydatek kwalifikowany przez instytucję wdrażającą (Urząd Marszałkowski). Projekt był realizowany przez Powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że w odniesieniu do projektu nr... stypendia wypłacano studentom zamieszkującym Powiat.

W odniesieniu do projektu, zakupy towarów i usług nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe posługujące się NIP. Starostwo Powiatowe jest urzędem obsługującym Powiat. Powiat nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT i nie posiada odrębnego numeru NIP, natomiast jest beneficjentem projektu i na Powiat są wystawiane faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części przez Powiat jako beneficjenta projektu nr....

Zdaniem Wnioskodawcy, powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (treść art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz. 578). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, czyli realizuje m.in. zadania udzielania pomocy uczniom i studentom z marginalizowanych terenów, będących w trudnej sytuacji materialnej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Powiat (Starostwo Powiatowe) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług Urzędu Skarbowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) § 8 ust. 1 pkt 13, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) cytowanej ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika - z tytułu nabycia towarów i usług.

Powiat, realizując projekt stypendialny nr..., jako jego beneficjent, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, bo podatek VAT jest w całości kosztem beneficjenta (Powiatu) - wydatkiem kwalifikowanym w odniesieniu do realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż Wnioskodawca w swym wniosku wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność; powiat posiada osobowość prawną. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1). Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 tej ustawy, zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. W myśl art. 34 ust. 1 ww. ustawy, starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego. Zatem Starostwo Powiatowe, działając w imieniu Powiatu, realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe zwolnienie zostało również utrzymane w § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W myśl art. 2 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Powiat jest beneficjentem działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - dotyczy m.in. projektu nr... realizowanego w ramach projektu ZPORR. Powyższy projekt dotyczy udzielania pomocy stypendialnej studentom, zgodnie z zasadami programu i umów o dofinansowanie projektów. Był realizowany w latach 2004 do 2007. Oprócz stypendium wypłacanego studentom zamieszkującym Powiat, w ramach projektu dokonano zakupu materiałów biurowych. Podatek VAT naliczony w każdym zakupie został uznany za wydatek kwalifikowany przez instytucję wdrażającą (Urząd Marszałkowski). Projekt był realizowany przez Powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do projektu, zakupy towarów i usług nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe posługujące się NIP. Starostwo Powiatowe jest urzędem obsługującym Powiat. Powiat nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT i nie posiada odrębnego numeru NIP, natomiast jest beneficjentem projektu i na Powiat są wystawiane faktury.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a ponadto Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja nie była, nie jest i nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu stypendialnego nr....

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w okresie pięciu lat oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym stanie faktycznym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Interpretacja niniejsza dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl