Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1793/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r., (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z dnia 1 grudnia 2008 r., znak: IBPP1/443-1400/08/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. realizowała projekt pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy" w okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2008 r. współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi). W celu prawidłowej realizacji projektów spółka dokonywała zakupu towarów i usług objętych podatkiem VAT.

Celem projektu była pomoc osobom zagrożonym utratą pracy, szczególnie pracownikom sektorów i zakładów restrukturyzowanych lub przedsiębiorstw w stanie likwidacji.

Działania podejmowane w ramach projektu obejmowały: opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla uczestników projektów, szkolenia ogólne i zawodowe, doradztwo indywidualne oraz subsydiowanie kosztów zatrudnienia uczestników projektów u nowych przedsiębiorców.

Zakupy obejmowały:

1.

czynsz najmu powierzchnibiurowej,

2.

wyposażenie biur projektu (meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny, niszczarka do dokumentów),

3.

materiały biurowe,

4.

promocję projektu (afisze, ulotki, kampania w mediach),

5.

rozmowy telefoniczne,

6.

materiały szkoleniowe dla uczestników projektu,

7.

catering dla uczestników szkoleń.

Zakupy powyższe nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - w celu realizacji projektu wydzielone zostały odrębne struktury organizacyjno - finansowe i z własnym zapleczem biurowym, pracownikami, telefonem i sprzętem, który wykorzystywany był jedynie na cele projektu, projekt nie wygenerował żadnych przychodów. Wszelkie działania na rzecz uczestników projektu wykonywane były bezpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejska oraz budżet państwa w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi) przez Sp. z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy odliczenie VAT w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ani też jego odliczenie, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT nie ma zastosowania ze względu na brak związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy są:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Właśnie do realizacji tych czynności mają być wykorzystywane towary i usługi, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W związku z tym, że wydatki poniesione na realizację ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, gdyż nieodpłatne świadczenie usług w tym przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgodnie bowiem z powołanym art. 5 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju), Spółka nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Środki, z których finansowany był projekt nie stanowią środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, więc nie ma możliwości dokonania zwrotu podatku VAT w trybie ww. rozporządzenia.

Reasumując:

W opinii Wnioskodawcy nie może on odzyskać kosztów podatku VAT poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. bowiem jej przedmiotem jest wskazany przez Wnioskodawcę zaistniały stan faktyczny - projekt realizowano w latach 2005 2008.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi co do zasady suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi lub też w przypadku, gdy podmiot nabywający towary czy usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi).

Celem projektu była pomoc osobom zagrożonym utratą pracy, szczególnie pracownikom sektorów i zakładów restrukturyzowanych lub przedsiębiorstw w stanie likwidacji.

Działania podejmowane w ramach projektu obejmowały: opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla uczestników projektów, szkolenia ogólne i zawodowe, doradztwo indywidualne oraz subsydiowanie kosztów zatrudnienia uczestników projektów u nowych przedsiębiorców.

Dokonane zakupy nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - w celu realizacji projektu wydzielone zostały odrębne struktury organizacyjno-finansowe i z własnym zapleczem biurowym, pracownikami, telefonem i sprzętem, który wykorzystywany był jedynie na cele projektu, projekt nie wygenerował żadnych przychodów. Wszelkie działania na rzecz uczestników projektu wykonywane były bezpłatnie.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy" nie były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji nie wystąpił podatek naliczony do odliczenia w związku z realizowanym projektem pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy" nie wystąpi również nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, której elementem byłby ww. podatek VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem pn. "Wykorzystaj szansę - pozostań na rynku pracy".

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym stanie faktycznym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl