Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1744/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2008 r. (data wpływu 13 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i uzyskania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: "Jedno szkolenie wiele możliwości. Spawanie metodami MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i uzyskania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: "Jedno szkolenie wiele możliwości. Spawanie metodami MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego."

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 listopada 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1427/08/AL z dnia 29 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, realizował w latach 2005-2006 projekt w ramach ZPORR dofinansowane ze środków EFS. Był to projekt szkoleniowy pn.: "Jedno szkolenie wiele możliwości. Spawanie metodami MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego" - nr ZZZ. Realizując powyższy projekt Wnioskodawca nie stosował podatku VAT jako naliczonego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi oświatowe (zał. 4, poz. 7) są zwolnione od podatku VAT, w związku z czym podatek VAT zawarty w zakupach towarów i usług dokonywanych na rzecz tych usług nie podlega rozliczeniu (odliczeniu) od podatku naliczonego (art. 86 ust. 1).

Podatek VAT Wnioskodawca rozliczył więc jako koszt projektu, podlegający dofinansowaniu.

W celu realizacji projektu Zakład dokonywał zakupów: materiałów do spawania (blacha, drut, elektrody, tlen), pomocy naukowych (podręczników), materiałów biurowych i piśmiennych, usług reklamy, artykułów spożywczych jako poczęstunek (tj. kawa, herbata, ciastka, paluszki), mediów (tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, telefon).

Zakupy dokumentowane były fakturami VAT wystawianymi na Zakład.

Faktury VAT za ich zakup w całości odnoszone były do kosztów projektu. Wyjątek stanowiły faktury za koszty medialne, które dotyczyły Zakładu jako całości. Część przypadająca na realizację projektu wyliczana była i zatwierdzana wg zasad i algorytmów ustalonych przez Wojewódzki Urząd Pracy Instytucję Wdrażającą ZPORR.

Dokonywane zakupy dla celów projektu nie były i nie są związane z działalnością opodatkowaną. Były wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych przy realizacji projektu. Ponieważ nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie miał i nie ma on prawa do odliczenia kwoty podatku (art. 86) lub zwrotu różnicy (art. 87).

W przedstawionym projekcie uczestniczyły osoby dorosłe pracujące (z wyjątkiem osób samozatrudnionych) mieszkające na terenach miejskich i wiejskich oraz zmarginalizowanych województwa podkarpackiego.

Nabór i rekrutacja na szkolenie organizowane były przez Zakład na zlecenie Instytucji Wiodącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poprzez szerokie rozpropagowanie go w lokalnych mediach (radio, prasa) a także ulotki, afisze i broszurki.

Zgodnie z PKWiU z 1997 r. (Dz. U. Nr 42) realizowane w ramach projektu usługi posiadają symbol 80.42.2. W oparciu o załącznik Nr 4, poz. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. usługi o symbolu ex 80 zwolnione są z podatku VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie (ostateczna wersja sformułowana w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 listopada 2008 r.):

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istniała lub istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT (art. 86) lub zwrotu różnicy tego podatku (art. 87).

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostateczne stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 listopada 2008 r.), ponieważ nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku (art. 86) lub zwrotu różnicy (art. 87).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W latach 2005-2006 Wnioskodawca realizował, w ramach ZPORR, projekt szkoleniowy pn.: "Jedno szkolenie wiele możliwości. Spawanie metodami MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego."

W celu realizacji projektu Zakład dokonywał zakupów: materiałów do spawania (blacha, drut, elektrody, tlen), pomocy naukowych (podręczników), materiałów biurowych i piśmiennych, usług reklamy, artykułów spożywczych jako poczęstunek (tj. kawa, herbata, ciastka, paluszki), mediów (tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, telefon).

Zakupy dokumentowane były fakturami VAT wystawianymi na Zakład.

Dokonywane zakupy dla celów projektu nie były i nie są związane z działalnością opodatkowaną. Były wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych (PKWiU 80.42.2).

Mając na uwadze cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu pn.: "Jedno szkolenie wiele możliwości. Spawanie metodami MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego" gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Zakład do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawca nie miał i nie ma również prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku (art. 87 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w ramach ww. projektu nie przysługiwało i nie przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu różnicy podatku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl