IBPP1/443-1630/08/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1630/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg publicznych i chodników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg publicznych i chodników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z przewidywanym wszczęciem postępowania przetargowego na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy L.", zaistniała wątpliwość, jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przedmiotowym postępowaniu. Zadanie będzie polegało na odśnieżaniu i piaskowaniu, zwalczaniu śliskości, przygotowaniu mieszanek piaskowo-solnych, usuwaniu oblodzeń. Na podstawie opisu zadania Urząd Statystyczny określił kod PKWiU: 90.03.13-00.10, (a według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. do PKWiU 90.00.30-00.00 - Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa przy wykonywaniu usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg publicznych i chodników.

Zdaniem Wnioskodawcy właściwa stawka podatku od towarów i usług to 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Ponadto zasadą jest, że organ podatkowy nie dokonuje klasyfikacji usług, jedynie określa właściwą stawkę podatku od towarów i usług dla zakwalifikowanej według PKWiU usługi. Prawidłowe opodatkowanie zależy od właściwego określenia podstawy opodatkowania co wiąże się z poprawnym zaklasyfikowaniem usługi, przy czym obowiązek właściwej klasyfikacji spoczywa na podatniku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wszcząć postępowanie przetargowe na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy L.".

Zgodnie z posiadaną przez Wnioskodawcę klasyfikacją ww. usługi mieszczą się w grupie 90.00.30-00.10 i polegają na odśnieżaniu i piaskowaniu, zwalczaniu śliskości, przygotowaniu mieszanek piaskowo-solnych, usuwaniu oblodzeń.

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%.

W myśl zaś art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7%.

W pozycji 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0 - usługi z zakresu gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Należy zauważyć, że pozycji 153 załącznika nr 3 do ustawy nie poprzedza przedrostek "ex", a to oznacza, iż ze stawki 7% korzystają bez wyjątku wszystkie usługi zaliczane na gruncie PKWiU do grupy 90.0.

Z powyższego wynika zatem, że usługi polegające odśnieżaniu i piaskowaniu, zwalczaniu śliskości, przygotowaniu mieszanek piaskowo-solnych, usuwaniu oblodzeń, sklasyfikowane pod pozycja PKWiU 90.00.30-00.00 są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl