Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1593/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytucji Filmowej przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej z Województwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r., wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej z Województwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy w roku 2008 udzielona została z Województwa dotacja celowa na realizację zadania "Fundusz Filmowy". Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wnioskodawcą dotacja może zostać wydatkowana wyłącznie na udział finansowy "Instytucji" w produkcji filmów wyłonionych w konkursie oraz na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski konkursowe. Podstawą przekazania środków są umowy koprodukcyjne zawarte z producentami wyłonionymi w konkursie oraz dokumenty księgowe dotyczące wynagrodzeń ekspertów.

Otrzymana przez Instytucję dotacja jest przekazywana producentowi na pokrycie kosztów związanych z realizacją filmów. Wnioskodawcy przysługuje udział w autorskich prawach majątkowych do wyprodukowanych filmów i proporcjonalny do tych praw udział we wpływach z przychodów na poszczególnych polach eksploatacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dotacja w chwili otrzymania przez Wnioskodawcę a następnie przekazana producentowi podlega podatkowi od towarów i usług VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku od towarów i usług w art. 29 ust. 1 wskazuje że podstawą opodatkowania co do zasady jest obrót zwiększony o dotacje, subwencje i inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych usług.

Dotacja uzyskana przez Instytucję nie ma bezpośredniego wpływu na cenę wyprodukowanego tytułu filmowego. Dotacja otrzymana nie powinna zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekazanie wkładu finansowego na pokrycie części kosztów również nie powinno być opodatkowane ponieważ stosownie do zawartej umowy producent pokrywa koszty produkcji filmu nie mające związku z ceną wyprodukowanego filmu jak również z cenami biletów kinowych stosowanymi w przypadku eksploatacji na ekranach kin.

Wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną nr IPPP-443-278/07-2/JF wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, niniejszą interpretacje oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy została udzielona z Województwa Śląskiego dotacja celowa na realizację zadania "Fundusz Filmowy". Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wnioskodawcą dotacja może zostać wydatkowana wyłącznie na udział finansowy "Instytucji" w produkcji filmów wyłonionych w konkursie oraz na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski konkursowe. Podstawą przekazania środków są umowy koprodukcyjne zawarte z producentami wyłonionymi w konkursie oraz dokumenty księgowe dotyczące wynagrodzeń ekspertów.

Otrzymana przez Instytucję dotacja jest przekazywana producentowi na pokrycie kosztów związanych z realizacją filmów. Wnioskodawcy przysługuje udział w autorskich prawach majątkowych do wyprodukowanych filmów i proporcjonalny do tych praw udział we wpływach z przychodów na poszczególnych polach eksploatacji.

Ponadto z wniosku wynika, iż otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę wyprodukowanego tytułu filmowego.

Tym samym brak jest bezpośredniego wpływu otrzymanej dotacji na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W związku z powyższym w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż skoro otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja z Województwa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług ww. zakresie, tym samym nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W kwestii natomiast opodatkowania przekazania producentowi wkładu finansowego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż przekazanie producentowi wkładu finansowego nie podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu.

Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, że jeśli ww. wkład pieniężny będzie dla producenta stanowił np. zaliczkę na przyszły produkt, to w określonych w ustawie okolicznościach będzie podlegać opodatkowaniu, kwestia ta nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Natomiast w myśl w art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego.

Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Odnośnie powoływania się przez Wnioskodawcę na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie należy zauważyć, iż interpretacje przepisów prawa podatkowego niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz nie mają one mocy prawa powszechnie obowiązującego i dotyczą konkretnego stanu faktycznego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl