IBPP1/443-1589/08/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1589/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) oraz z dnia 30 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów". Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z dnia 5 grudnia 2008 r. znak: IBPP1/443-1589/08/JP oraz pismem z dnia 30 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat od 2004 r. regularnie przystępował do konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektów stypendialnych.

W okresie od dnia 15 września 2004 r. do dnia 15 listopada 2005 r. Powiat realizował projekt... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

W ramach projektu realizowano wydatki w dwóch kategoriach: wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych - wypłata stypendiów oraz inne wydatki typu: opłata notarialna zabezpieczająca prawidłową realizację umowy, plakaty promocyjne, cadridge do drukarki, artykuły biurowe. Towary i usługi nabyte w trakcie realizacji projektu były związane z wykonywaniem czynności podatkowych. Każda z faktur wystawiona przez sprzedającego zawierała podatek VAT. Jak wyjaśnił Wnioskodawca poprzez wykonywanie czynności podatkowych należy rozumieć, że na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi zawarty jest podatek VAT.

Powiat nie korzystał ze zwolnienia ani tez z ulgi podatkowej. Nie otrzymał żadnego zwrotu podatku, podatek VAT ten był kosztem kwalifikującym się do dofinansowania przez instytucję zarządzającą - Urząd Marszałkowski.

Wyżej opisane wydatki przedstawiają materiały zużywalne które uległy eksploatacji, Powiat nie korzystał z nich po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu faktury VAT były wystawiane na Starostwo Powiatowe - Powiat, ul....,....

W odniesieniu do ww. projektu nie dokonano odliczenia podatku VAT w całości bądź części gdyż korzystał ze zwolnienia z opodatkowania wykonując zadania własne.

Ponadto, jak oświadczył Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 grudnia 2008 r., projekt nie był związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z wnioskiem o dofinansowanie występował Powiat. Powiat w ramach zadań własnych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zajmuje się edukacją publiczną a projekt stypendialny w swoich założeniach miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Realizacją i obsługą projektu stypendialnego zajmowało się Starostwo Powiatowe w ramach zadań wydziału oświaty. Starostwo Powiatowe posiada NIP i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje podatkowe w stosunku do następujących rodzajów działalności:

- umowy sprzedaży, nieruchomości,

- umowy dzierżawy i najmu,

- faktury za rozmowy telefoniczne,

- sprzedaż dokumentacji przetargowej.

Powiat ma osobowość prawną i jego organami jest Rada Powiatu oraz Zarząd. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Powiat nie jest zarejestrowany jako podatnik. Starostwo Powiatowe wykonuje zadania podlegające opodatkowaniu w imieniu Powiatu. Program stypendialny wplata się w zakres zadań własnych Powiatu, był skierowany do studentów którzy byli zameldowani na terenie Powiatu. Projekt obsługiwało Starostwo Powiatowe realizując go w ramach zadań wydziału oświaty. Stypendia współfinansowane były przez fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny oraz przez budżet państwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości odliczenia podatku VAT (obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) wynika z tego, że towary oraz usługi nabywane przy realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż w tym zakresie (działalność stypendialna) powiat (starostwo powiatowe) nie świadczy żadnych usług ani nie przenosi praw do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wnioskodawca uważa iż, zgodnie z par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, ponadto w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. bowiem jej przedmiotem jest wskazany przez Wnioskodawcę zaistniały stan faktyczny.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są:

- rada powiatu,

- zarząd powiatu.

W myśl art. 33 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego. Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań własnych realizował dofinansowany ze środków unijnych projekt... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

Jak wynika z opisu stanu faktycznego nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Ponadto jak wskazano wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia w całości ani w części kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją projektu... pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl