Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1574/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 15 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2008 r. (data wpływu 18 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 listopada 2008 r. (data wpływu 18 listopada 2008 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1574/08/AZ z dnia 28 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie miał nigdy statusu podatnika VAT, nie zamierza się również o taki status ubiegać. W okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawca realizował projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Niektóre faktury z okresu realizacji projektu wystawione i spłacone zostały w I kwartale 2007 r. Zrealizowany projekt pod nazwą "Internetowa baza ofert szkoleniowych portalu www.... jako sieć wymiany informacji o ofertach szkoleniowych rynku pracy - nowoczesne technologie szansą na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" - umowa z dnia 11 lipca 2006 r. nr... o dofinansowanie projektu nr... zrealizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy należał do projektów badawczych. Jego celem było stworzenie na istniejącej stronie internetowej modułu zawierającego darmową, dostępną dla wszystkich zainteresowanych bazę kursów i szkoleń z terenu województwa. Każda instytucja szkoleniowa oferująca usługi na terenie województwa mogła nieodpłatnie umieścić swoją ofertę szkoleniową, natomiast każda instytucja (bądź osoba prywatna) zainteresowana wyszukaniem w bazie dowolnej oferty szkoleniowej mogła skorzystać z bazy za darmo.

Zadaniem Wnioskodawcy było stworzenie i obsługa bazy kursów i szkoleń w portalu. Wszelkie efekty projektu miały charakter niematerialny i nigdy nie zostały użyte czy udostępnione w jakiejkolwiek innej formie niż nieodpłatnie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów - zgodnie z założeniami ZPORR, z którego to projekt był współfinansowany, projekt nie może generować żadnych przychodów. Efekty realizacji projektu nigdy nie miały jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi - efektem projektu było powstanie bazy kursów i szkoleń, udostępnianej nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej.

Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, jest organizacją o charakterze non-profit, nie osiąga przychodów, realizuje jedynie cele statutowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT za okres realizowanego projektu w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części za jakikolwiek okres działalności ponieważ nie jest i nigdy nie był podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, jest organizacją o charakterze non-profit, nie osiąga przychodów, realizuje jedynie cele statutowe.

W 2006 r. Stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą "Internetowa baza ofert szkoleniowych portalu www... jako sieć wymiany informacji o ofertach szkoleniowych rynku pracy - nowoczesne technologie szansą na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki". Celem projektu było stworzenie na istniejącej stronie internetowej modułu zawierającego darmową, dostępną dla wszystkich zainteresowanych bazę kursów i szkoleń z terenu województwa. Każda instytucja szkoleniowa oferująca usługi na terenie województwa mogła nieodpłatnie umieścić swoją ofertę szkoleniową, natomiast każda instytucja (bądź osoba prywatna) zainteresowana wyszukaniem w bazie dowolnej oferty szkoleniowej mogła skorzystać z bazy za darmo.

Zadaniem Wnioskodawcy było stworzenie i obsługa bazy portalu. Wszelkie efekty projektu miały charakter niematerialny i nigdy nie zostały użyte czy udostępnione w jakiejkolwiek inne formie niż nieodpłatnie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów. Efekty realizacji projektu nigdy nie miały jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi - efektem projektu było powstanie bazy kursów i szkoleń, udostępnianej nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zatem nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Prosta 10, 44 -101 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl