Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1550/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2008 r. (data wpływu 4 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2008 r. w odpowiedzi na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1550/08/AZ z dnia 22 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie zamierza złożyć wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania dokumentów mija 15 stycznia 2009 r. Po wyborze będzie korzystał z dotacji w ramach 4.2 i 4.3 (projekty współpracy i funkcjonowanie LGD) w latach 2009-2015.

Jeśli wniosek zostanie nagrodzony dotacją to Stowarzyszenie będzie mogło w ramach ww. działań PROW 2007-2013 finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w sprzęt biurowy, w tym komputerowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród wymienionych wyżej podmiotów. Ponadto będzie mogła finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania, która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD będzie nieodpłatnie ich szkoliła, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi, by składali wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe i wskazywała te projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą już prowadzone przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (ŚBRR). Sama LGD będzie jedynie mogła realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyła nieodpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy kwoty 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie VAT. LGD nie stanie się czynnymi podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie zamierza złożyć wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jeśli wniosek zostanie nagrodzony dotacją to Stowarzyszenie będzie mogło w ramach ww. działań PROW 2007-2013 finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w sprzęt biurowy, w tym komputerowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród wymienionych wyżej podmiotów. Ponadto będzie mogła finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania, która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD będzie nieodpłatnie ich szkoliła, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi, by składali wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe i wskazywała te projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą już prowadzone przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (ŚBRR). Sama LGD będzie jedynie mogła realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń.

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyła nieodpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy kwoty 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektem nie będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie VAT. LGD nie stanie się czynnymi podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnymi podatnikiem podatku VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na marginesie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie dotyczy natomiast ewentualnego uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika VAT czynnego jak i obowiązku składania deklaracji VAT-7, bowiem nie przedstawiono w tym zakresie opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jak i nie sformułowano zapytania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl