Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1537/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizowanego projektu pod nazwą "Zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizowanego projektu pod nazwą "Zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Składa co miesiąc deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie m.in.: wspieraniem, tworzeniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw jak również prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości. Działalność ta polega m.in. na wynajmie po preferencyjnych cenach pomieszczeń biurowych m.in. początkującym przedsiębiorcom. W związku z powyższym Stowarzyszenie obciąża co miesiąc wynajmujących pomieszczenia fakturami VAT z tytułu czynszu i korzystania z mediów. Ponadto Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisją Europejską, Wojewodą O. i innymi instytucjami, których celem jest promowanie przedsiębiorczości lokalnej jak również pomoc zainteresowanym przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji unijnych.

W ramach umowy XXX/4 z dnia 1 lipca 2004 r. podpisanej z Wojewodą O., Stowarzyszenie realizowało do końca sierpnia 2007 r. zadania w ramach działań:

* 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Promocja Przedsiębiorczości,

* 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Mikro-przedsiębiorstwa.

W związku z realizacją powyższych zadań, Stowarzyszenie podpisało m.in. umowę nr XXX/08 o dofinansowanie projektu "Zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006" (XX/777) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartą w dniu 23 czerwca 2008 r. z Wojewodą O. W ramach umowy rozliczono na podstawie dokumentów źródłowych w postaci faktur VAT, wydatki poniesione na zakup m.in.: prenumeraty opracowań wykorzystywanych przez księgowość Stowarzyszenia, tonerów do kserokopiarek, opłat pocztowych, usług kurierskich, druków, pieczątek, wizytówek, pocztowych książek nadawczych, książek kancelaryjnych, przedłużaczy do sprzętu komputerowego, opłat za usługę podłączenia drukarki, kalkulatorów, konsultacji w sprawie obsługi programu księgowego, opłat i prowizji bankowych, rocznej licencji na oprogramowanie antywirusowe do sprzętu komputerowego, taśm do faksu, myszek komputerowych, segregatorów na dokumenty, papieru do drukarki i kserokopiarki itp. materiałów biurowych. Materiały te wykorzystano do realizacji ww. zadań. Ponadto rozliczono wydatki poniesione na zakup wyposażenia w postaci: centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, regałów, programu kadrowo-płacowego, wentylatorów.

Dodatkowo Wnioskodawca podał, iż na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpił podatek należny, zatem ww. wydatki nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na dzień złożenia wniosku, mimo iż Stowarzyszenie od września 2007 r. nie realizuje zadań ZPORR, pozyskane wówczas wyposażenie i sprzęt biurowy nadal wykorzystuje do realizacji zadań będących czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. zadań w ramach umów podpisanych m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisją Europejską, Wojewódzkim Urzędem Pracy itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu w odniesieniu do zakupów dokonanych i rozliczonych w ramach umowy nr XXX/08 o dofinansowanie projektu "Zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006" (XX/777) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartą w dniu 23 czerwca 2008 r. z Wojewodą O., przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, iż zakupione w ramach projektu towary (materiały biurowe, wyposażenie biura i sprzęt biurowy) od dnia nabycia do nadal były i są wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługiwało i nie przysługuje mu nadal prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż Wnioskodawca w swym wniosku wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (ust. 2). Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (ust. 3).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Składa co miesiąc deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie m.in.: wspieraniem, tworzeniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw jak również prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości. Działalność ta polega m.in. na wynajmie po preferencyjnych cenach pomieszczeń biurowych m.in. początkującym przedsiębiorcom. W związku z powyższym Stowarzyszenie obciąża co miesiąc wynajmujących pomieszczenia fakturami VAT z tytułu czynszu i korzystania z mediów. Ponadto Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisją Europejską, Wojewodą O. i innymi instytucjami, których celem jest promowanie przedsiębiorczości lokalnej jak również pomoc zainteresowanym przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji unijnych.

W ramach umowy XXX/4 z dnia 1 lipca 2004 r. podpisanej z Wojewodą O., Stowarzyszenie realizowało do końca sierpnia 2007 r. zadania w ramach działań:

* 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Promocja Przedsiębiorczości,

* 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Mikro-przedsiębiorstwa.

W związku z realizacją powyższych zadań, Stowarzyszenie podpisało m.in. umowę nr XXX/08 o dofinansowanie projektu "Zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006" (XX/777) w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartą w dniu 23 czerwca 2008 r. z Wojewodą O. W ramach umowy rozliczono na podstawie dokumentów źródłowych w postaci faktur VAT, wydatki poniesione na zakup m.in.: prenumeraty opracowań wykorzystywanych przez księgowość Stowarzyszenia, tonerów do kserokopiarek, opłat pocztowych, usług kurierskich, druków, pieczątek, wizytówek, pocztowych książek nadawczych, książek kancelaryjnych, przedłużaczy do sprzętu komputerowego, opłat za usługę podłączenia drukarki, kalkulatorów, konsultacji w sprawie obsługi programu księgowego, opłat i prowizji bankowych, rocznej licencji na oprogramowanie antywirusowe do sprzętu komputerowego, taśm do faksu, myszek komputerowych, segregatorów na dokumenty, papieru do drukarki i kserokopiarki itp. materiałów biurowych. Materiały te wykorzystano do realizacji ww. zadań. Ponadto rozliczono wydatki poniesione na zakup wyposażenia w postaci: centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, regałów, programu kadrowo-płacowego, wentylatorów.

Dodatkowo Wnioskodawca podał, iż na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpił podatek należny, zatem ww. wydatki nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na dzień złożenia wniosku, mimo iż Stowarzyszenie od września 2007 r. nie realizuje zadań ZPORR, pozyskane wówczas wyposażenie i sprzęt biurowy nadal wykorzystuje do realizacji zadań będących czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. zadań w ramach umów podpisanych m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisją Europejską, Wojewódzkim Urzędem Pracy itp.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-342 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl