IBPP1/443-1535/08/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1535/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "Nowe kwalifikacje - nowa praca, kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy K." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Nowe kwalifikacje - nowa praca, kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy K.". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1535/08/AZ z dnia 4 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina zrealizowała projekt pod nazwą "Nowe kwalifikacje - nowa praca, kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy K.". Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu - 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 r. Działanie 2.3 Reorientacja Zawodowa Osób Odchodzących z Rolnictwa. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową zawartą a Wojewódzkim Urzędem Pracy podatek VAT był kosztem kwalifikowanym projektu. Celem projektu było umożliwienie rolnikom lub domownikom chcącym odejść z rolnictwa nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zakładał realizację kursów zawodowego prawa jazdy kategorii C lub C+E dla 10 beneficjentów i kursu w zawodzie kucharz dla 2 beneficjentów oraz kursu operatora koparko - ładowarki i koparki jednonaczyniowej dla 3 beneficjentów. W wyniku realizacji projektu beneficjenci uzyskali nieodpłatnie zawodowe prawa jazdy danej kategorii. Nabywając nieodpłatnie następujące kwalifikacje zawodowe kierowca samochodów ciężarowych (z przyczepą lub bez przyczepy), kucharz, operator koparko-Ładowarki i koparki jednonaczyniowej. W wyniku realizacji projektu nie powstanie mienie i nie będzie ono wykorzystywane. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

W celu realizacji projektu dokonano zakupu materiałów biurowych i promocyjnych. Dokonano również wypłaty wynagrodzenia związanego z obsługą projektu ora zapłacono ośrodkom szkoleniowym za kursy szkoleniowe, w których wzięli udział uczestnicy projektu tj. rolnicy i domownicy z terenu Gminy. Materiały zakupione w ramach projektu służyły wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu i w przyszłości nie będą udostępniane w takich celach jak najem, dzierżawa czy odpłatne udostępnianie. Gmina realizując projekt nie mogła w żaden sposób odzyskać podatku VAT, nie mogła skorzystać z odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących ww. projekt w jakikolwiek sposób w systemie VAT lub poza nim.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach VAT dokumentujących ww. projekt zarówno w systemie VAT jak i poza nim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, iż Gmina zrealizowała projekt pod nazwą "Nowe kwalifikacje - nowa praca, kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy K.". Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu - 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 r. Działanie 2.3 Reorientacja Zawodowa Osób Odchodzących z Rolnictwa. Celem projektu było umożliwienie rolnikom lub domownikom chcącym odejść z rolnictwa nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zakładał realizację kursów zawodowego prawa jazdy kategorii C lub C+E dla 10 beneficjentów, kursu w zawodzie kucharz dla 2 beneficjentów oraz kursu operatora koparko - ładowarki i koparki jednonaczyniowej dla 3 beneficjentów. W wyniku realizacji projektu beneficjenci uzyskali nieodpłatnie zawodowe prawa jazdy danej kategorii.

W wyniku realizacji projektu nie powstanie mienie i nie będzie ono wykorzystywane. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Materiały zakupione w ramach projektu służyły wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu i w przyszłości nie będą udostępniane w takich celach jak najem, dzierżawa czy odpłatne udostępnianie.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie będzie miał więc również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy również zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Ponadto tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących ww. projekt w jakikolwiek sposób poza systemem VAT ponieważ pomimo wezwania Wnioskodawca nie sprecyzował wniosku w tej części.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. Jednocześnie nadmienia się, iż zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl