Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1523/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2008 r. (data wpływu 9 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasta - Urząd Miasta planuje realizację projektu pn. "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach".

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku Pałacu Młodzieży w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych, co pozwoli na rozszerzenie działalności placówki, wzmocnienie powiązań edukacji szkolnej z edukacją kulturalną.

Dzięki realizacji projektu umożliwione zostanie zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji co pozwoli na interaktywną prezentację oferty kulturalnej beneficjenta.

Bezpośrednim produktem projektu jest przebudowa budynku Pałacu Młodzieży położonego na działkach 1, 2 i 3 przy ul. P., będącej własnością beneficjenta.

Celem architektoniczno-konstrukcyjnym realizowanego zadania jest:

* wprowadzenie zmian funkcjonalnych w układzie pomieszczeń w budynku,

* zagospodarowanie terenu wokół PM,

* remont kapitalny budynku

* przebudowa i rozbudowa,

* wymiana przestarzałych i niebezpiecznych urządzeń,

* dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. i potrzeb użytkowników niepełnosprawnych.

Zakres projektu obejmuje w budynku Pałacu Młodzieży:

* remont pomieszczeń wewnętrznych,

* nowy układ ścian działowych i otworów komunikacyjnych,

* dostosowanie budynku dla potrzeb niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie dźwigu oraz wewn. pochylni w hallu,

* remont elewacji i dachu, przebudowę ganku, schodów, modernizację wejść i dojść oraz przyłączy,

* wymianę stolarki i ślusarki otworowej,

* wprowadzenie nowego układu komunikacji i ewakuacji wewn. - przebudowę korytarza dla dostosowania go do wymogów drogi ewak., wydzielenie pożarowo na wszystkich kondygnacjach klatek schodowych,

* przeprojektowanie wszystkich sanitariatów, wydzielenie sanitariatów dla niepełnosprawnych, zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego w węzłach sanitarnych szatni sportowych,

* przebudowę sali wielofunkcyjnej wraz ze zmianą układu wejść,

* przebudowę pomieszczeń piwnic i zlokalizowanie w nich wentylatorowi, zmianę wyposażenia i kanałów powietrznych,

* wykonanie czerpni i wyrzutni terenowej wentylacji mechanicznej, usytuowanych poza budynkiem jako wolnostojących budowli,

* wydzielenie pożarowo wymiennikowni i zmianę wyposażenia kotłowni,

* remont portierni-szatni.

W budynku pomocniczym zaprojektowano przebudowę schodów po Pd i Pn stronie budynku oraz poziomego dojścia. Zakłada się także modernizację układu komunikacyjnego-zmianę szerokości drogi, chodników, rozbudowę parkingu, wymianę nawierzchni oraz remont boisk sportowych (zmianę nawierzchni) oraz zmianę ich funkcji na place imprez.

Budynek garaży zostanie przebudowany, natomiast nieużywane sanitariaty rozebrane. Przebudowane zostaną trybuny na skarpie ograniczającej teren boisk oraz stała scena plenerowa usytuowana w centralnej części terenu.

Modernizacja bazy kulturalnej stworzy możliwości do wzbogacenia i podniesienia jakości oferty kulturalnej, a przez to również turystycznej Miasta i regionu. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu. Rezultatem projektu będzie wzrost liczby osób korzystających w ciągu roku z obiektów infrastruktury kultury do 30 542 osób w roku 2011.

Wsparcie inwestycji z zakresu kultury pozytywnie wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego. Podniesienie jakości oferty kulturalnej przyczyni się do zmiany wizerunku wśród pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami.

Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana do mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów będzie sprzyjać urozmaiceniu zagospodarowania czasu wolnego, przekładając się na podniesienie atrakcyjności regionu, jako miejsca pracy i życia.

W wyniku realizacji projektu powstaną w Teatrze 3 nowe miejsca pracy. Rozwinięta wymiana kulturalna będzie ważnym obszarem współpracy wewnątrzregionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

Zmiany ilościowe i jakościowe, jakie zaistnieją po zakończeniu realizacji projektu, dotyczą:

* optymalnego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje placówka, tj. sala widowiskowo-teatralna, galeria, teren rekreacyjny, miejsca parkingowe itd.

* dalszego rozwoju placówki w zakresie kultury i edukacji,

* poprawy warunków prowadzonych zajęć i organizacji imprez, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych efektów działalności prowadzonej przez Pałac Młodzieży,

* poprawy komfortu użytkowników obiektu, w tym dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,

* poprawy warunków sanitarnych,

* zapewnienia bezpieczeństwa - p.poż,

* doprowadzenia zabytkowej substancji technicznej budynku do stanu właściwego, nie zagrażającego dalszej degradacji.

Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010. Inwestycja finansowana będzie w części ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych), a pozostałą część pokryje Gmina ze środków własnych.

Gmina Miasta - Urząd Miasta złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Schemat A rozwój infrastruktury kulturalnej.

Dofinansowanie w formie pomocy bezzwrotnej dokonywane będzie poprzez przekazanie środków w formie zaliczki i refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych. Dotacja na realizację projektu będzie gromadzona na odrębnym rachunku bankowym.

Beneficjentem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Gmina Miasta (GM), posiadająca status miasta na prawach powiatu. Organem wykonawczym GM jest Prezydent Miasta, który wykonuje swoje zadnia przy pomocy Urzędu Miasta (UM). Urząd dzieli się na 19 jednostek zasadniczych oraz 12 pozostałych jednostek organizacyjnych. Za koordynację właściwego przygotowania i realizacji projektu do dofinansowania ze środków pomocowych odpowiedzialni są pracownicy Referatu ds. Środków Pomocowych w Wydziale Strategii UM. Nadzorem nad bezpośrednią realizacją projektu zajmą się pracownicy Wydziału Realizacji Inwestycji (WRI), zajmujący się m.in. realizacją, odbiorami i rozliczaniem inwestycji, prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie inwestycji, wykonywaniem uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. Nadzór inwestorski zlecony zostanie firmie zewnętrznej, wybranej w trybie przetargu nieograniczonego. Wybór wykonawcy robót budowlanych również nastąpi w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Nad prawidłowością wszystkich organizowanych w projekcie przetargów oraz stosowaniem ustawy - Prawo Zamówień Publicznych czuwał będzie Zespół Zamówień Publicznych UM. Księgowość projektu prowadzona będzie przez Wydział Budżetowo-Księgowy, a rozliczeniem i sprawozdawczością finansową zajmie się Wydział Finansowy.

Modernizowany obiekt będzie nadal własnością GM i pozostanie w zarządzie dyrekcji Pałacu Młodzieży, której jednostką nadzorującą jest Wydział Edukacji UM, będący organem prowadzącym dla placówek oświatowych. Do zadań WED należą min. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, wykonywanie zadań GM wynikających z przepisów prawa oświatowego, prace związane z przygotowaniem projektu i wykonaniem budżetu GM w zakresie oświaty, prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych.

Bezpośrednio za eksploatację przebudowanej infrastruktury odpowiedzialny będzie dyrektor Pałacu Młodzieży Infrastruktura służyć będzie dzieciom i młodzieży z T. i okolicznych Gmin do celów edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych, a także mieszkańcom GM i regionu oraz turystom. Wybudowane obiekty wykorzystywane będą głównie na potrzeby zajęć pozalekcyjnych oraz imprez kulturalnych i sportowo-widowiskowych. Za finansowanie eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury będzie odpowiedzialna GM, w ramach prawnych i instytucjonalnych, w jakich funkcjonuje system oświaty w Polsce. Środki na prowadzenie inwestycji zapewnione zostaną w WPI oraz budżecie GM. Dalsze utrzymanie powstałej infrastruktury finansowane będzie z dotacji dla instytucji kultury z budżetu Gminy.

Ponadto Wnioskodawca dodaje, że dla celów podatkowych Gmina Miasta - Urząd Miasta zarejestrowani są jako jeden czynny podatnik VAT, posługują się jednym numerem NIP i składają jedną deklarację VAT-7.

Planowana realizacja projektu będzie związana z wykonywaniem zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji których gmina utworzyła jednostki organizacyjne. Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach planowanego do realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Stroną umowy (zleceniodawcą) z wykonawcą robót będzie Gmina Miasta T. - Urząd Miasta T. i to właśnie na Gminę Miasta T. - Urząd Miasta T. wystawiane będą faktury VAT.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu mienie będzie własnością Gminy Miasta - Urzędu Miasta, oddaną nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Pałacowi Młodzieży, w celu prowadzenia działalności statutowej. Pałac Młodzieży jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego, wchodzącą w skład ogólnego systemu wychowawczego. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasta - Urząd Miasta, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych, zapewnia jej utrzymanie oraz organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych.

Celem działalności Pałacu jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku. Pałac Młodzieży jest gminną jednostką organizacyjną (zakładem budżetowym), utworzoną przez Gminę Miasta - Urząd Miasta w celu wykonywania określonych w drodze ustawy zadań własnych. Podstawowym źródłem finansowania placówki jest dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne. Pałac Młodzieży jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina Miasta - Urząd Miasta ma możliwość odzyskania podatku VAT od towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji: "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach" finansowanej częściowo ze środków pomocowych - z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt: "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach" Gmina Miasta - Urząd Miasta nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane we wniosku o dofinansowanie, zarówno na dzień obecny jak, również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. Gmina Miasta - Urząd Miasta wykonuje w przeważającym zakresie czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z z późn. zm.).

Realizując zadania ustawowe są zawierane umowy cywilnoprawne, które spowodowały, że Gmina Miasta - Urząd Miasta stała się podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Gmina Miasta - Urząd Miasta dokonuje rozliczenia podatku należnego z pomniejszeniem o podatek naliczony. Rozliczenia te prowadzone są w ograniczonym zakresie. Na podstawie ww. ustawy, Gmina Miasta - Urząd Miasta ewidencjonuje tylko te zakupy towarów i usług, które refakturuje, a więc Gmina Miasta - Urząd Miasta dokonuje odliczenia podatku naliczonego. Podatek należny pomniejszony zostaje o podatek naliczony wyłącznie z refaktur za media oraz operaty szacunkowe. Pozostałe czynności działalności, za które Gmina Miasta - Urząd Miasta ponosi wydatki nie są ewidencjonowane w rejestrze VAT - zakupy i nie dokonuje odliczenia podatku VAT, który stanowi koszt działalności.

Dokonana szczegółowa analiza pod kątem istnienia związku podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT pokazuje, że podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonanie inwestycji: "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach" nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, w związku z czym Gmina Miasta -Urząd Miasta nie ma możliwości odzyskania tego podatku w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gminie nie będzie przysługiwało prawo do rozliczenia (odzyskania) na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wykonawców inwestycji. Gminie nie będzie również przysługiwało prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), a w szczególności przepisów § 23-27 tego rozporządzenia określającego przypadki, których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Tak więc Gmina Miasta - Urząd Miasta nie ma możliwość odzyskania podatku VAT od towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji: "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach" finansowanej częściowo ze środków pomocowych - z Regionalnego Programu Operacyjnego i nie będzie występowała o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a zatem w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższe zwolnienie utrzymano również w § 13 ust. 1 pkt 11, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8),

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9),

* utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy (miasta) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy (miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy (miasta).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań w latach 2009-2010 zamierza zrealizować projekt pod nazwą "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach", finansowany częściowo ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a częściowo ze środków własnych Gminy.

Pałac Młodzieży jest gminną jednostką organizacyjną (zakładem budżetowym), utworzoną przez Gminę Miasta - Urząd Miasta w celu wykonywania określonych w drodze ustawy zadań własnych. Podstawowym źródłem finansowania placówki jest dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne. Pałac Młodzieży jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Celem działalności Pałacu jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie własnością Gminy Miasta - Urzędu Miasta, oddaną nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Pałacowi Młodzieży, w celu prowadzenia działalności statutowej, a realizowany projekt będzie zgodny z zadaniami własnymi gminy, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym.

Poza tym zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a w związku z realizacją projektu Gmina nie będzie uzyskiwała żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż oddanie nieruchomości w trwały zarząd dokonywane jest w drodze decyzji przez właściwy organ. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w drodze decyzji w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Przepisy art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z których wynika oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują zatem na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, naliczonego w związku z związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa Pałacu Młodzieży - Nowe funkcje w starych murach", gdyż zakupy te nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Powyższe uregulowania utrzymano również w § 22 ust. 1 i 2, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków" po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl