IBPP1/443-1520/08/AZ - Prawidłowość wystawianych faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1520/08/AZ Prawidłowość wystawianych faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko PHU Spółka Jawna, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą handlującą meblami biurowymi. Na pobrane zaliczki wystawiane są faktury "VAT zaliczka" z kwotami: netto, VAT i brutto. Brutto jest kwotą pobranej zaliczki, a w treści faktury Wnioskodawca podaje, że jest to zaliczka na zamówione towary. Następnie Wnioskodawca wystawia fakturę końcową, zamykającą transakcję i w pierwszej pozycji faktury podaje kwotę pobranej zaliczki, ale tylko w kwocie brutto (bez wyszczególnienia netto i kwoty VAT) do odliczenia od faktury całościowej.

Tylko na takie rozpisanie pozwala Wnioskodawcy używany przez niego program.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działanie Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego działanie jest prawidłowe, ponieważ wystawiona faktura VAT zaliczkowa zawiera kwotę brutto w rozbiciu na netto i VAT i jest ona integralną częścią rozliczeń z kontrahentami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1320) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl zaś art. 106 ust. 3 przepis m.in. ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Tryb i forma dokumentowania otrzymanych zaliczek określone zostały w obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2-3.

Zgodnie z § 10 ust. 3 fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

W myśl § 10 ust. 4 rozporządzenia - faktura stwierdzającą pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3.

datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto,

4.

stawkę podatku;

5.

kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

6.

i. ZB x SP

KP = ------

i. 100 + SP

7.

gdzie:

8.

KP- oznacza kwotę podatku,

9.

ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto,

10.

SP- oznacza stawkę podatku;

11.

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

12.

datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 - 3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 5 rozporządzania - jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 - 3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast w myśl § 10 ust. 6, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 -3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowania są powtórzeniem unormowań zawartych w § 14 ust. 1 - 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca dla udokumentowania otrzymanej zaliczki wystawia faktury "VAT zaliczka" zawierające kwoty: netto, VAT i brutto. Brutto jest kwotą pobranej zaliczki, a w treści faktury Wnioskodawca podaje, że jest to zaliczka na zamówione towary. Następnie wystawiana jest faktura końcowa, zamykająca transakcję, która w pierwszej pozycji zawiera informację o kwocie pobranej zaliczki, ale tylko w wartości brutto (bez wyszczególnienia netto i kwoty VAT).

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż faktura dokumentująca otrzymanie części należności przed wydaniem towaru powinna przede wszystkim zawierać dane określone w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, tak jak faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży tj. cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku oraz kwotę należności. Odpowiednie bowiem zastosowanie art. 106 ust. 1, dla części należności otrzymanej przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nadaje art. 106 ust. 3 ustawy o VAT.

Natomiast w myśl cytowanego powyżej § 10 ust. 4 rozporządzenia, który precyzyjniej określa treść faktury zaliczkowej, winna ona zawierać kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, jak również stawkę podatku oraz kwotę podatku wyliczoną według podanego w tym przepisie wzoru.

Jednocześnie stosownie do § 10 ust. 3, faktura, wystawiana nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) - powinna zawierać również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto.

Zatem ustawodawca wskazał, iż faktura dokumentująca otrzymanie kolejnej zaliczki powinna zawierać również sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto. Jednakże wymóg ten nie został określony, w stosunku do faktury końcowej zamykającej transakcję.

W świetle powołanego powyżej przepisu z § 10 ust. 5 faktura końcowa, zamykającą transakcję sprzedaży wystawiana jest na zasadach określonych w § 5 i 7-9.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. (§ 9 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.) ust. 1 faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. co najmniej:

*

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

*

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

*

stawki podatku;

*

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

*

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

*

wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

*

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Faktura ta powinna więc zawierać ww. dane, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. Ponadto faktura końcowa powinna zawierać, numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usług.

Powyższe oznacza, iż ustawodawca nie nałożył obowiązku wykazywania w fakturze końcowej, o której mowa w § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia, pobranej wcześniej części należności (zaliczki) z podziałem na wartość netto i podatek VAT.

W świetle powyższego wykazanie przez Wnioskodawcę w fakturze końcowej, zamykającej transakcję, kwoty pobranej zaliczki w kwocie brutto (bez wyszczególnienia netto i kwoty VAT), nie jest niezgodne z ww. przepisami dotyczącymi zasad wystawiania faktur. Istotne jest natomiast, aby faktura ta zawierała elementy obowiązkowe, o których mowa w § 10 ust. 5 rozporządzenia w szczególności numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, sumę wartości towarów (usług) pomniejszoną o wartość otrzymanych części należności oraz kwotę podatku pomniejszoną o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ zauważa, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 -101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl