Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1507/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 9 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania w całości lub w części podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa drogi lokalnej w O. przy ulicy L. na odcinku od ulicy G. do ulicy C." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa drogi lokalnej w O. przy ulicy L. na odcinku od ulicy G. do ulicy C.".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 grudnia 2008 r. znak. IBPP1/443-1507/08/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i nie posiada numeru NIP, natomiast Urząd Miejski jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 7 października 1996 r. Gmina i Urząd Miejski posługują się jednym numerem NIP..., deklaracje VAT składa Urząd Miejski.

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne na drogach lokalnych, w tym również współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej EFRR. W związku z wykonaniem zadania zakwalifikowanego do realizacji w ramach RPO, jednostka przeprowadza przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Wykonawca za wykonanie usługi obciąża Gminę fakturą VAT. Płatność realizowana będzie częściowo ze środków finansowych pochodzących z przyznanej bezzwrotnej pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego, a częściowo ze środków własnych Gminy.

Jeżeli zadanie będzie zakwalifikowane w projekcie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO, konieczne jest złożenie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. W oparciu o uzyskane informacje należy rozstrzygnąć czy podatek VAT zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że mienie - tj. nawierzchnia drogi - nie będzie w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi przez Gminę. Będzie to droga o charakterze drogi publicznej.

Sformułowanie "poniesiony przez Gminę wydatek jest również w całości kosztem jednostki" oznacza, że Gmina, nie mając żadnej możliwości odliczenia w całości bądź w części podatku naliczonego w fakturach VAT, pokrywa całkowicie koszty wykonywania zadania, tym samym wydatek będzie w całości kosztem zadania.

Inwestycja prowadzona będzie w ramach zadań własnych Gminy, tj. inwestycja na drogach lokalnych, poprawa sieci dróg, w ramach art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z zaangażowaniem źródeł zewnętrznych w finansowaniu w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pod nazwą "Przebudowa drogi lokalnej w O. przy ulicy L. na odcinku od ulicy G. do ulicy C.", istnieje możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, po zakończeniu realizacji projektu, Gmina nie wykonuje czynności opodatkowanych związanych ze zrealizowanym projektem (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT - Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zatem nie ma możliwości odliczenia w całości bądź w części podatku naliczonego w fakturach VAT wystawionych przez wykonawców projektu. Poniesiony przez Gminę wydatek jest również w całości kosztem jednostki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 tej ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1). Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Miasta działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe zwolnienie przewidziane było również na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W myśl art. 2 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i nie posiada numeru NIP, natomiast Urząd Miejski jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 7 października 1996 r. Gmina i Urząd Miejski posługują się jednym numerem NIP, deklaracje VAT składa Urząd Miejski.

Wnioskodawca realizuje zadanie inwestycyjne na drogach lokalnych, w tym również współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej EFRR. W związku z wykonaniem zadania zakwalifikowanego do realizacji w ramach RPO, jednostka przeprowadza przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Wykonawca za wykonanie usługi obciąża Gminę fakturą VAT. Płatność realizowana będzie częściowo ze środków finansowych pochodzących z przyznanej bezzwrotnej pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego, a częściowo ze środków własnych Gminy.

Mienie - tj. nawierzchnia drogi - nie będzie w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi przez Gminę. Będzie to droga o charakterze drogi publicznej.

Inwestycja prowadzona będzie w ramach zadań własnych Gminy, tj. inwestycja na drogach lokalnych, poprawa sieci dróg, w ramach art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z zaangażowaniem źródeł zewnętrznych w finansowaniu w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zatem w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a ponadto Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa drogi lokalnej w O. przy ulicy L. na odcinku od ulicy G. do ulicy C.".

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-342 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl