IBPP1/443-1479/08/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1479/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Organizacja i wyposażenie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach ZPORR w Województwie X" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Organizacja i wyposażenie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach ZPORR w Województwie X". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1474 do 1495/08/MS z dnia 17 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - XXX w ramach IV Priorytetu ZPORR realizował projekt nr 03/84 "Organizacja i wyposażenie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach ZPORR w Województwie X". Realizacja przedmiotowego projektu polegała na: pokryciu kosztów przygotowania powierzchni biurowej tj. prac malarskich i konserwacyjnych, miesięcznych kosztów energii elektrycznej, cieplnej oraz kosztów najmu powierzchni przeznaczonej na funkcjonowanie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w XXX. W celu wyposażenia Punktu Informacyjnego zakupione zostały meble biurowe, zestawy komputerowe - 3 szt. oraz sprzęt biurowy: drukarka - 1 szt., aparaty telefoniczne - 3 szt., tel/fax. - 1szt. Zakupione zostały ponadto tonery do drukarki - 7 szt. oraz w ramach uzupełnienia wyposażenia pomieszczeń zakupiono żaluzje, wentylatory i kosze na śmieci. Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością XXX. XXX jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Urząd. Projekt był realizowany na potrzeby Urzędu do wykonywania zadań publicznych. Koszty związane z ww. projektem są udokumentowane fakturami VAT.

Działania wykonywane w ramach ww. projektu wykonywane są nieodpłatnie w ramach wykonywanych zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na Wnioskodawcę oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W ramach Priorytetu 4 ZPORR pomoc przeznaczona była dla: Instytucji Zarządzającej ZPORR w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich i Instytucji wdrażających działania w ramach II Priorytetu ZPORR oraz instytucji wdrażających działanie 3.4. W ramach priorytetu pomocy technicznej ZPORR realizowane były projekty, których celem było wsparcie ww. instytucji w wypełnianiu ich obowiązków związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pomoc techniczna realizowana była w ramach zasady 11 (2) rozporządzenia nr 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych, określającej kategorie wydatków limitowanych procentowym udziałem pomocy technicznej w stosunku do udziału całkowitego środków strukturalnych EU w wartości ogólnej ZPORR, oraz w ramach zasady 11 (3) tego rozporządzenia, określającej kategorie wydatków niepodlegających limitom. Zadania realizowane w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc techniczna - wynikały również z następujących przepisów:

* art. 34-37 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie ogólnych zasad wdrażania funduszy strukturalnych (tzw. rozporządzenie ramowe),

* rozdziały 6-7 ustawy o NPR (Dz. U.04.116.1206),

* ZPORR wraz z jego uzupełnieniem.

Wszystkie towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. wniosku były (są i będą) wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że czynności wykonywane w ramach przedmiotowych projektów wykonywane są nieodpłatnie w ramach zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na Wnioskodawcę oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W żadnym zakresie towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowych projektów nie były (nie są i nie będą) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie faktu, że:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż beneficjent w ramach realizowanego projektu nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc w tym zakresie nie jest czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną przez XXX odpłatną działalnością gospodarczą, a więc w tym zakresie nie występuje jako czynny podatnik podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odzyskania. Wymieniony w części F pkt 50 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością XXX, dlatego też nie ma możliwości odliczania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r. z uwagi na fakt, iż wniosek o wydanie niniejszej interpretacji z dnia 1 października 2008 r. dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast podstawą do odliczenia podatku naliczonego w obrocie krajowym jest wyłącznie faktura VAT. Faktury te, stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16., są obowiązani wystawić Podatnicy, o których mowa w art. 15 (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa-art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych - art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy projekt był realizowany na potrzeby Urzędu w celu wykonania przez niego zadań publicznych, gdyż to Urząd Marszałkowski jako jednostka organizacyjna województwa, zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną zarządu województwa.

W związku z powyższym nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Urząd jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaniem projektu pn.: "Organizacja i Wyposażenie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach ZPORR w X".

Reasumując, prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom podatku od towarów i usług i to w takim zakresie w jakim wydatki udokumentowane poszczególnymi fakturami są związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jednakże nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu służą do wykonania zadań publicznych w zakresie których Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie spełnia przesłanek warunkujących prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl