Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1470/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 23 grudnia 2008 r.) oraz z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług budowlanych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 grudnia 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tutejszego organu z dnia 8 grudnia 2008 r. znak: IBPP1/443-1470/08/JP oraz pismem z dnia 30 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca podpisał umowę z kontrahentem na wykonanie robót budowlanych na budowie zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej. W ramach robót budowlanych będzie wykonywać dla swojego kontrahenta:

* budowę zespołu domów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną (w zakresie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, gazu i elektroenergetyki oraz przekładni sieci napowietrznej), wraz z garażami,

* oczyszczanie terenu budowy z gruzu i zalegających płyt betonowych,

* przeprowadzenie prac związanych z odtworzeniem rowu odwadniającego,

* budowa drogi wewnętrznej i zjazdów.

Zawarte umowy dotyczą jednej kompleksowej usługi branżowej realizowanej w ramach jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu domów mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą zewnętrzną, garażami i drogą wewnętrzną obsługującą budowane osiedle mieszkaniowe, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 1808/07, 512/08, 778/08.

Symbole PKWiU dla świadczonych usług to: 45.21.11, 45.11.11, 45.21.41, 45.21.43.

Symbol PKOB obiektu to: SEKCJA 1, DZIAŁ 11, GRUPA 111, KLASA 1110.

Wnioskodawca podpisał umowy: 18 października 2007 r. na wykonanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i drogi wewnętrzne, 3 marca 2008 r. na przebudowę linii napowietrznej, 12 maja 2008 r. na wykonanie przyłączy wodociągu kanalizacji do budowanych budynków mieszkalnych.

Inwestycja będąca przedmiotem ww. umów rozpoczęta została 10 sierpnia 2007 r. a planowane zakończenie to 30 czerwca 2009 r.

Garaże są oddylatowane od budynków ponieważ klienci mogą ale nie muszą decydować się na jego budowę. Jednak po wybudowaniu garaże mieszczą się w obrębie bryły budynków.

Jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 30 grudnia 2008 r. pierwsze realizowane roboty budowlane będące przedmiotem wniosku zostały zakończone po 1 stycznia 2008 r. i potwierdzone protokołami odbioru.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaką należy zastosować stawkę dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on zastosować stawkę 7%, gdyż wskazane usługi obejmują usługi budownictwa mieszkaniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. bowiem jej przedmiotem jest wskazany przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ww. ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Z treści znowelizowanych przepisów wynika więc, iż preferencyjna, 7% stawka podatku nie dotyczy stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., ze względu na utratę mocy przepisu przejściowego, jakim był w tym zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu według stawki 22%.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca podpisał z kontrahentami umowy:

* na wykonanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i drogi wewnętrzne,

* na przebudowę linii napowietrznej,

* na wykonanie przyłączy wodociągu kanalizacji do budowanych budynków mieszkalnych.

Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwca 2009 r.

Pierwsze realizowane roboty budowlane zostały zakończone po 1 stycznia 2008 r. i potwierdzone protokołami odbioru.

Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. W przypadku usług budowlanych lub budowlano - montażowych przez "wykonanie usługi" powszechnie rozumie się odbiór techniczny robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo - odbiorczym. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że wykonanie robót (potwierdzone protokołami odbioru) nastąpiło po 1 stycznia 2008 r.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że roboty budowlane polegające na wykonaniu w budynku mieszkalnym wewnętrznych instalacji (instalacja wodna, gazowa, kanalizacja, elektroenergetyka, przekładnia sieci napowietrznej) podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. Natomiast roboty związane z wykonaniem infrastruktury (droga wewnętrzna, zjazdy, ew. przyłącze wody jeżeli znajduje się poza budynkiem, oczyszczenie terenu budowy z gruzu i zalegających płyt betonowych, przeprowadzenie prac związanych z odtworzeniem rowu odwadniającego) na zewnątrz budynku mieszkalnego (przeprowadzone poza bryłą budynku) objęte są 22% stawką podatku.

Jeżeli chodzi natomiast o stawkę podatku VAT dla garażu stosowaną po dniu 1 stycznia 2008 r., wskazać należy, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje roboty budowlano-montażowe polegające na budowie zespołu domów mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą zewnętrzną, garażami i drogą wewnętrzną obsługującą budowane osiedle mieszkaniowe. Garaże są oddylatowane od budynków ponieważ klienci mogą ale nie muszą decydować się na jego budowę. Jednak po wybudowaniu garaże mieszczą się w obrębie bryły budynków.

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż jeżeli przedmiotem robót budowlano-montażowych jest sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość i umowa została zawarta na kompleksową realizację budynku, w obrębie którego bryły znajduje się garaż, to stawka 7% ma zastosowanie do całości robót (zarówno związanych z budynkami mieszkalnymi jak i garażami). Jeżeli jednak podejmowana byłaby osobna robota budowlano-montażowa (na podstawie odrębnej umowy), na wykonanie odrębnego garażu, to do tej roboty powinna mieć zastosowanie stawka 22%.

Ponadto tut. Organ wskazuje, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r., w myśl przepisu z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy, obniżoną stawką do 7% objęte były m.in. roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumiało się:

* sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

* urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

* urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższymi uregulowaniami prawnymi, w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, do końca roku 2007 stosowana była 7% stawka podatku. Od dnia 1 stycznia 2008 r. natomiast, 7% stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane wyłącznie ze wskazanymi w ustawie obiektami budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie przewidziano w ustawie obniżonej stawki ww. podatku na remont i budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Dokonując zatem całościowej oceny stanowiska Wnioskodawcy, przedstawionego w przedmiotowym wniosku, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl