Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1461/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlanych obejmujących remont przyłączy deszczowych (rynien deszczowych) oraz podłączenie gajgerów stanowiących infrastrukturę towarzyszącą ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym zaliczonym do PKOB 11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlanych obejmujących remont przyłączy deszczowych (rynien deszczowych) oraz podłączenie gajgerów stanowiących infrastrukturę towarzyszącą ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym zaliczonym do PKOB 11. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu podatkowego nr IBPP1/443-1461/08/MS z dnia 3 grudnia 2008 r. oraz pismem z dnia 18 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawiera umowy z kontrahentami wykonującymi usługi związane z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną. Art. 146 ust. 3 ustawy o VAT definiował, że przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomu-nikacyjne (jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego).

Od 1 stycznia 2008 r. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest stawką VAT w wys. 22%.

W art. 3 pkt 1 prawa budowlanego zdefiniowane jest pojęcie "obiektu budowlanego" jako:

* budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

* budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

* obiekt małej architektury.

Urządzenia techniczne w myśl art. 3 pkt 9 prawa budowlanego to urządzenia związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z powyższego wynika, iż do obiektu budowlanego zaliczamy nie tylko i wyłącznie bryłę budynku ale również przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Na podstawie powyższych definicji prace budowlane mające miejsce w obiektach Wnioskodawcy należy zaliczyć nie tylko do infrastruktury towarzyszącej zewnętrznej, ale również wewnętrznej ściśle i integralnie związanej z obiektem budowlanym. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa infrastrukturę wewnętrzną jako odcinek do pierwszego zaworu lub przyłącza, chociaż znajduje się na zewnątrz budynku. Przykładem takim jest podłączenie instalacji deszczowej po dociepleniu budynku, naprawy przyłączy energetycznych, gazowych, wodnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Przyłącza te ściśle i integralnie związane są z obiektem budowlanym i znajdują się najbliżej budynku do pierwszego zaworu lub studzienki, licząc od strony budynku.

Wnioskodawca korzysta z usług kontrahentów w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (zewnętrznej i wewnętrznej):

Wykonywane są prace typu:

1.

remont przyłączy deszczowych (rynny deszczowe),

2.

podłączenie gajgerów.

Obydwa przyłącza ściśle i integralnie związane są z budynkiem mieszkalnym (z wyłączeniem lokali użytkowych).

Wnioskodawca otrzymał faktury VAT, gdzie w pierwszym przypadku usługa została opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%, a druga (podłączenie gajgerów) stawką VAT w wysokości 7%. Roboty te sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 45.33.2

Wnioskodawca wyjaśnia, że gajgery to urządzenia montowane przy ujściu rury spustowej służące do przefiltrowania wody spływającej z dachu z nieczystości typu: suche liście, kamyczki, piasek, gałązki itp. Odprowadzenie wody od gajgerów podłączone jest rurą do studzienki kanalizacyjnej. Gajgery w 90% zamontowane są pod ziemią, dostępną część naziemna ogranicza się do pokrywy umożliwiającej czyszczenie urządzenia. Gajger spełnia funkcje odprowadzania wody deszczowej zbierającej się w rynnach na dachu budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostateczna wersja pytania wynikająca z uzupełnienia z dnia 11 grudnia 2008 r.):

Jaką stawką VAT 7%, czy 22% należy opodatkować infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (z wyłączeniem lokali użytkowych), gdzie wykonywana praca zaliczana jest do infrastruktury towarzyszącej wewnętrznej - ściśle i integralnie związanej z budynkiem stałego zamieszkania zaliczanym do PKOB 11.

Zdaniem Wnioskodawcy znowelizowane przepisy nie pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do infrastruktury towarzyszącej obiektom budowlanym objętym programem budownictwa społecznego.

Społecznym programem mieszkaniowym są bowiem zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT objęte jedynie obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych. Infrastruktura towarzysząca np. oczyszczanie ścieków czy kotłownie nie mieści się zatem w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z uwagi, że prace budowlane należące do infrastruktury towarzyszącej można podzielić zarówno na infrastrukturę zewnętrzną jak i tą wewnętrzną ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym (znajdującą się najbliżej budynku mieszkalnego, zaliczanego do PKOB 11), to zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 7% dla robót i prac dotyczących infrastruktury wewnętrznej jest zasadne.

Podstawą prawną w tym wypadku będzie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1a pkt 1 (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), PKOB 11.

Roboty i prace budowlane przedstawione w opisie należy zaliczyć do infrastruktury towarzyszącej (wewnętrznej) budownictwu mieszkaniowemu z wyłączeniem lokali użytkowych.

Od 1 stycznia 2008 r. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką VAT w wysokości 22%.

W ww. przypadku remonty przyłączy deszczowych (rynny deszczowe) oraz podłączenie gajgerów powinny być opodatkowane obniżoną stawką VAT w wys. 7%, ponieważ przyłącza te integralnie i ściśle związane są z budynkiem, chociaż znajdują się na zewnątrz budynku.

Podstawą prawną będzie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1a pkt 1 (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), PKOB 11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach dotyczących podatku VAT obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż wniosek o wydanie niniejszej interpretacji z dnia 26 września 2008 r. dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2008 r. stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m#178; oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m#178;.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Dla właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego a co za tym idzie stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z ww. art. 2 pkt 12.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) obowiązującym dla celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2008 r., w Dziale 45 mieszczą się roboty budowlane. Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z powołanych przepisów wynika, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Tak więc 7% stawka podatku nie znajduje już zastosowania do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do 7% stawką VAT objęte były:

a.

roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

b.

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obejmowała:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

* jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Znowelizowane od 1 stycznia bieżącego roku przepisy, nie wprowadziły preferencji podatkowej dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. - z uwagi na utratę mocy przepisu przejściowego, jakim był w tym zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy - roboty z nią związane podlegają opodatkowaniu według stawki 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

Zatem od dnia 1 stycznia 2008 r. prawo do stosowania obniżonej stawki podatku ustawodawca przewidział tylko w odniesieniu do:

1.

dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT,

2.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

3.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, w zakresie, w jakim wymienione obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 2 ww. rozporządzenia.

Natomiast roboty budowlane związane z infrastrukturą, przeprowadzane poza bryłą budynku sklasyfikowanego wg PKOB 11 stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, objęte są stawką podatku w wysokości 22%.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem interpretacji ma być opodatkowanie robót budowlanych (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 45.33.2) obejmujących remont przyłączy deszczowych (rynien deszczowych) oraz podłączenie gajgerów stanowiących infrastrukturę towarzyszącą ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym zaliczonym do PKOB 11.

Mając na względzie definicję budynku, zgodnie z którą jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach uznać należy, że rynny jak i montowane do nich gajgery (urządzenia montowane przy ujściu rury spustowej służące do przefiltrowania wody spływającej z dachu z nieczystości typu: suche liście, kamyczki, piasek, gałązki itp.) stanowią integralną część dachu, a tym samym są częścią bryły budynku. Nie można zatem przyjąć, iż stanowią element infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu pozostający poza bryłą budynku.

Zatem w oparciu o powołane przepisy stwierdzić należy, że przedmiotowe roboty obejmujące remont przyłączy deszczowych (rynien deszczowych) oraz podłączenie gajgerów pod warunkiem, że zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.33.2 i dotyczą budynku stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB 11, jako niezwiązane z remontem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB jak i zaklasyfikowania świadczonych na jego rzecz usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji według PKOB i PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl