Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1460/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych obejmujących renowację zieleńca przy budynku, strzyżenie trawników, koszenie trawy, sadzenie drzew, żywopłotów, kwiatów oraz prześwietlanie i wycinkę drzew - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych obejmujących renowację zieleńca przy budynku, strzyżenie trawników, koszenie trawy, sadzenie drzew, żywopłotów, kwiatów oraz prześwietlanie i wycinkę drzew. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu podatkowego nr IBPP1/443-1461/08/MS z dnia 3 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawiera umowy z kontrahentami wykonującymi usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych należących do usług związanych z rolnictwem. Wobec braku w ustawie o VAT definicji pojęcia "terenów zieleni" należy posłużyć się przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), a dokładnie art. 5 pkt 21 tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami "tereny zieleni", to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Do końca kwietnia 2008 r. art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i poz. 64 załącznika nr 6 określał stawkę VAT w wys. 3% na usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych.

Od 1 maja 2008 r. usługi te zawiera załącznik nr 3 w poz. 135 ustawy o VAT ze stawką 7% (art. 41 ust. 2 ustawy od towarów i usług) określanych w PKWiU: 01.41.12.

W skład usług "związanych z rolnictwem", które od 1 maja 2008 r. są opodatkowane stawką 7% na podstawie załącznika 3 do ustawy o VAT wchodzą:

- pielęgnacja terenów zieleni wzdłuż dróg komunikacyjnych (ulic, dróg samochodowych i kolejowych),

- utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście i poza miastem,

- koszenie traw na skarpach i dnie rowów oraz na wałach przeciwpożarowych,

- pielęgnacja ogrodów,

- strzyżenie trawników i żywopłotów,

- sadzenie i przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów,

- prześwietlanie drzew itp.

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych PKWiU 01.41.12 to:

usługi mieszczące się w statystycznych i podatkowych ramach usług związanych z rolnictwem (produkcją roślinną i zwierzęcą) polegającą m.in. na:

- strzyżeniu trawników, żywopłotów,

- sadzeniu i przycinaniu drzew, krzewów i żywopłotów,

- pielęgnacji terenów zielni,

- utrzymaniu i konserwacji zieleni w mieście i poza miastem,

- koszeniu traw,

- pielęgnacji ogrodów itp.

Wnioskodawca korzysta z usług kontrahentów w zakresie:

1.

renowacji zieleńca przy budynku,

2.

strzyżenia trawników, koszenia trawy,

3.

sadzenia drzew, żywopłotów, kwiatów,

4.

prześwietlenia i wycinki drzew.

Odpłatność za te usługi nie jest odrębnie wyliczana jako czynsz najmu, dzierżawy, leasingu itp., Wnioskodawca otrzymał faktury VAT na ww. usługi ze stawką podatkową, w wysokości 22% VAT. Kontrahent zalicza te usługi do infrastruktury towarzyszącej, gdzie od dnia 1 stycznia 2008 r. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką VAT w wysokości 22% (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostateczna wersja pytania wynikająca z uzupełnienia z dnia 11 grudnia 2008 r.):

Jaką stawką VAT 7%, czy 22% VAT należy opodatkować usługi typu renowacja zieleńca przy budynku, strzyżenie trawników, koszenie trawy, sadzenie drzew, kwiatów, prześwietlenie drzew i wycinka drzew.

Zdaniem Wnioskodawcy dla celów prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT dotyczącej zagospodarowania, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, należy przede wszystkim ustalić prawidłowy symbol PKWiU. W grupowaniu 01.41.12-00.00 sklasyfikowane zostały usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, które zaliczane są do usług w zakresie rolnictwa. Zakres tych usług obejmuje sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin, przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew itp. Także utrzymanie zieleni miejskiej należy do szerokiego katalogu w zakresie rolnictwa.

Usługi te do 30 kwietnia ujmował załącznik nr 6 (w poz. 64 jako 3% stawkę VAT).

W związku z powyższym podstawą prawną na stosowanie stawki VAT na usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych nie będzie już od 1 maja art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, lecz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 135 załącznika nr 3 dotyczącego stawki 7%.

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych od 1 maja 2008 r. (należące do usług związanych z rolnictwem) są opodatkowane stawką VAT w wys. 7%.

Usługi przedstawione w opisie należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem. Usługi te zawarte są w poz. 135 zał. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Opodatkowane są one obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Symbol statystyczny tych usług określany wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to PKWiU: 01.41.12. Podstawą prawną w tym wypadku będzie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach dotyczących podatku VAT obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż wniosek o wydanie niniejszej interpretacji z dnia 26 września 2008 r. dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usługi zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Przepis art. 41 ust. 1 stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W załączniku nr 6 pod poz. 64 zostały wymienione "usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt" PKWiU ex 01.4.

Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 135 załącznika nr 3 wymienione zostały "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt" PKWiU ex 01.4 (ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania). Z objaśnień do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Z treści wniosku wynika, iż usługi wskazane przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem, a symbol statystyczny tych usług to PKWiU 01.41.12.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy zatem stwierdzić, że świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi polegające na renowacji zieleńca przy budynku, strzyżeniu trawników, koszeniu trawy, sadzeniu drzew, żywopłotów, kwiatów, prześwietleniu i wycince drzew, sklasyfikowane pod poz. 01.41.12-00.00 PKWiU korzystały w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. na podstawie przejściowego przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 3%, natomiast od 1 maja 2008 r. właściwą stawką dla tych usług - zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2 ustawy (załącznik nr 3 poz. 135) - jest stawka w wysokości 7%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych na jego rzecz usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl