Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1459/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z wydatkami poniesionymi na budowę Szkoły Podstawowej w W. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z wydatkami poniesionymi na budowę Szkoły Podstawowej w W.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1459/08/AS z dnia 2 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach 2001-2006 Gmina N. budowała Szkołę Podstawową w W. Faktury wystawione były przez wykonawcę na Urząd Gminy N. i gmina była w całości płatnikiem podatku. Szkoła wykorzystywana jest przez dzieci i młodzież, od 2006 r. prowadzone są w niej zajęcia lekcyjne, a w Sali gimnastycznej zajęcia sportowe.

Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest Urząd Gminy. NIP posiada Urząd Gminy.

Urząd Gminy sporządza deklaracje i rozlicza VAT od wszystkich czynności prawnie przypisanych gminie.

Wydatki związane z budową Szkoły Podstawowej w W. nie podlegały zaliczeniu do kosztów bezpośrednich uzyskania przychodu, tylko w formie amortyzacji po oddaniu budynku do użytkowania.

Wybudowana Szkoła Podstawowa w W. zaliczona jest do środków trwałych i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane są odpisy amortyzacyjne w wysokości 2,5% w stosunku rocznym.

Budowa Szkoły Podstawowej w W. to zadanie własne gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8.

Szkoła Podstawowa jest własnością gminy, została przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły na podstawie upoważnienia danego przez Wójta i działa jako odrębna jednostka organizacyjna.

Umowy najmu zawarte są pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w W., a wynajmującym, na podstawie upoważnienia danego przez Wójta Gminy. Faktury wystawia i odprowadza należny podatek Urząd Gminy.

Środki uzyskane z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej są dochodem Urzędu. Na podstawie uchwały Rady Gminy w N. środki z wynajmu przekazywane są na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła podstawowa w W. nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r.):

Czy Gmina jako podatnik VAT może odliczyć podatek VAT od towarów i usług dla wydatków poniesionych na budowę Szkoły Podstawowej w W....

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczne stanowisko zawarte w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r.), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na budowę Szkoły Podstawowej w W.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. gdyż we wniosku z dnia 25 września 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stan faktyczny.

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy N. działa w imieniu Gminy N. i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl powołanego już wcześniej art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 2001-2006 Gmina N. budowała Szkołę Podstawową W. Faktury wystawione były przez wykonawcę na Urząd Gminy N. i Gmina była w całości płatnikiem podatku. Szkoła wykorzystywana jest przez dzieci i młodzież, od 2006 r. prowadzone są w niej zajęcia lekcyjne, a w sali gimnastycznej zajęcia sportowe.

Wydatki związane z budową Szkoły Podstawowej W. nie podlegały zaliczeniu do kosztów bezpośrednich uzyskania przychodu, tylko w formie amortyzacji po oddaniu budynku do użytkowania.

Wybudowana Szkoła Podstawowa w W. zaliczona jest do środków trwałych i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane są odpisy amortyzacyjne w wysokości 2,5% w stosunku rocznym.

Budowa Szkoły Podstawowej w W. to zadanie własne gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8.

Szkoła Podstawowa jest własnością gminy, została przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły na podstawie upoważnienia danego przez Wójta i działa jako odrębna jednostka organizacyjna.

Umowy najmu zawarte są pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej W., a wynajmującym, na podstawie upoważnienia danego przez Wójta Gminy. Faktury wystawia i odprowadza należny podatek Urząd Gminy.

Środki uzyskane z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej są dochodem Urzędu. Na podstawie uchwały Rady Gminy w N. środki z wynajmu przekazywane są na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła podstawowa w W. nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Z wniosku wynika, że Szkoła Podstawowa jest własnością gminy, została przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły na podstawie upoważnienia danego przez Wójta i działa jako odrębna jednostka organizacyjna.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż oddanie nieruchomości w trwały zarząd dokonywane jest w drodze decyzji przez właściwy organ. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w drodze decyzji w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Przepisy art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z których wynika oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują zatem na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

Jak wynika z cytowanych wcześniej przepisów, zwalnia się od podatku VAT czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wybudowany budynek Szkoły Podstawowej w W. przekazany został w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły i przekazanie to, jak wyżej wykazano, ma inny niż cywilnoprawny charakter. Ze stanu faktycznego wynika również, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w W. na podstawie upoważnienia danego przez Wójta Gminy zawiera umowy najmu z wynajmującymi salę gimnastyczną. Urząd Gminy wystawia natomiast faktury i odprowadza należny podatek. Środki uzyskane z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej są dochodem Urzędu. Na podstawie uchwały Rady Gminy w N. środki z wynajmu przekazywane są na bieżącą działalność szkoły.

Z powyższego wynika, że budynek Szkoły Podstawowej w W. jest wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych i obrót z tego tytułu uzyskuje Gmina, która działa przy tej transakcji w charakterze podatnika podatku VAT. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma zatem co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w cenie towarów i usług związanych z budową Szkoły w W. z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 90 i art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zasady odliczenia częściowego, w przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, uregulowane zostały przepisami art. 90 i 91 ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na budowę Szkoły Podstawowej w W. należało uznać za nieprawidłowe, bowiem co do zasady takie prawo Wnioskodawcy przysługuje, jednak tylko w takiej części, w jakiej nabyte towary i usługi są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponadto należy mieć na uwadze wyłączenia z prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl