Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1405/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Domu Kultury przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta na orkiestrę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2008 r., wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta na orkiestrę.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 września 2008 r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest od 1996 r. czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność kulturalną, która jest zwolniona, jak też działalność gospodarczą opodatkowaną, dochód przeznacza na cele statutowe. Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę są usługi kulturalne takie jak: koncerty, filmy, spektakle teatralne, edukacja dzieci i młodzieży, organizacja imprez itp. Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jak: wynajem sal, reklama, plakatowanie.

Usługi kulturalne świadczone przez Wnioskodawcę są sklasyfikowane w PKWiU 92.31. Wnioskodawca klasyfikacji dokonał na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

W wyniku restrukturyzacji Kopalni i Zakładów Przetwórni Siarki w 2004 r. Wnioskodawca przejął orkiestrę działającą przy ww. zakładach. Spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji zobowiązały się do partycypowania w kosztach utrzymania orkiestry. Muzycy zatrudnieni są na podstawie umów o dzieło, przedmiotem umowy jest wykonanie koncertu.

Orkiestra koncertuje nieodpłatnie, wstęp jest wolny.

Wnioskodawca od Urzędu Miasta otrzymuje dotację podmiotową, która według Wnioskodawcy jest zwolniona. Wnioskodawca również otrzymuje od Urzędu Miasta dotację na orkiestrę, którą opodatkowuje 7% stawką VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, iż Orkiestra Dęta działająca przy Domu Kultury nie jest odrębnym podmiotem. Jest jedną z grup amatorskich działających przy Domu Kultury. Muzycy zatrudnieni są przez Wnioskodawcę. W ramach podpisanych ze spółkami umów orkiestra zobowiązana jest do występów na rzecz spółek. Najczęściej są to uroczystości pogrzebowe pracowników lub byłych pracowników tych spółek. Spółki miesięczne dofinansowują Orkiestrę Dętą niezależnie od wykonanych koncertów. Wnioskodawca na rzecz Spółek za miesięczne dofinansowanie orkiestry, wystawia fakturę VAT, w której wpisuje "Udział w kosztach utrzymania orkiestry".

Orkiestra ponadto wykonuje nieodpłatnie koncerty, na które jest wolny wstęp (są to występy np. podczas świąt państwowych i religijnych).

Przedmiotem sprzedaży Wnioskodawcy są usługi kulturalne takie jak: koncerty, filmy, spektakle teatralne, edukacja dzieci i młodzieży, organizacja imprez, wynajem sal itp.

Symbol PKWiU 92.31 odpowiada usługom wskazanym we wniosku. Klasyfikacji Wnioskodawca dokonał sam zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług: 92.31.21 - usługi świadczone przez orkiestry. Symbol PKWiU 92.31 odpowiada usługom świadczonym przez Wnioskodawcę nie tylko na rzecz spółek, ale także innych podmiotów.

Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na działalność statutową Wnioskodawcy. Jest ona zwolniona z opodatkowania. Oprócz dotacji podmiotowej Wnioskodawca otrzymuje dotacje na utrzymanie orkiestry, które opodatkowuje 7% stawką podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy z 11 marca 2004 r. (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.).

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej, przede wszystkim na usługi kulturalne, wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie budynku. Dotacja otrzymywana z Urzędu Miasta na orkiestrę jest odrębną dotacją przeznaczoną na utrzymanie orkiestry. Dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenia dla muzyków. Dotacja nie pokrywa w całości kosztów utrzymania orkiestry. Dotacja z Urzędu Miasta pokrywa 51% kosztów utrzymania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo Wnioskodawca opodatkowuje dotację otrzymywaną na orkiestrę z Urzędu Miasta.

Zdaniem Wnioskodawcy udział w kosztach utrzymania oznacza dofinansowanie orkiestry. PKWiU 92.31.21 odpowiada usługom świadczonym przez orkiestrę i jest opodatkowana 7% stawką, natomiast treść faktury należy zmienić na np. "dofinansowanie orkiestry". Zdaniem Wnioskodawcy istnieje też możliwość zmiany PKWiU na 92.31.13 (pozostałe usługi) i zastosować zwolnienie, gdyż prowadzenie orkiestry mieści się w statutowych zadaniach Instytucji Kultury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest instytucją, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Wnioskodawca w ramach swoich zadań przejął orkiestrę dętą działającą przy Kopalni i Zakładów Przetwórni Siarki. Wnioskodawca otrzymuje z Urzędu Miasta dotację przeznaczoną na utrzymanie orkiestry, która koncertuje nieodpłatne tj. wstęp jest wolny. Są to przede wszystkim występy podczas świąt państwowych i religijnych. Dotacja ta jest przeznaczona na wynagrodzenie dla muzyków i nie pokrywa w całości kosztów utrzymania orkiestry - pokrywa je w 51%.

Jak wynika z wniosku, kwota dofinansowania jest udzielana na pokrycie części wydatków (kosztów) związanych z utrzymaniem orkiestry (wynagrodzenia dla muzyków). Dofinansowanie nie dotyczy zatem bezpośrednio koncertów (występów), które mają charakter nieodpłatny. Tym samym brak jest bezpośredniego wpływu otrzymanej dotacji na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług - organizowanie nieodpłatnych koncertów (występów).

W związku z powyższym w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż skoro otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja z Urzędu Miasta nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w zakresie między innymi organizowania występów (koncerty) orkiestry dętej, tym samym nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl