Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1403/11/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu do tut. organu 27 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia zgorzeliny/zendry, szlamów i osadów pofiltracyjnych, szlamów z fizykochemicznej przeróbki odpadów, szlamów z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych, odpadów z uzdatniania wody chłodzącej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia zgorzeliny/zendry, szlamów i osadów pofiltracyjnych, szlamów z fizykochemicznej przeróbki odpadów, szlamów z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych, odpadów z uzdatniania wody chłodzącej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z dnia 11 sierpnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Zakład Odzysku Surowców.... Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej odpadów i złomu (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - rodzaj przeważającej działalności 4677Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu). W zakresie swojej działalności Spółka dokonuje sprzedaży i zakupu złomów oraz innych odpadów powstających w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. W związku z wątpliwościami co do prawidłowego zdefiniowania pojęcia "złom" a tym samym prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie podatku należnego i naliczonego do odliczenia Spółka... opracowała dokument "Zarządzenie Zarządu Spółki... z dnia 15 kwietnia 2011 r." w sprawie klasyfikacji złomu i materiałów żelazonośnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Opracowanie tego dokumentu zostało poprzedzone zapytaniem do Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii w sprawie sklasyfikowania do symbolu PKWiU następujących wyrobów, które Spółka sprzedaje lub zakupuje:

* zgorzelina walcownicza kod 10 02 10 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) - odpad powstający w procesach hutniczych produkcji stali o zawartości tlenków żelaza około 80%,

* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13, kod 10 0214 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) - odpad powstający w procesach hutniczych produkcji stali o zawartości tlenków żelaza około 80%,

* kompozyt żelazonośny Aglofer - materiał powstający jako mieszanina odpadowych materiałów żelazonośnych powstających w procesach hutniczych produkcji stali o zawartości tlenków żelaza około 70%. Materiał jest sypki o granulacji spełniającej wymagania wsadu żelazonośnego do wielkiego pieca (0-10 mm). Służy jako substytut i/lub uzupełnienie naturalnych surowców żelazonośnych - rud żelaza. Spółka.... posiada Atest Techniczny Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w.... nr....,

* kompozyt żelazonośny Madrofer wytwarzany dla przemysłu cementowego - Madrofer jest to materiał o dużej koncentracji związków żelaza, sypki, o drobnej granulacji co określa jego przydatność jako składnika żelazonośnego w zestawie surowcowym do produkcji klinkieru portlandzkiego. Madrofer powstaje w wyniku przeróbki odpadów żelazonośnych pozyskiwanych z procesów hutniczych produkcji żelaza. Zawartość tlenków żelaza w zależności od potrzeb przemysłu cementowego występuje na poziomie 60% - 80%. Spółka.... jako producent posiada Atest Techniczny Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w.... nr....,

* kompozyt żelazonośny Cemferro - Cemferro jest materiałem żelazonośnym produkowanym podobnie jak Madrofer dla przemysłu cementowego, skład chemiczny i właściwości tych dwóch materiałów są porównywalne. Spółka... posiada Atest Techniczny Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych

* frakcja magnetyczna - sypki materiał żelazonośny o uziarnieniu 0-25 mm powstający podczas sortowania lub mechanicznej obróbki złomu stalowego, żeliwnego lub skrzepów surówkowych. Zawartość tlenków żelaza jest na poziomie 40%-70%.

W odpowiedzi Spółka.... otrzymała opinię z Urzędu Statystycznego w Łodzi, iż wymienione wyroby mieszczą się w grupowaniach PKWiU 38.11.58.0.

Opracowanie dokumentu "Zarządzenie Zarządu Spółki... z dnia 15 kwietnia 2011 r." w sprawie klasyfikacji złomu i materiałów żelazonośnych dla potrzeb podatku od towarów i usług zostało oparte również na:

1.

Odpowiedzi Departamentu podatku od Towarów i Usług na pismo z dnia 22 marca 2011 r. znak. Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w.... w sprawie definicji pojęcia złom, iż "mając na uwadze wykładnię historyczną oraz językową należy przez to rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych. W pojęciu tym mieści się również złom metali szlachetnych. Pojęcie złomu nie obejmuje zatem m.in. zużytych baterii, akumulatorów i pojazdów."

2.

Polskie Normy "złom żeliwny", "złom stalowy" wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny: nr PN-85/H15000, której przedmiotem jest złom stalowy wsadowy i niewsadowy, niestopowy i stopowy obejmujący odpady produkcyjne i złom poamortyzacyjny, nr PN-62/H15100, której przedmiotem jest złom żeliwny niestopowy obejmujący odpady produkcyjne i złom poamortyzacyjny nadający się w wyniku odpowiedniego przygotowania pod względem wymiarów i ciężaru oraz czystości do przetopu w żeliwiakach, piecach elektrycznych oraz do przeróbki w przemyśle chemicznym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że w okresie 1 kwietnia 2011 r. - 30 czerwca 2011 r. Spółka dokonała:

1.

zakupu złomów stalowych, surówkowych, żeliwnych, frakcji magnetycznych, kompozytów żelazonośnych, dla których jako nabywca jest podatnikiem podatku VAT. Zakupione towary, dla których Spółka jako nabywca jest podatnikiem podatku VAT służą sprzedaży, dla której nabywca jest podatnikiem podatku VAT,

2.

zakupu:

* kod 10 02 10 - zgorzelina/zendra,

* kod 10 02 14 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 0213,

* kod 19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,

* kod 19 0814 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 0813,

* kod 10 01 26 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej,

gdzie Spółka otrzymuje faktury VAT z naliczonym VAT 23% do odliczenia, gdyż towary te służą sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r.):

Czy przy zakupie towarów wskazanych w punkcie 2 tj. zgorzeliny/zendry, szlamów i osadów pofiltracyjnych, szlamów z fizykochemicznej przeróbki odpadów, szlamów z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych, odpadów z uzdatniania wody chłodzącej, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4b.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r.), przy zakupie towarów wykazanych wyżej tj. zgorzeliny/zendry, szlamów i osadów pofiltracyjnych, szlamów z fizykochemicznej przeróbki odpadów, szlamów z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych, odpadów z uzdatniania wody chłodzącej, Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., a od dnia 1 września 2011 r., tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z treścią obowiązującego od 1 kwietnia 2011 r. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2011 r. nr IBPP1/443-1402/11/LSz stwierdzono, że do dokonywanej na rzecz Wnioskodawcy dostawy w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., zgorzeliny/zendry, szlamów i osadów pofiltracyjnych z oczyszczania gazów odlotowych, szlamów z fizykochemicznej przeróbki odpadów, szlamów z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych, odpadów z uzdatniania wody chłodzącej miała zastosowanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, metoda opodatkowania dostawy przez nabywcę, tj. przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest ich nabywca.

Należy jednak wskazać, że w takim przypadku podstawą do odliczenia winna być faktura wewnętrzna wystawiona przez Wnioskodawcę w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Natomiast w myśl w art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego.

Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl