Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1396/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) oraz z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych w związku z tym projektem dotacji i konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych w związku z tym projektem dotacji i konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1396/08/AL z dnia 19 listopada 2008 r. oraz pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym miesięcznie deklaracje VAT-7. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz działalność gospodarczą (wynajem pomieszczeń biurowych). Fundacja realizuje projekty szkoleniowe nieodpłatnie w ramach swojej działalności statutowej.

W okresie od listopada 2005 r. do kwietnia 2007 r. Fundacja realizowała projekt pn.: "Edukacja Twoją Szansą" w ramach Działania 2.1 Rozwój Umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Priorytet II ZPORR 2004-2006, w ramach którego kompleksowo przeszkolono 240 pracujących osób dorosłych (nauka języków obcych, nowoczesnych technik informatycznych). Środki finansowe otrzymane w ramach ww. programu to 75% Europejski Fundusz Społeczny i 25% Budżet Państwa.

W czasie szkoleń Fundacja zapewniła kompleksową obsługę jak: kadrę szkoleniową, sprzęt techniczno-dydaktyczny, transport, ubezpieczenie i catering.

Prowadzone usługi szkoleniowe mieszczą się w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia."

Nabyte towary i usługi związane ze zrealizowanym projektem nie były i nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żaden sposób do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Szkolenia zrealizowane w ramach ww. projektu były nieodpłatne. Jest to warunek otrzymania dotacji na jego realizację. Uzyskanie jakiejkolwiek odpłatności wpływa na zmniejszenie dotacji o uzyskane środki (stanowiące przychód projektu). Otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego służyły pokryciu w całości kosztów związanych z prowadzonymi szkoleniami (tzw. koszty kwalifikowane). Dodatkowo poniesione koszty związane z realizacją tego projektu pokryte zostały z własnych środków uzyskanych z działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.

Dotacje przekazywane były w transzach (zgodnie z przekazanym przez BFIG harmonogramem płatności) przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski) w formie dotacji rozwojowej. W ramach prowadzonej ww. działalności Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych, wynagrodzenia oraz inne koszty.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż otrzymane dotacje są dotacjami na ogólne pokrycie kosztów projektu. W zawartych umowach z WUP i Urzędem Marszałkowskim o wspomniane już dotacje nie ma wzmianki, iż dotacje te wpływają na cenę szkolenia albo, że w razie nieotrzymania jej, uczestnicy zobowiązani będą do jakiejkolwiek zapłaty za udział w tych szkoleniach.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem naliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych dotacją staje się kosztem kwalifikowanym i który Wnioskodawca księguje w koszty tej działalności, natomiast naliczony VAT od zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zwiększa ich wartość początkową. Tak samo Wnioskodawca postępuje przy zakupach służących ww. działalności a sfinansowanych z własnych środków uzyskanych z działalności gospodarczej bądź statutowej odpłatnej.

Wnioskodawca uważa, iż otrzymane transze dotacji dla ww. usług, również nie są objęte podatkiem VAT ponieważ służą realizacji usług niepodlegających podatkowi VAT. Nie wykazuje tej dotacji ani nieodpłatnych szkoleń w deklaracji VAT-7. Warunkiem realizacji ww. programu jest to, że musi on być przeprowadzony nieodpłatnie. Uzyskana jakakolwiek odpłatność wpływa na obniżenie dotacji.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienił, iż dane dotyczące podatku dochodowego wskazane we wniosku podano wyłącznie w celach informacyjnych. Wnioskodawca jest bowiem zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług jak zaznaczono w części D2 wniosku.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytania (ostateczna wersja sformułowana w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r.):

1.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoja Szansą".

2.

Czy ww. dotacje otrzymane na realizację projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym, czy ww. dotacje Wnioskodawca winien wykazać w deklaracji VAT-7.

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostateczne stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r.):

1.

Nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą."

2.

Otrzymane dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie należy ich wykazywać w deklaracjach VAT-7 w momencie ich wpływu na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym miesięcznie deklaracje VAT-7. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz działalność gospodarczą (wynajem pomieszczeń biurowych). Fundacja realizuje projekty szkoleniowe nieodpłatnie w ramach swojej działalności statutowej.

W okresie od listopada 2005 r. do kwietnia 2007 r. Fundacja realizowała projekt pn.: "Edukacja Twoją Szansą" w ramach Działania 2.1 Rozwój Umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Priorytet II ZPORR 2004-2006, w ramach którego kompleksowo przeszkolono 240 pracujących osób dorosłych (nauka języków obcych, nowoczesnych technik informatycznych).

Nabyte towary i usługi związane ze realizowanym projektem nie były i nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żaden sposób do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Szkolenia zrealizowane w ramach ww. projektu były nieodpłatne.

W czasie szkoleń Fundacja zapewniła kompleksową obsługę jak: kadrę szkoleniową, sprzęt techniczno-dydaktyczny, transport, ubezpieczenie i catering.

Prowadzone usługi szkoleniowe mieszczą się w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia."

Mając na uwadze cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą", gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto ze stanu faktycznego wniosku wynika, iż na realizację przedmiotowego projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" Wnioskodawca otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego dotacje.

Otrzymane dotacje służyły pokryciu w całości kosztów związanych z prowadzonymi szkoleniami (tzw. koszty kwalifikowane). Dotacje przekazywane były w transzach (zgodnie z przekazanym przez BFIG harmonogramem płatności) przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski) w formie dotacji rozwojowej.

Dotacje były dotacjami na ogólne pokrycie kosztów projektu. W zawartych umowach z WUP i Urzędem Marszałkowskim o wspomniane już dotacje nie ma wzmianki, iż dotacje te wpływają na cenę szkolenia albo, że w razie nieotrzymania jej, uczestnicy zobowiązani będą do jakiejkolwiek zapłaty za udział w tych szkoleniach.

Otrzymanych dotacji Wnioskodawca nie wykazywał w deklaracji VAT-7.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż otrzymane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług szkoleniowych, a służyły ogólnemu pokryciu kosztów projektu, tym samym nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Otrzymane dotacje nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywania otrzymanych ww. kwot w deklaracji VAT 7.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy ocenione całościowo należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" w ramach Priorytetu II ZPORR 2004-2006 może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl