Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1383/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 18 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: "Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w powiecie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: "Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w powiecie."

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 listopada 2008 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1383/08/AL z dnia 29 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Centrum jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT - NIP.

W okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 30 września 2007 r. Wnioskodawca zrealizował projekt pn.: "Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w powiecie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 na podstawie umowy Nr ZZZ z dnia 1 czerwca 2005 r. o dofinansowanie, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Ww. projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

W ramach działań związanych z ww. projektem Wnioskodawca dokonał zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ nie dokonywał w ramach projektów sprzedaży opodatkowanej.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokonał zakupów: odzieży ochronnej dla uczniów, materiałów biurowych, broszur i materiałów promujących projekt, ubezpieczenia projektu, komputera z oprogramowaniem, drukarki, opracowania ankiet ewaluacyjnych, znaczków pocztowych, przeprowadzenia audytu zewnętrznego, monitoringu projektu.

Zakupy powyższe były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Centrum.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją ww. projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Centrum do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem realizacja projektu była dokonywana wyłącznie w ramach czynności zwolnionych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług o symbolu 80.42.20 - Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

Uczniowie w ramach ww. projektu nie ponosili żadnej odpłatności.

Projekt "Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie" był realizowany zgodnie z klasyfikacją Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług o symbolu 80.42.20 - Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia, które mieszczą się w dziale PKWiU ex 80.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku VAT w trybie art. 86 ust. 1 związanego ze wszystkimi zakupami dokonywanymi w ramach realizacji ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 30 września 2007 r. Wnioskodawca zrealizował projekt pn.: "Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w powiecie".

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Wnioskodawca dokonał zakupów: odzieży ochronnej dla uczniów, materiałów biurowych, broszur i materiałów promujących projekt, ubezpieczenia projektu, komputera z oprogramowaniem, drukarki, opracowania ankiet ewaluacyjnych, znaczków pocztowych, przeprowadzenia audytu zewnętrznego, monitoringu projektu.

Zakupy powyższe były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Centrum.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją ww. projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Centrum do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zakupy były dokonywane wyłącznie w ramach świadczonych czynności zwolnionych - PKWiU 80.42.20 - Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

Uczniowie w ramach ww. projektu nie ponosili żadnej odpłatności.

Mając na uwadze cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu pn.:"Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w powiecie" gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Centrum do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w ramach ww. projektu nie przysługiwało i nie przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl