Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1382/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Specjalistycznego przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. (data wpływu 18 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) i z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków unijnych pod nazwą "Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków unijnych pod nazwą "Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego". Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) i z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny:

Szpital Specjalistyczny, w ramach projektu unijnego "Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego", zakupił sprzęt medyczny opodatkowany 7% stawką VAT. Podatek ten nie podlegał zwrotowi ani odliczeniu ponieważ Szpital prowadzi działalność, która zgodnie z ustawą jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a przedmiotowy sprzęt służył tej działalności.

Cały sprzęt medyczny z ww. projektu jest własnością i w posiadaniu Szpitala za wyjątkiem jednostkowego sprzętu jakim jest "Myjka endoskopowa", który pozostał własnością Szpitala, a został przekazany na podstawie umowy dzierżawy (cywilnoprawnej) na okres wrzesień 2005 - wrzesień 2008 niepublicznemu ZOZ. Od ww. umowy Szpital odprowadzał 22% podatek VAT. Wymieniony dzierżawiony sprzęt służył również do wykonywania usług medycznych zwolnionych z VAT, świadczonych dla Wnioskodawcy.

Podczas realizacji inwestycji, Szpital nie odliczał VAT od zakupionego sprzętu, a jedynie od faktur za wykorzystaną energię elektryczną, wodę, telefon przez dzierżawcę - niepubliczny ZOZ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada on możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego przy zakupie sprzętu medycznego, w tym wydzierżawionej na okres 3 lat myjki endoskopowej. Wartość brutto zakupionych środków trwałych jest kosztem Szpitala. Podatek VAT zapłacony przy zakupie jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r., bowiem jej przedmiotem jest wskazany przez Wnioskodawcę zaistniały stan faktyczny.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz zgodnie z dyspozycją ustawową, w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymieniono (ex 85) usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) ("ex" dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania).

Ze złożonego wniosku wynika, iż Szpital Specjalistyczny, w ramach projektu unijnego "Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego", zakupił sprzęt medyczny opodatkowany 7% stawką VAT. Podatek ten nie podlegał zwrotowi ani odliczeniu ponieważ Szpital prowadzi działalność, która zgodnie z ustawą jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a przedmiotowy sprzęt służył tej działalności.

Cały sprzęt medyczny z ww. projektu jest własnością i w posiadaniu Szpitala za wyjątkiem jednostkowego sprzętu jakim jest "Myjka endoskopowa", który pozostał własnością Szpitala, a został przekazany na podstawie umowy dzierżawy (cywilnoprawnej) na okres wrzesień 2005 - wrzesień 2008 niepublicznemu ZOZ. Od ww. umowy Szpital odprowadzał 22% podatek VAT. Wymieniony dzierżawiony sprzęt służył również do wykonywania usług medycznych zwolnionych z VAT, świadczonych dla Szpitala.

Podczas realizacji inwestycji, Szpital nie odliczał VAT od zakupionego sprzętu, a jedynie od faktur za wykorzystaną energię elektryczną, wodę, telefon przez dzierżawcę - niepubliczny ZOZ.

Zatem zakupy (za wyjątkiem myjki endoskopowej) poczynione w ramach realizacji współfinansowanego ze środków unijnych projektu, nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ miały bezpośredni związek z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU 85), które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Z uwagi więc na z fakt, iż zakupy (za wyjątkiem myjki endoskopowej) dotyczące realizacji przedmiotowego projektu, jak wskazano we wniosku, nie były związane z wykonywaniem działalności opodatkowanej podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto we wniosku podano, iż jeden ze sprzętów - myjka endoskopowa zakupiona w ramach realizowanego projektu i będąca własnością Szpitala - został na podstawie umowy dzierżawy przekazany do użytkowania niepublicznemu ZOZ. Od ww. umowy Wnioskodawca odprowadzał 22% podatek VAT. Oznacza to zatem, że zakup przedmiotowej myjki endoskopowej służył de facto czynności opodatkowanej nie zaś zwolnionej. Sprzęt ten nie był bowiem wykorzystywany przez Szpital (Wnioskodawcę będącego beneficjentem środków pochodzących z funduszy unijnych) w celu wykonywania działalności leczniczej zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, lecz w celu realizacji cywilnoprawnej umowy dzierżawy podlegającej opodatkowaniu.

Z uwagi więc na z fakt, iż zakup myjki endoskopowej, jak wskazano we wniosku, był związany z wykonywaniem działalności opodatkowanej podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie myjki endoskopowej. Wprawdzie sprzęt ten służył do wykonywania usług medycznych zwolnionych z VAT, jednakże usługi te były świadczone dla Szpitala przez niepubliczny ZOZ, który dzierżawił przedmiotową myjkę endoskopową.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Na marginesie należy zaznaczyć, że zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 90 ust. 1 i 2, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zasady odliczenia częściowego, w przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, uregulowane zostały przepisami art. 90 i 91 ustawy o VAT. Należy w szczególności mieć na uwadze przepis art. 91 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie

z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego", może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja niniejsza dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl