Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1380/08/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Miasta przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. (data wpływu do tut. organu 18 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu do tut. organu 3 października 2008 r.), oraz pismem z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu do tut. organu 6 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania przez Gminę poniesionego kosztu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania przez Gminę poniesionego kosztu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej". Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu do tut. organu 3 października 2008 r.), oraz pismem z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu do tut. organu 6 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasta ubiega się o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej" ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Projekt polega na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i zakupem wyposażenia sportowego. Projektowana hala jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części hali sportowej - parterowym, w części zaplecza socjalno - administracyjnego - 2 kondygnacyjnym. Budynek usytuowany będzie na działkach Nr 4819/11, 4818/2 i 4818/12, na gruntach mienia komunalnego.

Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji przez Gminę Miasta na lata 2008-2010.

Planowany koszt projektu to 17 181 685 zł brutto, w tym:

* koszty przygotowawcze: 308 956 zł

* roboty budowlano-montażowe: 16 509 169 zł

* pozostałe koszty: 363 560 zł

Koszty netto to odpowiednio:

* koszty przygotowawcze: 253 242 zł

* roboty budowlano-montażowe: 13 532 106 zł

* pozostałe koszty: 298 000 zł

Szacowana wartość podatku VAT:

* koszty przygotowawcze: 55 713 zł

* roboty budowlano-montażowe: 2 977 063 zł

* pozostałe koszty: 65 560 zł

Źródłem finansowania projektu będzie budżet Gminy. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Po zakończeniu realizacji projektu wybudowanym obiektem zarządzała będzie wyspecjalizowana w tym zakresie jednostka budżetowa Gminy Miasta tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), na podstawie przekazania wybudowanej hali widowiskowo-sportowej w trwały zarząd w formie uchwały Rady Miejskiej. Hala będzie więc nadal własnością Gminy Miasta i będzie finansowana z jej środków budżetowych oraz przychodów uzyskanych z wynajmu hali widowiskowo-sportowej osobom trzecim. Środki te będą przeznaczane na dokonywanie bieżących konserwacji i napraw oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń.

Wydatki ponoszone w ramach projektu są i będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

MOSiR jest odrębnym niż Gmina Podatnikiem podatku VAT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy Miasta działającą w formie jednostki organizacyjnej nie posiadającą osobowości prawnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.

Powstałe w ramach projektu mienie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż mienie to zostanie przekazane nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR). W związku z powyższym Gmina nie będzie osiągała przychodów z tego tytułu

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z ubieganiem się Gminy Miasta o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Budowa hali widowiskowo-sportowej" istnieje możliwość odzyskania przez Gminę poniesionego kosztu podatku VAT związanego z realizacją niniejszej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach wnioskowanych do dofinansowania z RPO kosztów nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie brzmieniem: art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r:

"Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań zamierza realizować ze środków budżetu Gminy, jak również z kredytu długoterminowego oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej", polegający na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i zakupem wyposażenia sportowego.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Z treści wniosku wynika, iż po zakończeniu inwestycji, wytworzony majątek zostanie przekazany nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce budżetowej Gminy.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż oddanie nieruchomości w trwały zarząd dokonywane jest w drodze decyzji przez właściwy organ. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w drodze decyzji w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Przepisy art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z których wynika oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują zatem na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu "Budowa hali widowiskowo-sportowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl