IBPP1/443-138/10/BM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-138/10/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 13 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2010 r. (data wpływu 26 stycznia 2010 r.), oraz pismem z dnia 15 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnej otrzymywanej za dokonywanie zakupów przy jednoczesnym wykonywaniu działań marketingowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2009 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnej otrzymywanej za dokonywanie zakupów przy jednoczesnym wykonywaniu działań marketingowych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 stycznia 2010 r. (data wpływu 26 stycznia 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1141/09/BM z dnia 12 stycznia 2010 r. oraz pismem z dnia 15 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca status czynnego podatnika VAT (dalej: jednostka) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu elektronicznego. Nabywając towary handlowe od dostawców krajowych nabywa jednocześnie prawo do premii pieniężnych. Warunkiem nabycia prawa do premii pieniężnej jest osiągnięcie minimalnego poziomu zakupów u danego dostawcy w określonym okresie rozliczeniowym (najczęściej są to okresy kwartalne), a wysokość przysługującej premii jest ustalana jako procent wartości zakupów, bądź jako konkretna kwota ustalona w umowie. W niektórych przypadkach ustalone są konkretne progi poziomu zakupów, po których osiągnięciu premia jest liczona według wyższego procentu.

Po upływie okresu rozliczeniowego strony ustalają kwotę przysługującej premii na podstawie umowy i osiągniętego poziomu zakupów, a jednostka wystawia fakturę VAT doliczając 22% podatku VAT.

Wnioskodawca dokonuje zakupów w określonej wysokości i jednocześnie wykonuje działania marketingowe polegające na promocji produktów dostawcy w salonach firmowych, w internecie, na stronie www Wnioskodawcy oraz na aukcjach w portalu Allegro.pl, a także na banerach reklamowych i w środkach komunikacji miejskiej. Działania marketingowe opisane wyżej wynikają z zawartej umowy pomiędzy dostawcą z Wnioskodawcą. W klasyfikacji PKWiU nie ma kodu odpowiadającego tym czynnościom.

Premie są wyliczane kwartalnie i na każdy kwartał są ustalane inne progi zakupów i jednocześnie każdorazowo inne stawki procentowe.

Wysokość obrotów do otrzymania premii ustala dystrybutor lub producent na podstawie obrotu z konkretnych faktur za dany okres. Nie istnieje konkretny algorytm kalkulacji premii pieniężnej, każdorazowo ustalana jest w drodze negocjacji handlowych.

Umowy nie zawierają dodatkowych ustaleń nt.: jakie działania, w jakim okresie z jaką częstotliwością mają zostać podjęte celem intensyfikacji sprzedaży produktów dostawcy, ani sposobu potwierdzania tych działań.

Gdy w danym okresie Wnioskodawca nie podejmie działań na rzecz dostawcy, premia nie będzie wypłacana.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek nie dotyczy opisanych w stanie faktycznym premii pieniężnych dla których ustalone są konkretne progi poziomu zakupów, po osiągnięciu których premia jest liczona według wyższego procentu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 22 stycznia 2010 r.):

1.

Czy kwota premii pieniężnej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT w jednostce otrzymującej premię (Wnioskodawca), a w związku z tym czy jednostka powinna wystawiać fakturę VAT.

2.

Jeśli stanowisko Wnioskodawcy zostanie uznane za nieprawidłowe, czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku VAT poprzez wystawienie faktur korygujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 22 stycznia 2010 r.), kwota premii pieniężnej otrzymywanej za dokonywanie zakupów oraz jednoczesne wykonywanie działań marketingowych stanowi podstawę opodatkowania VAT w jednostce otrzymującej premię.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabywając towary handlowe od dostawców krajowych nabywa jednocześnie prawo do premii pieniężnych. Warunkiem nabycia prawa do premii pieniężnej jest osiągnięcie minimalnego poziomu zakupów u danego dostawcy w określonym okresie rozliczeniowym (najczęściej są to okresy kwartalne), a wysokość przysługującej premii jest ustalana jako procent wartości zakupów, bądź jako konkretna kwota ustalona w umowie. W niektórych przypadkach ustalone są konkretne progi poziomu zakupów, po których osiągnięciu premia jest liczona według wyższego procentu.

Po upływie okresu rozliczeniowego strony ustalają kwotę przysługującej premii na podstawie umowy i osiągniętego poziomu zakupów, a jednostka wystawia fakturę VAT doliczając 22% podatku VAT.

Wnioskodawca dokonuje zakupów w określonej wysokości i jednocześnie wykonuje działania marketingowe polegające na promocji produktów dostawcy w salonach firmowych, w internecie, na stronie www Wnioskodawcy oraz na aukcjach w portalu Allegro.pl, a także na banerach reklamowych i w środkach komunikacji miejskiej. Działania marketingowe opisane wyżej wynikają z zawartej umowy pomiędzy dostawcą z Wnioskodawcą. W klasyfikacji PKWiU nie ma kodu odpowiadającego tym czynnościom.

Premie są wyliczane kwartalnie i na każdy kwartał są ustalane inne progi zakupów i jednocześnie każdorazowo inne stawki procentowe.

Wysokość obrotów do otrzymania premii ustala dystrybutor lub producent na podstawie obrotu z konkretnych faktur za dany okres. Nie istnieje konkretny algorytm kalkulacji premii pieniężnej, każdorazowo ustalana jest w drodze negocjacji handlowych.

Umowy nie zawierają dodatkowych ustaleń nt.: jakie działania, w jakim okresie z jaką częstotliwością mają zostać podjęte celem intensyfikacji sprzedaży produktów dostawcy, ani sposobu potwierdzania tych działań. Gdy w danym okresie Wnioskodawca nie podejmie działań na rzecz dostawcy, premia nie będzie wypłacana.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że opisana przez Wnioskodawcę premia nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Wypłata premii pieniężnej jest w tym przypadku rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy polegające na podjęciu przez niego dodatkowych działań w postaci określonych w umowie z dostawcą dodatkowych zobowiązań jakimi są: działania marketingowe polegające na promocji produktów dostawcy w salonach firmowych, w internecie, na stronie www. Wnioskodawcy oraz na aukcjach w portalu Allegro.pl, a także na banerach reklamowych i w środkach komunikacji miejskiej.

Zatem opisane zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako wynagrodzenie za wykonaną usługę podatnik otrzymuje zapłatę w postaci premii pieniężnej.

Należy więc przyjąć, iż powyższe zachowanie stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Pomiędzy stronami zaistniała bowiem więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zatem w przedmiotowej sytuacji, świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta (dostawcy) wskazanych wyżej usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną za ww. działania marketingowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Wnioskodawcę faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj. kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego przedmiotową premię pieniężną.

W świetle powyższego Wnioskodawca jest obowiązany z tytułu świadczonej usługi, za którą otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, do wystawienia faktury VAT, stwierdzającej dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 106 ustawy o VAT.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 4 ust. 1, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Elementy, jakie powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży określa § 5 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia.

Należy zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. kwestie regulowane przywołanymi wyżej przepisami § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. były zawarte w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Reasumując, w ocenie tut. organu należy uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniem usług za wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu, które Wnioskodawca winien udokumentować fakturą VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymywania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej stanowiącej wynagrodzenie za podjęte przez Wnioskodawcę działania marketingowe w sytuacji przedstawionej we wniosku. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych wypłacania premii pieniężnych przez dostawców i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla kontrahentów Wnioskodawcy, wypłacających te premie pieniężne.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż ponieważ tut. organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, które podlega udokumentowaniu fakturą VAT - alternatywne pytanie Nr 2 (obowiązujące w sytuacji gdyby stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. Nr 1 było nieprawidłowe) dotyczące korekty podatku VAT poprzez wystawienie faktur korygujących stało się bezprzedmiotowe.

W zakresie uznania czy kwota podatku VAT wykazana na dotychczas wystawionych fakturach przez jednostkę otrzymującą premię stanowi podatek naliczony u odbiorców faktur oraz w zakresie premii opodatkowania podatkiem VAT pieniężnej otrzymywanej tylko i wyłącznie za dokonywanie zakupów zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl