Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1369/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym rodzajem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest administrowanie placem targowym. Ten rodzaj działalności polega na wynajmowaniu własnych obiektów handlowych (kiosków, stołów, miejsc). Został on sklasyfikowany zgodnie z PKWiU jako 7020Z - wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek.

'Do tej pory Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w związku z dokonaniem sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycji 15 załącznika. Spółka świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych (w większości), rolników ryczałtowych i osób fizycznych. Sprzedaż dokonywana w stosunku do rolników ryczałtowych i osób fizycznych to wyłącznie sprzedaż wymieniona w pozycji 15 załącznika do rozporządzenia (100%). Transakcje dokumentowane są fakturami z wyjątkiem dziennych opłat eksploatacyjnych pobieranych przez inkasenta na placu targowym. Opłaty pobierane są za zajmowaną powierzchnię handlową, a osoba płacąca otrzymuje bloczek opłaty eksploatacyjnej o wartości zgodnej z wpłaconą kwotą. Do pobieranej opłaty wliczony jest już podatek VAT (22%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) Wnioskodawca powinien powyższe wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących od dnia 1 listopada 2008 r., czy może skorzystać ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, do wyliczenia proporcji o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy przyjmują czynności zwolnione z ewidencjonowania, które były wymienione w załączniku do poprzedniego rozporządzenia z 20 grudnia 2007 r., co oznacza, iż usługi wynajmu nieruchomości na własny rachunek PKWiU 70.20Z Wnioskodawca traktuje jako czynności zwolnione. Do wyliczenia współczynnika przyjmuje się obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych z I półrocza 2008 r. Usługi te były wówczas zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że udział usług zwolnionych w ogólnej sprzedaży (na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych) był wyższy niż 70%. W przypadku Wnioskodawcy jest to 100%. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że może korzystać ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r., a nie do dnia 31 października 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720):

1.

zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

2.

do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W myśl natomiast § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%.

Powyższy przepis odwołuje się do załącznika do obowiązującego do dnia 30 czerwca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807). W pozycji 15 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 70.2).

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt 1 obowiązującego rozporządzenia, powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2008 r. w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do obowiązującego rozporządzenia.

W załączniku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w poz. 15 wymieniono usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek ex 70.2 - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą ("ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy danej usługi z danego grupowania).

Należy również mieć na uwadze treść § 3 ust. 6 powołanego rozporządzenia, z którego wynika, iż zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1.

podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2.

podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podstawowym rodzajem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest administrowanie placem targowym. Ten rodzaj działalności polega na wynajmowaniu własnych obiektów handlowych (kiosków, stołów, miejsc). Został on sklasyfikowany zgodnie z PKWiU jako 7020Z - wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek.

Do tej pory Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w związku z dokonaniem sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycji 15 załącznika. Spółka świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych (w większości), rolników ryczałtowych i osób fizycznych. Sprzedaż dokonywana w stosunku do rolników ryczałtowych i osób fizycznych to wyłącznie sprzedaż wymieniona w pozycji 15 załącznika do rozporządzenia (100%). Transakcje dokumentowane są fakturami z wyjątkiem dziennych opłat eksploatacyjnych pobieranych przez inkasenta na placu targowym. Opłaty pobierane są za zajmowaną powierzchnię handlową, a osoba płacąca otrzymuje bloczek opłaty eksploatacyjnej o wartości zgodnej z wpłaconą kwotą. Do pobieranej opłaty wliczony jest już podatek VAT (22%).

W pierwszym półroczu 2008 r. udział usług zwolnionych w ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych wynosił u Wnioskodawcy 100%.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca nie utracił przed dniem 1 lipca 2008 r. prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, to może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Jeżeli bowiem udział obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynosił w pierwszym półroczu 2008 r. 100%, a więc był wyższy od progu określonego w przepisie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, to zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w tym przepisie, Wnioskodawca może nadal, do dnia 31 grudnia 2008 r., korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wnioskodawca musi jednak wziąć pod uwagę cytowany już przepis § 3 ust. 2 pkt 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, wskazujący okoliczności, w jakich następuje utrata zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Jeżeli zatem Wnioskodawca chce korzystać ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, to po każdym sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r. musi zbadać, czy w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był nadal wyższy niż 70%.

W obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do obowiązującego rozporządzenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że sprzedaż Wnioskodawcy dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to wyłącznie sprzedaż wymieniona w pozycji 15 załącznika do rozporządzenia (100%) oraz że transakcje dokumentowane są fakturami VAT z wyjątkiem dziennych opłat eksploatacyjnych pobieranych przez inkasenta na placu targowym.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie, do ustalenia obrotów dot. sprzedaży zwolnionej za miesiące dotyczące pierwszego półrocza 2008 r., Wnioskodawca weźmie pod uwagę, że dokonywana przez niego sprzedaż określona w poz. 15 była wówczas zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na podstawie obowiązującego wówczas załącznika Nr 1 do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ponieważ od dnia 1 lipca 2007 r. zwolnienie określone w poz. 15 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących zmieniło się i obejmuje usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek ex 70.2 - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, zatem w sprzedaży zwolnionej za miesiące drugiego półrocza 2008 r. wchodzące w skład badanych sześciomiesięcznych okresów sprzedaży w 2008 r., Wnioskodawca nie może już ująć sprzedaży związanej ze świadczeniem usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, gdyż sprzedaż ta, jeżeli nie jest w całym zakresie dokumentowana fakturami (jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie), od 1 lipca 2008 r. nie jest już czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, o której mowa w poz. 15 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Jeżeli wyliczony w sześciomiesięcznym okresie sprzedaży w 2008 r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy jest równy lub niższy niż 70%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży.

Odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy, co do terminu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 października 2008 r. albo do dnia 31 grudnia 2008 r. wskazać zatem należy, iż na podstawie cytowanego § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, czynności wymienione w poz. 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2008 r., jeżeli czynności te są przez Podatnika w całym zakresie dokumentowane fakturą.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie dokumentuje fakturami dziennych opłat eksploatacyjnych pobieranych przez inkasenta na placu targowym zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określonego w § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca może korzystać do dnia 31 października 2008 r.

Niezależnie od zwolnienia przysługującego Wnioskodawcy na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia sprawie kas rejestrujących, przy wykonywaniu czynności określonych w poz. 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, do 31 grudnia 2008 r., pod warunkiem, że nie utraci tego zwolnienia wcześniej na mocy przepisu § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W związku powyższym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2008 r. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca skorzysta bowiem albo ze zwolnienia na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (do dnia 31 października 2008 r.), albo ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia (do dnia 31 grudnia 2008 r., ale z uwzględnieniem badania sprzedaży w kolejnych sześciomiesięcznych okresach sprzedaży w 2008 r.), jeżeli zwolnienie określone w tym przepisie, będzie mu dłużej przysługiwało.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl